KHABAR JONOOB : 2020-10-03

آيينه رسانهها : 18 : 18

آيينه رسانهها

آيينه رسانهها 18 شنبه 12 مهر ماه 1399 شماره 11525 ‪w w w . k h a b a r j o n o u b . i r‬ - ‪www. k h a b a r A d s . i r‬ ‪KHABAR- E- JONOUB MORNING NEWSPAPER‬ بايدن چى كارش مى كنه؟! تحليل زيباكلام از مناظره انتخاباتى بايدن و ترامپ روزنامه شـرق صادقزيباكل­ام،اســتاددان­شــگاهتهرا­ندرســرمقا­له نوشــت: »نخســتين مناظره انتخابات رياســتجمه­ورى 2020 ايالات متحده، فضاحت نظام دموكراســى حاكم در غرب را آشــكار كرد«، »همين يك مناظره ترامپ- بايدن كافى اســت، لطفا جلوى مناظرههاى بعدى را بگيريد«، »درخواستهاى گسترده براى لغو مناظرهها نشاندهنده نگرانى عميق لابىهاى صهيونيستى -ســرمايهدا­رى گرداننده اين رســانهها از افشــاى واقعيتهــا­ى ضد مردمى ليبرالدموك­راســى در آمريكاست!«. اين گزارهها و يك دو جين مشابه آن، از ساعات اوليه روز گذشته و به دنبال برگزارى نخستين مناظره ترامپ- بايدن براى انتخابات سوم نوامبر 2020، از سوى مراكز مشخص در فضاى مجازى چرخانده شــد. هدف آنها نشــاندادن ورشكســتگى نظام ليبرالدموك­راسى حاكم در غرب و به ويژه در آمريكاســت. اينكه آيا نظام ليبرالدموك­راســى را مىتوان تقليل داد به شــخصيت يك رئيسجمهور در آمريكا به نام دونالد ترامپ و رفتار او در 90 دقيقه مناظره با رقيب انتخاباتى خود قابل بحث است. بماند كه اين ترامپ در انتخابات گذشته، مطلوب جريانى خاص در ايران بود كه به دلايلى، حضور هيلارى كلينتون در آمريكا را به ضرر اقدامات خود مىدانستند؛ اما فرض بگيريم حق با مخالفان و منتقدان دموكراسى در غرب است و مناظره ديروز ترامپ بايدن، نشاندهنده به زعم آنان چهره بىنقاب دموكراسى غربى است. حتى يك گام جلوتر بيايم و فرض كنيم نظام ليبرالدموك­راسى آن گونه كه در داخل تبليغ مىشود، پوششى براى پنهانكردن واقعيتهاى نظام سرمايهدارى حاكم بر غرب و ساير نقاط همسو با آنان در جهان است. استعفا مخاطرهآميز است؛ روحانى هجرت كند – روزنامه آرمان ملى عباسموسايى،فعالسياسىط­ىيادداشتىد­ر نوشت:عباس عبدى از زمره سياست ورزان دقيقى است كه با اشراف بر مولفههاى برسازنده امر سياسى، مصلحانه قلم مىزند. شايد برخى از نظرات و پيشنهادات ايشان در عرصه سياسى، حتى در بين اصلاحطلبان، شــاذ باشد، اما نشان دادهاند، سخنى بدون مبنا نمىگويند. ايشان اخيرا طى يادداشــتى ضمن برملا كردن دوگانگى حاكم بر سياستورزى اصولگرايان، وضعيت انسدادى حاكم بر كشور، تصلب در سياست خارجى و تبيين سناريوهاى ممكن در ايران و آمريكا، معتقدند كه؛ »تداوم وضعيت و شكاف موجود جز تضعيف بيشتر و ازدستدادن فرصتهاى سياسى براى كاهش مشكلات نتيجه ديگرى نخواهد داشت.« عبدى با اشاره به عدم اراده يا ريسكى كه اصولگرايان از استيضاح روحانى متوجه خود مىدانند، نياز كشور به عبور از وضعيت كنونى و عدم اجازه به روحانى براى گفتگو با آمريكا براى عبور از اين شرايط، كنارهگيرى داوطلبانه روحانى از رياستجمهور­ى را پيشنهاد مىكنند؛ »كنار رفتن نه به معناى اعتراض، بلكه به معناى گشودن راه براى حل ماجرا.« ايشان معتقدند كه هر اتفاق و سناريويى كه در انتخابات آمريكا رخ دهد، نيازمند مديريتى سياسى در ايران است كه براى آن برنامه داشته باشد. ما و سرنوشت انتخابات آمريكا روزنامه ابتكار محمدرضايوس­ــفىآرامشد­ربخشىازسرم­قاله نوشت:نكتهمهماين­است كه در صورت راىآورى هر يك از اين دو چهره، قرار بر برداشته شدن فورى تحريمها نيست و اين نگاه، تحليلى بيش از حد سادهلوحانه است؛ فراموش نكنيم كه پس از اين انتخابات، انتخابات رياست جمهورى ايران را در پيش داريم و انتظار نمىرود در زمانى اين چنين كوتاه احتمال مذاكره مجدد شكل بگيرد. بســيارى از بازارهاى مالى و به خصوص بورس ايران، در انتظار انتخابات رياست جمهورى 13 آبان آمريكا هستند. در صورت راىآورى مجدد ترامپ، كه از نگاه نگارنده احتمال آن بالاست؛ شاهد اثر منفى در بازارهاى مالى خواهيم بود كه انتظار مىرود، اثرى كوتاهمدت باشد و در مقايسه با آخرين بيانات ترامپ، در صورت چراغ سبز مقامات كشورمان به نتايجى مشترك ختم شود؛ درصورت پيروزى بايدن نيز انتظار اثرات مثبت تا تعويض دولت در ايران، كوتاهمدت هستند. لح دجلو نِك نِك ىقفا: 1 - هزناپماـش هـلوتوك - اب حرـش تاـيئزج 2 - ربص درز - لثم و دننام - درـسرا ىناكـشا 3 - عارتخا ىنكرام - داژن درمم ناريا - تسرهف 4 - فصن - هياپ - هابت دننكه - هنيآ رعقم 5 - راي لاغـشآ! - دـسى در ناتـسا دركناتس - دـحاو نزو 6 - ناوختـسا مرن - هماش - ىوراج تسش و وـش 7 - فيثك و بترمان - مان »رـتناه« تـسانميژ - دنلبى و ىـگرزب دـقر 8 - ىزبـس دلااـسى - دعـف دـننكه - دنـشكه 9 - هرقن - هساك رس - نامزاـس دروناضفى اكيرمآ 10 - زا دناـتخر ىـلگنج - هفحت داتـسرفن - فارسا راك ىقفا: 1 - ىكاروخ هزمشوخ زا دابناجن، دكو و جانفسا - نيرتگرزب تـسينولويو نرـق ‪2 19‬ - رـبمايپ روهشم هب ربص - دنچ ثراو - رهش مهم ناملآ 3 - ازـسان - عيرس نيرت عون انـش - هام ىزـيياپ 4 - ىناكم در دـنزنا اـه - نامه پگ تـسا - اـسؤر - قـح تـفلاخم 5 - ريمض بياغ - همان ناـسر - ماـن 35 نت زا هباحص ربمايپ مركا ص)( 6 - ىكرام رب نفلت هارمه - ىكي زا همشچىاه ىعيبط ناتسا سراف هك در »كرهش هـشمقرصق« و نوماريپ رهش زاريش عقاو دشه - تبحم 7 - دنزاسه ىاپ رازفا - داصق و گنركي - ىنيريـش هوـيم ىا 8 - گـناب بـسا - بوچ هب ىسيلگنا - نشيكيلپا دنمشوه دتساوخر دوخور اب ليابوم9 - ىاذغ رخآ! - تكرح هب ولج در دربن - لطاب دننكه10 - سنج رپ روز! - شخبامرگ ناتـسمز - هراپ دـشه 11 - ىلايرس هـب درگراكىـنا ميهاربا ىنابيـش - دوخىور ىيايلاتيا - هريـش امرخ 12 - شيوگ ىناريا - دحاو لوپ در نارهت - ىفلع هـك در بآ دـيور - دنوآى نيلافـس و دهتـس درا 13 - دنامرفه هاپـس ترضح ددوواع)( - شيوگ - ىپايپ14 - رهش ناتسا سراف - دحاو لوط ىسيلگنا - تبسن نارسمه دو داربر اب مه15 - ىانب ىابيز جات لحم در نيا روشك رارق ددرا - رگراك دبنو هميبوايازم دومعى:1 - زا لئاسو ىزاب هچب اه - ىكي زا ىزبـس اـه 2 - دخىا دنهى - رـبج و روز - حور و ناج 3 - زرطشور، - ديباوخه - دبىلابقا4 - دجادا - دىروتكريا - تساران - رما هب نتفر5 - راخ ىور هلول گنفت - ملاع ىبلايخ!-ريزكاخناهن­پدركن6 - امش هب ىسيلگنا - ىعون نان نيريش، دغا و شوخ معط - دولجرا 7 - فاص و تسوپ دنكه - زاوآ صوصخم دبهقر ايزابشيپنا­رئازنكاماه­كربتم-دامآه 8 - ىـكي زا ىنغنـيرت نابزىاـه ناـهج زا رظن هژاواـه و دهريا تاغل - ىرهـش در تلايا دروننيار نلافتسو ناملآ - هلايپ ىروخياچ 9 - هناـشن اه - رحاـس - دض چيه 10 - گنهرف تغل هسنارف - حانج ركشل - ديراورم 11 - فـفخم متـسه - هـناحبص دروخنه - رهش ناسارخ ىوضر 12 - ناماسورس - روناج دىياير - عونكي ىنتسب هزمشوخ - مان ىرحب در رعش 13 - ىرهـش در ناتسبرع - ظفح و تيامح - دنليات قباس 14 - دصاقم و دهافا - دلابن، بقع - درولا و عاجش 15 - زا هخاـشىاه درونهوكى - هب دنيارفىهتس­ويپهتفگىمد­وشهكدر تاجناخراك هب روظنم ديلوت لوصحم ىياهن زا تلاوصحم ماخ و داوم هيلوا ماجناىمدوش 11 - مـسا دهنارتخ - ىكاپان - دازمه و تفج 12 - نيمزرس اهاكنيا - هليـسو ىا ىارب مرگ دركن ىاوه قاتا و هناخراك - ىاذغ ضـيرم - صلاخ 13 - دروـخربىرا زا تاناكما دامى - دكر هابتشا - شكشيپ اه 14 - درتخ ىب دپر - هورگ ظفاحم - رمرم 15 - رثا وتربلآ ايوارم - مان »هتنتوپ« رگيزاب ىدومع: 1 - هگرب نتشون تاصخشم راـب - قاـفتا هرظتنمريغ 2 - ناتـسرهش - زا لياسو ىيامرگ - تميزع دركن 3 - زا دعادا ىبيترت - ركاچ - ىكي زا راهچ ىورين مهم در شترا 4 - ملاك فـسأت - بـلطم، عوضوم - دناخنا - دنرپه تخب و لابقا 5 - لاومعم تهج عيزوت راب چيپ و هرهماه دافتساه ىم دوش - ميب - دينابنجن 6 - ذغاك همانزور - دوميپن تقيرط - ىيامنهار دركن 7 - ىروجنر - للاتخا نابز ىـشيرَپ - ىروـشك در برغ اقيرفآ 8 - لـش - دتس ددر - ماـن هنارـسپ 9 - تفلا هتفرگ - لكـلا بوچ - ففخم رگم 10 - ىـعون رگپاچ - مان »ىـماما« رگيزاب مناخ - دهريا 11 - ىـفاك - دلوم ىكيرتكلا - دصهـم 12 - تـكرح مرك هنوگ - هاگـياج هژيو - نيلوا داپهاش ىـسيلگنا هك تحت ريثأت و ذوفن سناـسنر تيبرت دـش - دلخا وـش! 13 - ىعون هچراپ - دنامر - تشگنا ددرا 14 - ىرازگربخ ىمـسر ايلاتيا - زا دهاگتس ىاه ىتارباخم - قياق هقباـسم ىا 15 - دـبعمى در ىزلام - تلايا هبنپ ياربدجلحيا­لو »نِكنِكنكنك« دياب در ره هناخ ماقرا ار يروط رارق ددا هك در ره رطس و ره نوتس، مقر يراركت دشابن و لصاح راهچ لمع يلصا نآ زين ربارب دعدي دشاب هك در تمسق ياه فلتخم هتشون دشه تسا. هب روط لاثم در كي دجلو طقفديابزاد­عادا‪4- 6‬ ودبنوراركت دافتساه دوش. 10043 6×6 5- 1-2-3- لحدجلو 156 هژيو داــع ي ‪PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R‬ ‪PressReade­r.com +1604278 4604‬ ‪. ORIGINAL COPY‬ ‪. ORIGINAL COPY‬ ‪. ORIGINAL COPY‬ ‪. ORIGINAL COPY‬ ‪. ORIGINAL COPY‬ ‪ORIGINAL COPY‬ ‪COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW‬