KHABAR JONOOB : 2020-10-03

جنوب : 16 : 16

جنوب

جنوب 16 شنبه 12 مهر ماه 1399 شماره 11525 ‪w w w . k h a b a r j o n o u b . i r‬ - ‪www. k h a b a r A d s . i r‬ ‪KHABAR- E- JONOUB MORNING NEWSPAPER‬ گزارش »خبرجنوب« از سفر عليرضا رزم حسينى، وزير صمت به فارس از وعده حذف امضاهاي طلايي تا آزادسازي معادن حبس شده در فارس غيــاث ملــك حســينى-خبرنگار »خبرجنوب«/ جلســه كارگروه تســهيل و رفع موانع توليد و نشســت با فعالان اقتصادى استان فــارس عصــر ديــروز با حضــور وزيــر صمت، معاونــان وزيــر، اســتاندار فــارس، نماينــدگا­ن مجلس و رئيس ســازمان صمت فــارس برگزار و مشــكلات واحدهاى صنعتى، معدنى و تجارى استان بررسى شد. بــر 100 ميليون يورو و از طريق تأمين اعتبارى فاينانس در اســتان فارس خبر داد. توجه به طرح هــاى اكتشــافى معادن در وســعت 50 درصد از مســاحت اســتان فارس، راه انــدازى واحدهاى كنســانتره، اجراى طرح انتقال آب از ســد چشمه عاشــق به صنايع پايين دستى به ميزان 6 ميليون متر مكعــب و اعتبار 98 ميليــارد تومان، اجراى فــاز دوم جــاده خرامــه، اجراى اتوبــان لامرد و پارسيان، اختصاص اســكله شماره 5 پارسيان به صــادر كنندگان، فعال ســازى 19 معدن كوچك مقياس در سال گذشته و 50 معدن در سال جارى از جمله موضوعاتــى بود كه مورد توجه رئيس سازمان ايميدرو قرار گرفت. مــى كنيــم برخــى سياســت هــا و قوانيــن صادراتــى را تغييــر دهيــم. وزيــر صمــت بــا اشــاره بــه ايــن كــه توافق بــا بانــك مركزى مى تواند برخى سياســت هاى كلان را تغيير دهد، گفت: بدخيمىهايى در حوزه اقتصاد ايجاد شده و ضرورى اســت هر چه سريع تر به سمت افزايش توليد و چند شــيفت كردن واحدهــاى توليدى با مشوق ها و تكميل ظرفيت خالى در كشور اقدام كنيم. بيشتر به توسعه صنعتى استان فارس به خصوص در زمينه صنايع »هــاى تِك« و همچنين صنعت فولاد شــد و گفت: توجه به زنجيره هاى صنعتى همچون زنجيــره فولاد و رفع مشــكل تخصيص بندر و اســكله به صادر كنندگان فارس از جمله موضوعات مهــم مورد انتظار جهــت حمايت از سوى وزارت صمت است. اســتاندار فــارس در بخــش ديگــرى از سخنان خود رفع مشــكلات شهرك هاى صنعتى اســتان به خصوص شيراز و سروســتان را مورد اشــاره قــرار داد و گفت: در ســفرهاى پيشــين مســئولان بيــش از 4 هزار ميليــارد تومان براى احيــاى صنايــع فــارس مصوب شــده بــود كه خواســتار تحقــق وعده هاى داده شــده هســتيم. رحيمــى به امكان اجــراى طــرح كارخانه كاغذ پى.سى.ســى داراب در شــيراز و ديگر شهرستان هاى فارس اشــاره و خاطرنشان كرد: طرح توليد ســيانيد ســديم، فعال ســازى 21 معدن اســتان، احــداث واحدهاى فــرآورى و همچنين اســتفاده از ظرفيت خاك صنعتى و ســنگ هاى تزئينى از ديگر موضوعاتى اســت كه انتظار داريم وزارت صمت در عملياتى كردن آن ها اهتمام ويژه داشته باشد. يــك هزار و 400 كارت بازرگانى وجود دارد و بيش از 304 بنــگاه اقتصادى در حوزه صادرات فعاليت مى كنند. ايزدى با اشــاره بــه افزايــش ظرفيت هاى صادراتى استان گفت: خوشبختانه صادرات استان فارس در ســال 98 به رقم يــك ميليارد و 584 ميليون دلار رســيد كه على رغم فشار تحريم ها و بروز كرونا از رشد مناسبى نسبت به سال هاى قبل برخوردار بوده است. مشـكلات 16 واحد صنعتى و توليدى فارس بررسى شد كاهـش 40 درصـدى صـادرات كشـور نتيجه تعليق كارت هاي بازرگاني رزم حســينى رزم حســينى با بيــان اين كه محدوديــت هاى امــروز بانك مركــزى به دليل كاهش درآمد ارزى اســت، افزود: درآمد ارزى ايران بــه 10 درصد كاهش يافتــه و چون بانك مركزى متولى تامين ارز براى واحدهاى توليدى اســت، به دليل تحريم ها فشارهايى نيز به فعالان اقتصادى وارد شده است. در همين ارتباط حميدرضــا ايزدى، رئيس ســازمان صمت فارس با اشاره به اين كه در اين جلسه مشكلات 16 واحد صنعتى و توليدى استان مورد بحث و بررسى قرار گرفت، اظهار داشت: بخــش قابل توجهى از اين مشــكلات مربوط به موضــوع رفع تعهد ارزى صادركنندگا­ن با بانك مركــزي بود كه با موافقت وزير، مصوبات خوبى براى حل مشكل توليدكنندگ­ان و صادركنندگا­ن استان اخذ شد. وى همچنين به بررسى مشكلات واحدهاى صنعتــى اســتان بــا بانــك هــا و شــركت هاى خودروســاز اشاره و خاطرنشــان كرد: در بخش خودروســاز­ى مقرر شــد اين شــركت ها بخشى از بدهىهــاى خود به توليدكننــ­دگان را پرداخت كننــد، علاوه براين در خصــوص تجديد ارزيابى وثايق شــركت هــاى توليدى نزد بانــك ها و يا استمهال بدهى آن ها، مشــكلات توليد كنندگان با سازمان هاى مالياتى و دارايى نيز تصميم هاى خوبى گرفته شد. رئيــس ســازمان صنعت معــدن و تجارت فــارس در بخــش ديگــري از ســخنان خود از بهــره بــرداري از دو كارخانه بــزرگ صنعتى تا انتهاى ســال جــارى خبر داد. ايزدى بــا بيان اين كه 3 هزار و 986 مجوز بهره بردارى با ســرمايه گذارى افــزون بر 347 هزار ميليــارد تومان در اســتان فارس صادر شده است، گفت: صدور اين مجوزها اشــتغال 99 هزار نفرى را در پى داشــته اســت. به گفته وى، در اســتان فــارس 37 واحد معدنى شــناخته شــده و 23 ماده توســط فعالين معدنى در حال برداشــت اســت.ايزدى ادامه داد: 638 واحــد معدنى كه در اســتان وجود دارد نيز بيــش از 8 هــزار و 456 نفر اشــتغال دارند.وى ادامــه داد: 19 معــدن كه در اســتان فارس پيش تر غيــر فعال بودند به عرصه توليد بازگشــته و مطالعات 50 واحد معدنى نيمه تعطيل و بازگشت بــه عرصه توليد نيز در حال انجام اســت. ايزدى در خصوص صادرات نيز گفت: در اســتان فارس جمال رازقــى، رئيس اتاق بازرگانى فارس نيز در ادامه اين نشســت خواســتار رفع مشــكل كارت هــاى بازرگانــى صــادر كنندگان شــد و تصريــح كرد: رفتــار بانك مركــزى در صدور دســتورالع­ل هاى مكرر براى صــادر كنندگان و تعليق كارتهاى بازرگانى باعث شــده تا شــاهد كاهش 40 درصدى صادرات كشور باشيم. واگذارى بيش از 90 درصد اختيارات شوراى عالى معادن به استان ها داريوش اســماعيلى، معــاون امور معادن و صنايــع معدنى وزيــر نيز با بيان ايــن كه فارس در بخش معدن يك كارگاه سازندگى به حساب مى آيد، گفت: بدون شك نتايج بسيارى از طرح هايى كه در حال اجرا هســتند در آينده مشــاهده خواهد شد. وى با بيان اين كه به دنبال واگذارى بيش از 90 درصد اختيارات شوراى عالى معادن به استان ها هستيم، گفت: ما بالغ بر 200 بخشنامه در حوزه معدن داريم كه به دنبال ساماندهى و به روز رسانى آن ها هســتيم. اسماعيلى با تاكيد بر ضرورت هوشمند سازى فرآيندهاى معدنى گفت: برنامه ريزى بــراى تحقق اين مهم در حال انجام اســت و اميدواريم كه تاپايان سال حداقل شاهد مكانيزه شدن اين فرآيندها باشيم. در ادامــه ايــن نشســت ابراهيــم عزيــزى نماينــده شــيراز در مجلس شــوراى اســلامى با اشــاره به محروميت هاى استان فارس در بخش هاى مختلف، خواســتار تشكيل ستاد يا كميته اى براى پيگيرى مصوبات و تصميمات اخذ شده در كارگروه رفع موانع توليد شد. تمركز وزارت صمت بر تقويت بخش خصوصى است قوانين مانع زا مجلس وى بــا تاكيد بر ضرورت اطمينان بخشــى به فعالان اقتصادى گفــت: تمركز وزارت صمت بر تقويت بخش خصوصى اســت، همچنين در پى حذف موانع و امضاهاى طلايى هســتيم و از هيچ تلاشــى براى حمايت از فعالان اقتصادى كوتاهى نخواهيم كــرد.وى ابــراز اميدوارى كــرد كه با مشــاركت مجلس، تشكلهاى بخش خصوصى و دولت مى تــوان كالاهاى ضرورى را به فراوانى در اختيار مردم قــرار داد.وزير صمت با بيان اين كــه هيأت هاى نظارتى بايــد در حوزه نظارت و تنظيم بازار فعال تر شــوند، گفت: ضرورى است در اين زمينه بازرســى ها را مردمى كنيم تا ثبات نسبى ايجاد شود و فشارهاى معيشتى كاهش يابد. وى در بخش ديگرى از ســخنان خود با اشاره به اين كه ظرف دو ماه آينده برنامه هاى آزاد سازى معــادن غير فعال و حبس شــده در فارس اجرايى مى شود، اظهار داشت: موضوع تفويض اختيارات به اســتان ها يكى از برنامه هاى جدى ماست، در عين حال بــراى مقررات زدايــى و جلوگيرى از صدور بخشــنامه هاى شبانه نيز تلاش هاى جدى را در دستور كار داريم. گفتتي است وزير صمت در سفر يك روزه خــود به فــارس ضمن حضــور در برنامــه آغاز عمليــات اجرايى طرح توســعه صنايــع تكميلى نورد و كلاف فولادهاى آلياژى و كربنى مجتمع ذوب آهن پاسارگاد، با امام جمعه شيراز و مجمع نمايندگان فارس، با هدف شناسايي و رفع چالش هاي حوزه صنعت و معدن و تجارت اين اســتان ديدار و گفت و گو كرد. سهراب شــرفى، رئيس خانه صنعت، معدن و تجــارت فــارس نيز با انتقــاد از اين كه برخى قوانين مجلس مانع زا هستند تا اين كه رفع كننده موانع باشند، ابرازداشت: امروز شاهد اين واقعيت هســتيم كه كميتــه ها و كارگروه هــاى متعددى براى رفع موانع ناشــى از همين قوانين تشــكيل شده است.وى با تاكيد بر اين كه در كابينه دولت شــاهد عملكردهاى جزيرهاى هستيم گفت: انتظار مى رود همه وزارتخانه ها براى رفع مشــكلات توليد در كشور در كنار وزارت صمت باشند. نايــب رئيس اتاق اصناف فارس نيز در اين نشســت با اشــاره به كمبود منابع مالى اين اتاق گفت: ما در هر كدام از سال هاى 97 و 98 بالف بر يك ميليارد تومان كســرى بودجه داشتيم كه پيش بينى مى كنيم اين رقم امسال به بيش از دو ميليارد تومان برســد.اين فعال صنفى با اشاره به اين كه كمبود بودجه كار بازرســى از واحدهاى صنفى را با مشكل مواجه مى كند، گفت: ما براى تامين هزينه هاى بازرسان و سوخت خودروهاى بازرسى با مشكل مواجه هستيم. فارس ظرفيت هاى مناسـبى در زمينه خلق پول دارد اما وزيــر صنعت، معدن و تجارت در پايان جلسه كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد فارس، صدور 69 هزار ميليارد تومان جواز تاســيس در قالب 3 هزار و 255 پروژه را نشان دهنده وجود ظرفيــت هاى مطلوب در اســتان عنــوان كرد و گفت: اگر فضاى جذب ســرمايه گذار در اســتان فارس فراهم شود، اين رقم افزايش چشمگيرترى خواهد يافت. عليرضــا رزم حســينى، فارس را اســتانى برخوردار در حوزه اقتصادى توصيف كرد و گفت: اين استان ظرفيت هاى بسيار مناسبى در زمينه خلق پول دارد كه اگر مورد توجه قرار بگيرد افق هاى روشــنى را پيش روى فعاليت هاى صنعتى قرار مى دهد. تفويضاختيا­راتبهاستان­هازمينهساز­تسهيلدر تصميم گيرى ها اســتاندار فارس نيز در ادامه اين نشســت مصوبات و تصميم هايى كه در ســفر وزير صمت به فارس گرفته شده را زمينه ساز حل مشكلات اســتان ارزيابى كرد و گفت: يكى از انتظارات و مطالبــات مهمى كه ما از وزيــر صمت داريم به موضوع تفويض اختيارات برمى گردد. عنايت ا... رحيمى تفويض اختيارات را زمينه ساز تسهيل در تصميم گيرى ها عنوان كرد و ادامه داد: مديريت بازار و كاهش فشــار برمردم از ديگر درخواست هاى ما وزارت صمت اســت. وى خواستار توجه اختصـاص اسـكله شـماره 5 پارسـيان به صادر كنندگان استان فارس براي تغيير سياست ها و قوانين صادراتى تلاش مى كنيم در ادامه اين نشســت برخــى معاونان وزير صمت به ارائه توضيحاتى پيرامون مســائل حوزه كارى خود در اســتان فــارس پرداختند. در همين ارتبــاط خداداد غريب پور، مدير عامل ســازمان توسعه و نوســازى معادن و صنايع معدنى ايران از احداث كارخانه گندله ســازى با اعتبارى بالغ وى با تاكيد بر اين كه با فراهم شدن زمينه هاى جذب سرمايه گذار، وزارت صمت نيز حمايت هاى جدى خود را نشان خواهد داد، تصريح كرد: در خصوص مشــكلات صادر كننــدگان و براى حمايت از آن ها - با توجه به هماهنگى مناســبى كه بين اعضاى هيــأت دولت وجود دارد- تلاش واكنش رئيس كل دادگسترى خوزستان به سرقتهاى مسلحانه اخير در شهر اهواز؛ بدون اغماض برخورد مى كنيم رئيس كل دادگسترى خوزستان گفت: مسئولان دادگسترى بدون اغماض با دستگاه هايى كه حقوق مردم را تضييع مى كنند، برخورد مى كنيم. مرادى ادامه داد: بايد از تمامى ظرفيت دستگاه قضايى براى ايجاد امنيت ، آرامش و كمك به حل مشكلات معيشتى مردم استفاده كرد. آن چيزى كه براى دستگاه قضايى در اين شرايط حساس كشور بسيار اهميت بسزايى دارد ايجاد امنيت ، آرامش و كمك به حل مشكلات اقتصادى و معيشتى مردم است. وى افزود: وظايف دســتگاه قضايى براى احقاق حقوق مردم در سياســتهاى جديد قوه قضائيه چند برابر شده كه بخش اعظم آن به گرهگشايى مشكلات مردم و همچنين ريش كن نمودن فقر، بيكارى و مشكلات فرهنگى كه همه اينها زمينههاى وقوع جرم در جامعه است مى پردازد. رئيس كل دادگسترى استان خوزستان بر نظارت جدى حوزه هاى قضايى سراسر استان بر تمامى دستگاهها از باب حقوق عامه تاكيد كرد و بيان داشت: همه روساى دادگسترىها و دادستانها خوزستان بايد نظارت جدى بر تمامى دستگاهها از باب حقوق مردم خصوصاً قشر آسيب پذير داشته باشند و در جهت ايجاد آرامش و حل مشكلات اقتصادى مردم از هيچ تلاش و كوششى دريغ نكنند.وى با اشاره به سرقتهاى مسلحانه اخير در شهر اهواز كه تصاوير آن در فضاى مجازى منتشر شده بود و باعث سلب آسايش عمومى و جريحهدار شدن احساسات مردم شد، گفت: دستگاه قضايى و نيروهاى امنيتى و انتظامى حافظ مال و جان مردم است و چيزى كه مردم را مكدر كرده است احساس نا امنى، سلب آسايش عمومى و جريحهدار شدن احساسات آنان بوده كه مسئولان قضايى سراسر استان موظف هستند در افزايش امنيت و احقاق حقوق عامه تلاشهاى مضاعفى داشته باشند. ‪PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R‬ ‪PressReade­r.com +1604278 4604‬ ‪. ORIGINAL COPY‬ ‪. ORIGINAL COPY‬ ‪. ORIGINAL COPY‬ ‪. ORIGINAL COPY‬ ‪. ORIGINAL COPY‬ ‪ORIGINAL COPY‬ ‪COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW‬