KHABAR JONOOB : 2020-10-03

حوادث : 14 : 14

حوادث

حوادث 14 شنبه 12 مهر ماه 1399 شماره 11525 ‪w w w . k h a b a r j o n o u b . i r‬ - ‪www. k h a b a r A d s . i r‬ ‪KHABAR- E- JONOUB MORNING NEWSPAPER‬ او پـس از درگيرى با اعضـاى خانواده و من خانـه را ترك كرد و ما تصور مىكرديم كه او رفته اسـت اما وى چندساعت بعددرحاليك­ه به شدت عصبانى بود به خانه برگشـت با من درگير شد با چوب به سمت مقتول حمله ور شـد و ضربه اى به او زد در شـرايط مناسـبى نبود و با چوب ضربه مى زد. مقتول غرق در خون روى زمين افتاد. با اين اطلاعات دستور بازداشت جوان شيشهاى صادر شد اما وى پس از جنايت بدون برجا گذاشتن ردى از خودناپديد شده بود. چندساعت بعددرحاليك­ه تحقيقات براى دستگيرى متهم ادامه داشت به ماموران خبر رسـيدكه وى در يكى از خيابانهاى فساست . بنابراين تيمى از كارآگاهان راهى آنجا شـدند و جوان جنايتكار را دسـتگير كردند. او در بازجويىهـا به قتل پدرش اعتراف كردو مدعى شـدكه به دليل مصرف شيشـه در شرايط عادى نبوده و دستش به خون آلوده شده است. در ادامه متهم صحنه جنايت را بازسـازى كـرد و اين پرونده با صدور كيفرخواست به دادگاه ارسال شد. پرونده پسرجوانى كه پدرش را به قتل رسانده بود وارد مرحله تازه اى شد. چنـدى قبل پيكـر نيمه جان مردى مسـن كه به شدت زخمى شده بود به بيمارستانى در فسا انتقـال يافت و تلاش پزشـكان براى نجات جان او آغاز شـد. مردمسـن به دليل خون ريزى شديد روى تخت بيمارستان جان خود را از دسـت داد امـا پيش از مرگ جملاتى را به زبان آوردكه خبر از جنايتى هولناك مىداد. او گفت زمانى كه در خانه تنها بوده، پسر جوان وى كه معتاد به شيشه است او را با ضربات چوب زده و گريخته است. با اظهـارات اين مرد، ماجرا به پليس گزارش شـد و تيمى از كارآگاهان پليس آگاهـى فارس تحقيقات درخصوص اين پرونده را آغاز كردند. ماموران با حضـور در بيمارسـتان به تحقيق از خانـواده مقتول پرداختند و متوجه شـدندكه عامل اين جنايت پسـر خانواده است كه به شيشه اعتياد شديد دارد. در حالى كه تحقيقات اوليه براى مشخص شدن موضوع آغاز شده بود ماموران با خبر شدندكه اين جوان پدرش را با ضربات چوب به قتل رسانده است. كوتاه از حادثه پـدر؛ قربانى توهمات پسرشيشهاى از اين رو بلافاصله به محل موردنظر رفته و تحقيق از خانواده متهم به قتل آغاز شد. يكـى از بسـتگان اين جـوان در تحقيقات بـه ماموران گفـت: متهم سالهاسـت كه به شيشه اعتياد دارد، همين مسـئله باعث شده كه او فردى پرخاشگر شده و هميشه در خانه با اعضاى خانواده درگير باشد. رفتار او در خانه باعث ناراحتى همه مى شد روز حادثه او به خانه آمد و شروع به سر و صدا كرد. دزدان درحمله قتلبرادر پسر جوان كــه مدعــى بود برادرش در جريان درگيرى با ســارقان خانه همسايه به قتل رسيده از سوى بازپرس جنايى بازداشت شد.،ساعت 1:30 بامداد سه شنبه 8 مهر مأموران كلانترى 108 نواب در تماس با بازپرس كشــيك قتل پايتخت از مرگ مرد جوانى در يكى از بيمارستانه­ا خبر دادند. نخستين بررسىها نشان مــىداد اين جوان چند روز قبل در يك درگيرى با چاقو مجروح شده و پس از انتقال به بيمارستان جان باخته است. بهدنبال اعلام اين خبر تحقيقات به دستور بازپرس ساسان غلامى آغاز شد.تيم جنايى در تحقيق از خانواده وى دريافتند كه 4 مهر امســال اين پسر 26 ساله بهعلت اصابت ضربه چاقو به بيمارستان منتقل شده اســت. بهدنبال اين حادثه پروندهاى در يكى از دادسراهاى تهران تشكيل شده اما با مرگ پسر جوان، پرونده براى رسيدگى به دادسراى جنايى پايتخت فرستاده شد.در ادامه تحقيقاتى كه از سوى بازپرس جنايى صورت گرفت، مشخص شد برادر مقتول نيــز در صحنه درگيرى حضور داشــته اما اظهارات متناقضى از اين ماجرا دارد. همچنين يك همسايه طبقه دوم نيز دير وقت به خانه مىآمد. قمه خونين نيز از خانهاش كشــف شــده بود كه با خون بــرادرش مطابقت داشت. پســر جوان در تحقيق و بازجويى محل درگيرى را به درســتى بيان نكرده و در مورد نحــوه درگيرى نيــز دچار تناقضگويى شــده بود. همين اظهارات باعث شد تا برادر مقتول به دستور بازپرس شعبه سوم دادسراى امور جنايى پايتخت به اتهام اخفاى ادله جرم بازداشت شود. بعد چه اتفاقى افتاد؟ يك قمه دستساز كه در تراشكارى خودم آن را درســت كرده بودم و اصلاً تيز نبود برداشــتم و به پاركينگ رفتم تا از آنجا با آسانســور به طبقه چهارم بروم ناگهان در آسانســور باز شد و دو مرد جوان با ماسك از آسانسور بيرون آمدند. همزمان برادرم كه مىخواست به سركار برود به پاركينگ آمــد تا موتورش را بيرون ببرد. من با ديدن دو مرد ناشــناس شــروع به فرياد كردم و گفتــم دزد دزد. برادرم با صداى من متوجه ســارقان شد و به طرف آنها رفت. من هم قمهاى كه بهدســت داشــتم را به سمتشان پرتاب كردم اما به كسى برخورد نكرد. دو سارق فرار كردند و من و برادرم نيز به تعقيب آنها به كوچه رفتيم. آنها به ما گاز اشكآور زدند. وقتى چشم باز كردم سارقان فرار كرده بودند و از پاى برادرم خون مى آمد مرد سارق او را زده بود. با عجله برادرم را بهبيمارستا­نرساندم. گفتوگو با برادر مقتول برادرت چگونه به قتل رسيد؟ ساعت 7:50 شامگاه 4 مهر در خانه خوابيده بــودم كه مادرم صدايم كرد و گفت از طبقه چهارم خانهمان سر و صداهاى عجيبى مىآيد. از آنجا كه همسايه طبقه چهارم به مسافرت رفته بود و وضع مالى خيلى خوبى هم داشــتند فكر كرديم دزد آمده اســت. مىدانستم در آن موقع روز غير از ما كسى در ساختمان نيست چون واحد طبقه سوم خالى بود و اخباركوتاه­كشوري اخبارجهان ‪PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R‬ ‪PressReade­r.com +1604278 4604‬ ‪. ORIGINAL COPY‬ ‪. ORIGINAL COPY‬ ‪. ORIGINAL COPY‬ ‪. ORIGINAL COPY‬ ‪. ORIGINAL COPY‬ ‪ORIGINAL COPY‬ ‪COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW‬