KHABAR JONOOB : 2020-10-03

گزارش : 17 : 17

گزارش

گزارش 17 شنبه 12 مهر ماه 1399 شماره 11525 ‪w w w . k h a b a r j o n o u b . i r‬ - ‪www. k h a b a r A d s . i r‬ ‪KHABAR- E- JONOUB MORNING NEWSPAPER‬ خاك جنگل هاى شمال؛ هر كيلو5هزار تومان! مشاور رئيس سازمان حفاظت محيطزيست بابيان اينكه خاك جنگل را كيلويى پنج هزار تومان در ميدان ونك تهران به فروش رســاندند، گفت: منابع طبيعى قابل وقف نيست. اســماعيل كهرم در حاشــيه همايش هم انديشى براى صيانت از شاهوار به ميزبانى شــاهرود بابيان اينكه شــاهوار كوهى كه بايد تا نســلها مردم شاهرود از مواهــب آن اســتفاده كنند اما با بولدرز و مواد منفجره به جــان او افتاده و چهره اش را خشــمگين كردند، ابراز داشت: در پاســخ به اين حركت بايد گفت چرا به اسم توسعه بايد اين چنين به داشته هاى طبيعى يك ملت تاخت؟وى بابيان اين كه اگر جنگل ابر و شاهوار از بين رود اگر ظرفيت يك دهم جمعيت فعلى را داشته باشد همه را از دست مى دهد، افزود: چه نفعى از بوكسيت به مردم ناحيه مى رسد؟! زمانى كه صحبت از اين تخريب ها مى شود ياد زابل مى افتم كه اهالى منطقه با غرور مى گفتند من حاشيه نشين هامون هستم و روزى آن ها از همين درياچه كسب مى شد امروز با از بين رفتن هامون شهر زابل پژمرده شد كه خدا نكند چنين بلايى سر شاهرود زيبا بيايد. بوم شــناس و فعال محيط زيســت بابيان اين كه اگر شاهوار تخريب شود جايى براى حدود 300 الى 400 هزار شاهرودى بجا نمى ماند، ابراز داشت: اين مواهب نظير سلامتى كه تا زمانى از بين نرفته اهميت آن معلوم نمى شود. با بى تدبيرى، درياچه هامون با 400 هزار هكتار خشك و به جاى آب ريگ و خاك جايگزين شهر زابل شد. كهرم با بيان اين كه كوهى نظير دماوند تنها يك كوه نيست بلكه جنبه فرهنگى و تاريخى براى ما دارد، تصريح كرد: كوهى كه روزگارى آرش كمانگير از آن جا تير خود را رها و حدود مملكت را با آن تعيين كرد و به عناوين مختلف كوه را تقسيم بندى و اعلام كردند قسمتى از آن مالك خصوصى دارد قله دماوند به نماد يك اثر ملى - طبيعى به همه ملت ايران تعلق دارد و جنگلهاى هيركانى شمال ايران با قدمت بيش از سى ميليون سال چگونه وقف مى شود؟وى با بيان اين كه در ميدان ونك تهران يك خاور خاك جنگلهاى شــمال را كيلويى پنج هزار تومان به فروش مىرســانند، افزود: براى خاكى كه صد ســال هر يك سانتى متر آن طول مىكشد تا ساخته شود مردم صفكشيده بودند، اين خاك حاصلخيز جنگل را ايجاد كرده است حال بدون آن چگونه رشد كند؟مشاور رئيس ســازمان حفاظت از محيطزيست بابيان اينكه ســنگ و صخره بر اثر فرسايش تبديل به خاك شدند، ابراز داشت: 400 سال طول تبديل يك سانتى متر سنگ به خاك زمان نياز است و همچنين تبديل 30 سانتى متر خاك كشاورزى 12 هزار سال طول مىكشد آيا زمان آن نرسيده كه حركت اجتماعى براى حفظ محيطزيســت شكل گيرد؟كهرم اضافه كرد: آيندگان چه طور به ما نگاه خواهند كرد و بايد پرســيد ما در قبال حفظ ميراث طبيعى چه كرديم انفــال يا پديدههايى كه صاحب بــه خصوصى ندارند را چرا وقف مىكنيم؟ قطعاً به خاطر اين حيفوميل در محيطزيست آيندگان به ما خرده خواهند گرفت.وى بابيان اينكه در حال گذراندن شرايط سختى براى حفظ محيطزيست هستيم، افزود: عليرغم اين تفاسير مىتوان با اتكا به تمدن و فرهنگ كسانى كه در صدد تخريب منابع طبيعــى هســتند را بــا درايت پس بزنيــم و آنهــا را بــه عقب برانيم. كيميا هواى خاك را دارد ناگفته هاى تكان دهنده تنها بانوى مدال آور ايران در تاريخ المپيك كيميـا عليـزاده درباره عامـل مهاجرت خود به هلند و ردپاى يك زن فاسـد بـه نـام شـهين و شـوهر خودش حامـد حرفهاى تكان دهنـده اى زد. كيميـا عليزاده زنـوزى در نوزدهمين روز از چهارميـن ماه سـال 1377 در كرج به دنيا آمـد. خانواده كيميا عليـزاده اصالتا تُرك آذرى هستند. زينب د ا نشـو ر / »مايلـم هنـد را آزاد و نيرومنـد ببينم تـا او بتوانـد خـود را بـه عنـوان قربانى راغـب و نابى براى بهتـر كردن دنيا عرضه كند. فـردى كه ناب اسـت خـود را قربانى خانواده مـى كند، خانواده قربانى دهكده، دهكده قربانـى بخش، بخش قربانى اسـتان، اسـتان قربانى ملت و ملت قربانى همه مى شـود. من خواهان »كلودايى راج«، سـلطنت خداوند بر روى زمين هسـتم«، اين متن را در »راج قات« بر سنگ يادبود گاندى نوشـته اند. دوم اكتبر سالروز تولد مهاتما گاندى رهبر استقلال هند به عنوان روز بين المللى نفى خشونت انتخاب شده اسـت كه در سـال جارى با 11 مهر يعنى روز گذشـته همزمان شده و اهميت آن، چنان بود كه گزارش امروز را به آن اختصاص داديم. مهاتما گاندى رهبر سياسـى و معنوى هندىها بود كه ملت هند را در راه آزادى از اسـتعمار امپراتورى بريتانيا رهبرى كرد. او در طول زندگى اش استفاده از هر نوع ترور و خشـونت براى رسـيدن به مقاصد را رد مىكرد. فلسفه بى خشونتى گاندى روى بسـيارى از جنبشهاى مقاومت بدون خشـونت در سراسـر جهان و تا امروز تأثير گذارده اسـت.آخرين يادداشـت بجا مانده از گاندى كه عمرى بر استراتژى مبنى بر كيميا عليزاده علت مهاجرتش مشخص شد مهاجـرت كيميا عليـزاده تنها بانوى مـدال آور ايران در تاريـخ المپيـك باعث بهت و حيرت تمامـى علاقمندان به ورزش شـد. كيميا عليزاده قهرمان تكواندوى ايران كه مدال برنز المپيك، نشـان هاى نقـره و برنز رقابت هاى قهرمانى بزرگسـالان و مدال طلاى نوجوانان جهان در كارنامه او ديده مى شـود تصميم به ترك زادگاهش گرفت. كيميـا عليزاده كه به دليل مصدوميت فرصت پرچمدارى كاروان ورزشى ايران در بازىهاى آسيايى 2018 جاكارتا را از دست داده بود به همين دليل نتوانسـت در تورنمنت هاى انتخابى المپيك 2020 توكيو شركت كند. او موفق نشـد در ديدارهاى انتخابى تيم ملى تكواندو حضور پيدا كند و در تمام اين مدت در كمپ هاى تمرينى و كلينيك هاى درمانى در خارج از كشور شركت مى كرد اما هر بار به ايران بازمى گشت. آخرين بار كيمياى تكواندو ايران به هلند رفت و اين بار زمان بازگشت او طولانى شد تا اين كه خبر مهاجرت او به ميان آمد. معدنچى واليباليست پيشين تيم ملى و شوهر كيميا معطوف شد. گفت و گوى تلفنى با كيميا على زاده در اين ميان يكى از بسـتگان نزديك كيميا عليزاده در گفت و گوى تلفنى كه با واتساپ با او داشته است از او مى پرسد علت مهاجرتش چه بوده و چرا كارى كرده كه عامل ناراحتى دوستان گشته و دشمن شاد شده است؟ ردپاى حامد معدنچى همسر كيميا عليزاده در علت مهاجرت كيميا عليزاده كيميـا عليزاده در پاسـخ به اين فاميـل نزديكش گفته: »من در راهـى رفته ام كه ديگ ر بازگشـت ندارد. چند ماه است شوهرم مدام موضوع رفتن را مطرح مى كرد و مى گفت آيند ه حرفه اى من در خارج ايران درخشان تر است. او من رو ابزارى براى خودش مى داند و با چند نفـر در هلنـد و كانادا صحبت كرده تا برنامه ريزى فعاليتهاى ورزشـى من و حمايت مالى ما را انجام بدهند. متن بيانيه من رو هم شـوهرم به من داد تا منتشـر كنم و مى دانم كار افرادى است كه مى خواهند كارهاى مهاجرت من را انجام دهند. اگر من نتوانم اينجا موفق شوم قطعاً متاركه مى كنم و همه چيز را به مردم خواهم گفت. چون شوهرم من را مجبور به ترك ايران كرده و حالا مى فهمم هدف از نزديك شدن و ازدواج با من ساختن آينده خودش بوده است! من نه اين كه الان پشيمان هستم ولى اگر نتوانم موفق شوم حتماً به جاى پشيمانى خودم شوهرم را پشيمان مىكنم«. كيميـا در ادامـه اين صحبت از زنى فاسـد و ثروتمند به نام شـهين نام مـى برد كه از او در قبـال پرداخت پول خواسـته بود در انتخابات اسـفند 98 از ليسـت انتخاباتى ك همعرف ى مى كند دفاع كند. شهين گفته 200 ميليون تومان پرداخت مى كند و نيز گفته سال 94 مبلغ 50 ميليون به مهناز افشـار براى حمايت از يك ليسـت ديگر پرداخت كرده بود!! نكته جالب اينجاسـت كه شهين دسـت روى هر كدام از سلبريتى ها مى گذارد، پس از مدتى به خارج از ايران يا فرار مى كنند يا پناهنده مى شوند. راه بازگشت كيميا عليزاده به كشور ! جاى ترديد نيسـت كه كيميا عليزاده فريب خورده و براى بازگشت به ايران مردد اسـت. ندامت كيميا در صحبت هايى كه داشـته مشخص است و ا و هنوز فرصت بازگشـت را به ايران دارد. بهتر است عليزاده قبل از آن كه دير شـود و وجهـه اجتماعى اش را نزد مردم ايران بيـش از اين از دسـت بدهـد، به ميهـن بازگردد چون جلاى وطن آينـده تاريكى براى اين قهرمان تكوانـدو به همراه خواهد داشت. در جامعه اى كه محدوديت هايشـان را به رخ مـى آورد آمـاده كند و تـلاش كنيـم تا سـطح انتظـارات و عواطـف را بـه كودكانمان آموزش داده و همدل ي را ميان آن ها ايجاد كنيم وى مردم را مسـتعد افسردگى و غم و خشم دانست و گفت: ايجاد زمينه هاى شـادى در فضاسـاز ى شـهرى، فراهم كردن تفريحات سالم مانند جشن ها و كنسـرت هـا براى اوقات فراغت مـردم و به طور كلى بهـا دادن به حال روحى روانى افـراد يك جامعه د ر كاهش پرخاشـگرى آن جامعه بسـيار كارساز است. اميرى فر در پايـان گفت: اگر مسـائل اقتصادى را كه دليل عمد هخشـ ونت تلقى مى شـود فاكتور بگيريم آموزش كنترل هيجانات، ايجاد فضايى بانشـاط براى مردم و توجه به محدوديتها و خواسته هاى آنان مى تواند در كاهش خشونت نقش به سزايى داشته باشد بنابراين از مسئولين انتظار مى رود اين معضل را كه در كنار خود جرم و جنايت، افسـردگى و خودكشـى ،طلا ق و آزار جسـمى و روانـى و ... را مى زايد را دسـت كم نگيرند و بـراى از ميان بردن مادر رفتارهاى خشـونت آميز اقدامى عاجـل كنند.در پايان با كمى تامل د ر رفتار خويش در دنياى فردى و اجتماعى به اين نتيجه خواهيم رسيد كـه خشـونت در زندگى ما نيز حاضر اسـت و از يـاد برده ايم كـه جامعه آرزومند جامعه اى سراسـر صلح و به دور از سـتم و بى رحمى و خشونت است. به اين منظور بايسـتى دست به دسـت هم داد و جها ن آرزومند را ساخت. ‪PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R‬ ‪PressReade­r.com +1604278 4604‬ ‪. ORIGINAL COPY‬ ‪. ORIGINAL COPY‬ ‪. ORIGINAL COPY‬ ‪. ORIGINAL COPY‬ ‪. ORIGINAL COPY‬ ‪ORIGINAL COPY‬ ‪COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW‬