KHABAR JONOOB : 2020-10-03

اقتصادي : 15 : 15

اقتصادي

اقتصادي 15 شنبه 12 مهر ماه 1399 شماره 11525 ‪w w w . k h a b a r j o n o u b . i r‬ - ‪www. k h a b a r A d s . i r‬ ‪KHABAR- E- JONOUB MORNING NEWSPAPER‬ تقسيم فارس به 15 حوزه اقتصادى شركت خورشيدرابه سفرههايتان­مىآورد مدير كارخانه رامك: با مصرف دو محصول جديد رامك، 30 درصد از نياز روزانه افراد به ويتامين تامينمىشود مدير تحقيق، توسعه و كنترل كيفيت شركت رامك: سان چيز و سان ماس رامك، دو محصول با طعم و ارزش تغذيه اى متفاوت توصيه اكيد عضو هيأت علمى و استاديار دانشگاه علوم پزشكى شيراز براى استفاده از محصولات غنى شده با ويتامين در جيره غذايى روزانه خانوارها مدير بازاريابي شركت رامك مطرحكرد؛ توصيه انجمن تغذيه ايران براى مصرف دو محصول جديد شركت رامك معاون اجرايى شركت رامك مطرح كرد؛ نقش محصولات رامك در افزايش سطح سلامت شهروندان D D مواجهه با آفتاب بهترين راه دريافت ويتامين اســت افزود: اين در حالى است كه ميزان دريافــ تويتاميــ ن از طريــق آفتــاب، با عواملى همچون رنگ پوســت، عدم استفاده از كــرم هاى ضــد آفتاب، نبــود آلودگى و وجود ذرات معلق در هوا ارتباط دارد ضم ن آن كــه در شــهرها به خاطر ســبك زندگى، مواجهه با آفتاب، بســيار اندك است. وى با بيــان اين كه مكمل يارى در برنامه پزشــك خانــواده در افزايش ســطح درياف تويتامي ن در بدن افراد بســيار اثر گذار بود هاظها ر داشت: كپسول ويتامين كه توسط پزشك خانواده در اختيار افراد قرار داده مى شود د ر افزايش جذب در بدن افراد، بسيار موثر بوده ، كما آن كه نســبت به پنج سال پيش وضعيت بسيار بهتر شده است. عضو هيأت علمى و اســتاديار دانشگاه علوم پزشــكى شــيراز با بيان اين كه استفاده از لبنيــات يكى از راه هاى دريافت كلســيم است افزود: خوشبختانه محصولى در شركت رامك توليد شده كه كلسيم و ويتامين را همزمان با هم دارد و اســتفاده از آن در جيره غذايى افراد توصيه مى شود. شــركت رامك كه در طــول ربع قرن فعاليت خود تلاش كرده محصولات ســلامت محور، مقوى و با ارزش تغذيه اى بالا توليد كند اين بار همزمان با 25 ســالگى خود، دو محصول جديد وارد بازار كرد، دو محصولى كه به ارتقاى تغذيه سالم كمك كرده و سطح ســلامت افراد را با اســتحكام هر چه بيشــتر اســتخوانه­ا، دندانها و تقويت سيستم ايمنى افزايش مى دهد. بــه گــزارش ســرويس اقتصــادى »خبرجنوب«، »ســان ماس« و »ســان چيز« رامــك دو محصولــى اســت كه هــر دو با ويتامين 3 غنى شــده و علاوه بر آن تا دو برابر ساير محصولات كلسيم دارد. بررسى ها حاكيســت با مصرف روزانه 30 گــرم از پنير ســان چيز رامــك و 225 گرم ماســت ســان ماس رامــك 30 درصد از نيــاز روزانــه افراد بــه ويتامين تامين مى شــود. از ديگر مزايــاى اين دو محصول، تقويت سيســتم ايمنى بدن است ضمن آن كه دو محصول مذكور تقويت كننده اســتحكام اســتخوان و دندان است و مصرف آن توسط انجمن تغذيه ايران توصيه شده است. در هفته گذشته مديران كارخانه رامك به همــراه اســتاديار تغذيــه دانشــگاه علوم پزشــكى شــيراز و عضــو هيــأت علمى اين دانشگاه در جمع خبرنگاران حضور يافتند تا در خصوص اين محصول پر خاصيت توضيح دهنــد. آن چه در ادامه مــى خوانيد ماحصل اين نشست خبرى است: مسئله جهانى است. وى بيان داشــت: بررســى ها نشان مى دهد در بين افراد جوان 20 تا 40 ســاله، 35 درصد با وضعيت ناكافى درياف تويتامي ن و 45 درصد با كمبود آن مواجه اند. دكتر اكبــرزاده ادامــه داد: همچنين د ر جمعيت شــهرى و روستايى نيز على رغم آن كه انتظار داريم به دليل اضافه شدن جمعيت روســتاييا­ن كه در معرض نور آفتاب هستند و بــا آلودگى كمتر آفتــاب مواجه اند ميزان ويتاميــن در بــدن افــراد وضعي تبهتر ى داشــته باشد، اما متاسفانه در بين جمعيت 40 تا 60 ســاله شهرى و روستايى با 22 درصد D D D D D D D لازم براى ايــن محصول از ســوى نهادهاى مختلــف انجام شــده و در نهايت مصرف دو محصول جديد ســان چيز و سان ماس رامك توسط انجمن تغذيه ايران توصيه شده است. D معاون اجرايى شركت رامك مطرح كرد؛ نقش محصولات رامك در افزايش سطح سلامت شهروندان D بابك مازندرانى معاون اجرايى شركت رامك بــا تاكيد بر اين كه نــگاه رامك در توليد محصولات ســلامت محور است اظهار داشت: رامك به دنبال عرضه محصولاتى به جامعه اســت كه ارزش غذايى بالايى داشته باشــد كه در اين ميــان دو محصــول جديد ماســت و پنير به نام ســان مــاس رامك و ســان چيز رامك را توليد و به بازار عرضه كــرد، محصولاتى كه در كنار ديگر توليدات شــركت رامك، كمــك شــايان توجهى به تقويت سيستم ايمنى افراد خواهد كرد. وى با اشــاره به اين كه اغلب مردم در ايــران با كمبود ويتامين روبه رو هســتند و متخصصــان و پزشــكان توصيــه مى كنند كــه از طريق محصولات غذايى غنى شــده، نياز روزانه بدن به اين ويتامين تامين شــود، خاطر نشــان كــرد: در هرم غذايــى، لبنيات مهــم ترين منبع تامين املاحى نظير كلســيم و فسفر، محسوب مى شود، املاحى كه نقش آن هــا در بهبــود عملكرد اســتخوان و مغز اثبات شده اســت و كمبود آن ها آسيبهاى جبــران ناپذيرى به دنبــال دارد. در اين ميان نقــش ويتامين در جذب كلســيم بســيار حائز اهميت اســت.مازندرانى به شــهروندان توصيــه كرد كه براى تامين نياز روزانه بدن به امــلاح و ويتاميــن ها، خصوصاً كلســيم، فسفر و ويتامين ، از محصولات لبنى غنى شــده رامك كه مطابق با استاندارده­ا بوده و تحت نظــارت هاى بهداشــتى و تغذيه اى و استاندارد، توليد مى شوند، استفاده كنند. مدير تحقيق، توسعه و كنترل كيفيت شركت رامك: سان چيز و سان ماس رامك، دو محصول با طعم و ارزش تغذيه اى متفاوت محمدصادق عرب، مدير تحقيق ،توسع ه و كنترل كيفيت شــركت رامك نيــز با بيان اين كه شــركت رامك تلاش كرده محصولى را توليــد كنــد كه بهترين اثر را بر ســلامت افراد داشته باشد اظهار داشت: به همين دلي ل توليد محصولات لبنى غنى شــده با ويتامين در دســتور كار قرار گرفــت.وى تاكيد كــرد: همچنين محصول ســان چيز و ســان مــاس رامك از لحاظ كيفيــت، بهترين طعم و بافت را دارد و نســبت به ديگر محصولات مشــابه متمايز اســت.عرب با بيــان اين كه افزود نويتامي ن به محصولات لبنى باعث افزايش جذب كلسيم محصول مى شود گفت: بدن انســان به شــكل روزانه، نيازمند ميزان مشخصى از املاح و ويتامين ها است. در اين ميان بهترين نــوع ويتامين از لحاظ تاثير گــذارى و از نگاه متخصصان، 3 اســت و اين شركت براى غنى سازى محصولات لبنى خود از اين نوع ويتامين استفاده كرده است. مدير تحقيق، توســعه و كنتــرل كيفيت رامــك تاكيد كرد: به دليــل ماهيت ويتامين كه يك ويتامين محلول در چربى اســت، افزودن آن به محصولات غذايى فاقد چربى، امــكان پذير نيســت و لبنيات بــه دليل دارا بــودن مقدار مشــخص چربــى، بهترين ماده غذايى بــراى افزودن ويتامين اســت.وى تصريــح كــرد: در اين ميان شــركت رامك بــه دو محصول پنير و ماســت خود اين نوع ويتامين را اضافه كرده اســت و با نام ســان چيز و ســان مــاس به بــازار عرضــه كرده است. مدير بازاريابي شركت رامك مطرح كرد؛ توصيه انجمـن تغذيه ايران بـراى مصرف دو محصول جديد شركت رامك D3 D اين در حالى اســت كه ويتامين در رشد و اســتحكام استخوان ها از طريق جذب كلسيم و فسفر بسيار تاثير دارد. وى بــا يادآورى آن كه كمبود كلســيم منجــر بــه راشيتيســم در كــودكان و پوكى اســتخوان در بزرگســالا­ن مى شــود افزود دريافت كلســيم و مهــم تــر از آن دريافت ويتامين براى جذب كلسيم به ميزان لازم، منجر به رشد مغز و فعاليت بهتر پارامترهاى مغــزى مــى شــود.ترابى تاكيد كــرد: افراد بــا مصــرف روزانه 30 گرم پنير ســان چيز رامك و 225 گرم ماســت سان ماس رامك 30درصــد از ويتامين دى مورد نياز خود را دريافت مى كنند. D محمــد هاشــم پــور مديــر بازاريابى شــركت رامك در معرفى محصولات جديد اين شركت گفت: شركت رامك با داشتن تيم تحقيق و توســعه توانمند و ارتباطات مستمر با متخصصان تغذيه و كارشناسان دانشگاهى، تلاش كــرده بهترين و مقوى ترين ترين نوع محصول را توليد و به بازار عرضه كند. وى با بيان اين كه در اين راه به كيفيت محصول مطابق با ذائقه مشــتريان توجه شده اســت افزود: اخيراً شــركت رامك با شــعار »سان به سان خورشــيد« دو محصول پنير و ماســت را به نام »سان چيز« و »سان ماس« را توليد كرده كه اين محصولات غنى شده با ويتامين3 است. هاشم پور يادآور شد: با توجه به آن كه منبع اصلى ويتامين ، خورشــيد است كلمه سان براى اين محصولات در نظر گرفته شده اســت كه اميدوارم با حمايت رســانه ها، اين دو محصــول بتوانند جايــگاه قابل توجهى را در سبد غذايى مردم به خود اختصاص دهند. مديــر بازاريابــ­ى شــركت رامــك با يادآورى آن كه اين دو محصول در بازارهاى صادراتى با استقبال بسيار خوبى مواجه شده است اظهار داشت: بررسى ها و ارزيابى هاى كمبــود ويتاميــ ن و 48 درصد با درياف ت ناكافى اين ويتامين پر كاربرد مواجه ايم. وى بــا بيان آن كــه ويتامين نه تنها براى استحكام اســتخوان ها مفيد است بلكه روى ســلول هاى مغزى، عضلانى، پوست و تعدادى ديگر از سلول ها گيرنده دارد افزود همچنين كمبود ويتامين بر سيســتم ايمنى بدن اثر گذاشته و منجر به بيمارى هاى خود ايمنــى از جملــه ديابت نوع يــك، ام اس و بيمارى هاى ديگرى كه درمان قطعى ندارند و تنها با دارو كنترل مى شوند، مى گردد. عضو هيأت علمى و اســتاديار دانشگاه علوم پزشكى شيراز اضافه كرد: بيمارى هاى قلبــى و عروقى از ديگر بيمارى هايى اســت كه كمبود ويتامين بر افزايش شــيوع آن، اثــر مى گذارد، كما آن كه مى بينيم در پاييز و زمســتان كه جذب ويتامين كمتر است ميزان سكته در بين افراد رواج بيشترى دارد. وى يادآورشــد: همچنين ويتامين بر تقسيم سلولى بى رويه اثر گذاشته و دريافت كافى آن، مــى تواند اين ســلول ها را دچار مرگ ســلولى كرده تا از بروز ســرطان هاى مختلف همچون ســرطان ســينه و پروستات جلوگيرى شــود.دكتر اكبرزاده با بيان اين كه D D D : : D D D D D D D توصيه اكيد عضو هيأت علمى و اسـتاديار دانشگاه علوم پزشكى شـيراز براى استفاده از محصولات غنى شـده با ويتاميـن در جيره غذايى روزانه خانوارها D D D D D مدير كارخانه رامك: با مصرف دو محصول جديد رامك، 30 درصد از نياز روزانه افراد به ويتامين تامينمىشود همچنيــن دكتر مرضيه اكبــرزاده عضو هيأت علمى و استاديار دانشگاه علوم پزشكى شيراز نيز در اين جلســه با اشاره به افزايش چشمگير چاپ مقالات در مجلات معتبر دنيا بــا موضوع ويتامين و كلســيم گفت: اين امر نشان مى دهد كه كمبود ويتامين يك D D D همچنيــن ابراهيم ترابى مديــر كارخانه رامك با بيان ايــن كه بين 70 تا 80 درصد از مردم با كمبود ويتامين مواجه اند گفت: D D D ‪PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R‬ ‪PressReade­r.com +1604278 4604‬ ‪. ORIGINAL COPY‬ ‪. ORIGINAL COPY‬ ‪. ORIGINAL COPY‬ ‪. ORIGINAL COPY‬ ‪. ORIGINAL COPY‬ ‪ORIGINAL COPY‬ ‪COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW‬