KHABAR JONOOB : 2020-10-03

صفحه اول : 1 : 1

صفحه اول

را در فضاي مجازي دنبالكنيد »خبرجنوب« khabarnews­paper برترينروزن­امه منطقه اى كشور بر اساس رتبهبندى وزارت ارشاد rooznamekh­abar SHAPA:ISSN1735-6644 ‪www. khabarAds. ir‬ - - ‪www. khabarjono­ub. com‬ ‪www. khabarjono­ub. ir‬ سال چهل و دوم - شماره 11525 - شنبه 12 مهر ماه 1399 ‪42th year,NO.11525،Saturday,Oct,3,2020‬ سيدحسن خمينى : امام جمعه شاهرود: سوء استفاده هاي ارزي غير قابل تحمل كيميا هواى خاك را دارد 2 ناگفتههاى تكان دهنده تنها بانوى مدال آور ايران در تاريخ المپيك 17 » سان چيز« و »سان ماس« رامك را با خيال راحت ميل كنيد و 30 درصد از نياز روزانه تان به ويتامين را تامين نماييد D يك متخصص: انالله و انا اليه راجعون اي رفته از برم به دياران دور دست با هر نگينِ اشك به چشمِ ترِ مني uso ‪FARS.TCI.IR WWW.TCI.IR‬ »780/5005/1096-ش ن« نوبت اول: 7/12/99 روزنامه خبرجنوب شهردارى شيراز در نظر دارد اجراى عمليات نورپردازى تقاطع شهيد هاشمى نژاد (مطابق شرح مندرج در اسناد مناقصه) را با برآورد اوليه 4/591/793/724 ريال، از طريق مناقصه عمومى به پيمانكار واجدشرايط واگذار نمايد. لذا از كليه پيمانكاران داراى حداقل رتبه 5 در رشته تاسيسات و تجهيزات از معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى دعوت به عمل مى آيد با توجه به موارد ذيل جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس ابتداى بلوار اميركبير شهردارى منطقه چهار امور مالى، واحد قراردادها مراجعه نمايند ضمنا در صورت نياز به اطلاعات بيشتر شماره تلفن 3-38310501 داخلى 253 آماده پاسخگويى مى باشد. مدت انجام كار: 2 ماه. مبلغ تضمين شـركت در مناقصه: مبلغ 000/000/230 ريال اسـت كه بايد به يكى از صورت هاى مشـروحه زير همراه با اسناد مناقصه در پاكت (الف) به دستگاه مناقصه گزار تسليم شود. ضمانت نامه به نفع شهردارى شيراز با شناسه ملى: 1400209167­1 و كد اقتصادى: 4113648774­55 فيش واريز نقدى به حساب منطقه به شماره 7008134220­14 بانك شهر بهاى پيشنهادى بايد از حيث مبلغ مشخص، معين و بدون ابهام بوده و در پاكت لاك و مهر شده در موعد مقرر تسليم دبيرخانه منطقه چهار شهردارى شيراز گردد. برندگان اول و دوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد. در زمان انعقاد قرارداد 5 درصد مبلغ پيشنهادى به عنوان ضمانت حسن انجام تعهدات به صورت ضمانت نامه بانكى يا فيش واريز نقدى اخذ مى گردد. آخرين مهلت تسليم پيشنهادات تا ساعت 13 روز دوشنبه مورخ 7/28/99 مى باشد. زمان تشكيل كميسيون گشايش پاكتها ساعت 13 روز سه شنبه مورخ 7/29/99 در محل سالن جلسات اداره كل حقوقى شهردارى شيراز واقع در چهارراه خلدبرين مى باشد. حضور يك نفر نماينده از طرف پيشنهاددهن­ده قيمت در كميسيون مناقصه مجاز است. به اين معامله پيش پرداخت تعلق نمى گيرد. مبلغ كاركرد به صورت نقدى، كارت اوراق بستانكارى، تهاتر با زمين و املاك معوض و يا عوارض (مجوز ساخت و تراكم با كاربرى هاى مختلف) يا مطالبات قطعى شده اشخاص حقيقى يا حقوقى و يا ساير روش هاى مدنظر كارفرما قابل پرداخت مى باشد. مدت اعتبار پيشنهادها سه ماه مى باشد. هزينه آگهى به عهده برنده مناقصه خواهد بود و شهردارى در رد يك يا تمام پيشنهادها مختار مى باشد. شركت در مناقصه و دادن پيشنهادها به منزله قبول شروط و تكاليف شهردارى موضوع ماده 10 آئين نامه معاملات شهردارى مى باشد. ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است. • • الف - ب- • • • • • • • • L.T.C. مركز ترجمه زبانهاي خارجي ترجمان چهار دهه تخصص، تعهد و تجربه • • • • ترجمه رسمي اسناد و مدارك به زبانهاي مختلف خارجي تائيد مدارك در دادگستري/ امور خارجه/ سفارتخانهه­ا/ وزارت بهداشت / سازمان مركزي دانشگاه آزاد شيراز، خيابان مشيرفاطمي، ابتداي معدل، ساختمان 110، طبقه دوم اداره كل ارتباطات و امور بين الملل شهردارى شيراز شناسه آگهى: 1007078 7158/ م الف تلفن: 32359197 ‪071 -32356478/071 -‬ «430-27» ‪PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R‬ ‪PressReade­r.com +1604278 4604‬ ‪. ORIGINAL COPY‬ ‪. ORIGINAL COPY‬ ‪. ORIGINAL COPY‬ ‪. ORIGINAL COPY‬ ‪. ORIGINAL COPY‬ ‪ORIGINAL COPY‬ ‪COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW‬ ‪KHABAR- E- JONOUB MORNING NEWSPAPER‬ 3000 تومان - امارات: 2 درهم 20 صفحه آگهى مناقصه عمومى 614 - 99 نوبت دوم: 7/13/99 روزنامه طلوع