KHABAR JONOOB : 2020-10-03

بين الملل : 19 : 19

بين الملل

بين الملل 19 شنبه 12مهر ماه 1399 شماره 11525 ‪w w w . k h a b a r j o n o u b . i r‬ - ‪www. k h a b a r A d s . i r‬ ‪KHABAR- E- JONOUB MORNING NEWSPAPER‬ دومين مناظره انتخاباتى آمريكا برگزار مىشود؟ اي ن همه زن ك كا وزه سه هاى ترامپ را برهمريخت بايدن همچنان پيشتاز نظرسنجى هاى انتخاباتى، رقيب ترامپ 13 درصد جلوتر نظرسـنجى ملى جديد سـى ان بى سـى- چنج ريسـرچ كه پس از نخستين مناظره، منتشر شده حاكى است جو بايدن نسبت به دونالد ترامپ 13 درصد جلوتر است. بر اساس اين گزارش بايدن موفق به كسب 54 درصد حمايت افكار عمومى مردم آمريكا شده و اين رقم براى ترامپ به كمتر از 41 درصد رسـيده است. بيش از 53 درصد شركت كنندگان در نظرسنجى نيز گفته اند بايدن در نخستين مناظره عملكرد به مراتب بهترى نسبت به ترامپ داشته و تنها 29 درصد گفته اند عملكرد ترامپ بهتر بوده است. بيش از 45 درصد شـركت كنندگان در نظرسنجى نيز گفته اند كه ترامپ كمتر از حد انتظارات در اين مناظره ظاهر شده است و تنها 11 درصد بر اين باور بوده اند كه عملكرد بايدن دور از انتظار بوده است. بيش از 77 درصد رأى دهندگان نيز تاكيد كرده اند كه اين مناظره موجب نشده است كه آن ها از آمريكايى بودن خود احساس غرور كنند. افغانستان با زبان فارسى چه مي كند؟ رئيـس اداره ملـى آمار و اطلاعـات افغانسـتان گفت: همه زبانهاى ملى و داخلى كشـور از جمله زبان فارسـى كـه در خارج از افغانستان هم تكلم مى شود از فهرست زبان هاى خارجى حذف شـده اند.»احمد جاويد رسولى« در يـك كنفرانس خبرى در كابل گفت: زبان فارسـى كه تاكنون به همراه چند زبان ديگر در فهرست زبانهـاى خارجـى افغانسـتان قـرار داشـت، به دليـل اعتراض شـهروندان فارسى زبان كشور از فهرست زبانهاى خارجى حذف شـد. وى در يك نشسـت خبرى در كابل گفت: اداره ملى آمار و اطلاعات معتقد است كه فهرست زبان هاى داخلى و خارجى افغانسـتان بر اساس فهرست تهيه شـده از سوى وزارت مخابرات و تكنولوژى معلومات (علوم و فن آورى اطلاعات ) در سال 1396 تهيه و در فرم تذكره هاى الكترونيكى (شناسنامه الكترونيكى) درج شده بود اما از آن جايى كه اين موضوع به تازگى موجب بروز سوء تفاهم هايى در ميان شهروندان شد براى رفع اين سوء تفاهمات و جلوگيرى سوء استفاده برخى افراد از اين موضوع، ما تمام زبانهاى كشور از جمله فارسى را كه در ليسـت زبان هاى ملى قرار دارند از ليست زبانهاى خارجى حذف كرديم. گزارش ها حاكى است كه تاكنون زبان هاى فارسى و تاجيكى به عنوان زبان هـاى خارجى و همچنين زبانهاى اردو، پنجابى، ملتانى، عربى، سـندهى، مغولى، قزاقى و برخى زبانهاى ديگر بهعنوان زبانهاى داخلى در فرم توزيع شناسنامهها­ى الكترونيكى قرار داشتند. اين اقدام ادارة ثبت احوال نفوس با واكنش هاى زيادى در بين شهروندان افغانستان كه به زبان فارسى درى صحبت مىكنند، مواجه شدهاست. شمارى از كاربران شبكه هاى اجتماعى نوشته اند كه اين كار تعصب آشكارا در برابر زبان فارسى درى است و سبب ايجاد تفرقه ميان اتباع افغانستان مى شود. برخى از آن ها معترف هستند كه آنچه كه اداره توزيع شناسنامه هاى التكرونيكى با فرم ثبت شناسنامه هـاى الكترونيك انجام داده، خيانت ملى به شـمار مـى آيد و يك برخورد غير اخلاقى اسـت و اين بدون شـك دست كسانى است كه در پى نفاق در بين مردم و اقوام افغانسـتان­اند و كسانى كه مرتكب اين جنايت، كار زشت و غير اخلاقى شدهاند، بايد مورد پيگرد قرار گيرند. در همين حال شمارى از زبان شناسان از جمله دكتر فرهاد جاويد مى گويند كه خارجى تلقى كردن زبان فارسى و تاجيكى و داخلى تلقى كردن زبان هاى چون اردو، سندهى، ملتانى و غيره از منظر زبان شناسـى منطق ندارد چـون اين زبان ها داراى هويت و پيشينه پر بار تاريخى و فرهنگى هستند كه مربوط به حوزه تمدنى و فرهنگى افغانسـتان، ايران و تاجكسـتان مى شـود. وى در اين خصوص گفت: اگر ما در باره اين پديده مشترك فرهنگى كه ميان سه حوزه تمدنى و فرهنگى مشترك شمرده مىشود با تعصب برخورد كنيم و نام زبان فارسى را شامل زبان هاى بيگانه در افغانستان كنيم من مى گويم كه اين يك حركت ناسنجيده و غير دانشگاهى و غير علمى است، چون تفاوت لهجه و گويش در هر زبان وجود دارد و هر گويش و لهجه زبان جداگانه نيست. اين نخستين بار نيست كه روند توزيع شناسنامه هاى الكترونيكى در افغانستان جنجالى مى شود و پيش از اين نيز روند توزيع آن با واكنش هايى رو به رو شد. پس لرزههاى ابتلاى ترامپ به كرونا و سقوط بازارهاى مالى اداره آمريكا به مايك پنس واگذار شد! نقاهــت در خانــه در كاخ ســفيد بمانند اطمينان داشته باشيد من از رئيس جمهور انتظــار دارم در حين بهبــودى به انجام وظايفش بدون وقفه ادامه دهد و من شم ا را در جريــان هر تحولــى در آينده قرار خواهم داد .« . مىكنيــم. ما با هم از پــس اين (بيمارى) برخواهيم آمد!«. به گــزارش روزنامــه »نيويورك پســت«، پزشــك ترامپ هم يادداشت ى منتشــر و اعلام كرد انتظار دارد ترام پ خبر داد و گفت نتيجه اين آزمايش كه 20 دقيقه قبل از نشستن هواپيماى آن ها د ر شهر »دوبرونيك« در كرواسى انجام شد ، منفى بوده است. صبح ديروز ترامپ از مثبت شــد ن يك پايگاه آمريكايى در مطلب ى مى نويسد كه مثبت شدن تست كوويد 19 ترامــپ وضعيت انتخابات ســوم نوامبر را نامشخص كرده است. بلومبرگ در ادامه مى نويســد : اين جديدترين و جدىتريــن مورد د ر مجموعه سورپرايزها­ى اكتبر است كه همه بايد بهترين ها را براى دونالد ترام پ آرزو كنند. مطلب در ادامه مــى افزايد كه به لحاظ سياسى احتمالاتى در اين خصوص وجــود دارد: بــراى مثال در اوايل ســال كه بوريس جانســون با ابتلا به بيمارى كوويد19 با مرگ دست و پنجه نرم مى كرد، احساسات در سراسر كشور همه با او احساس همدردى مى كردند. حالا بايد ديد در اينجا چه مى شــود؟ از همه مهم تر، بيمارى ترامپ به كجا خواهد انجاميد ؟ جانســون روز به روز در حال از دســ ت دادن قدرتش بود آيا در آمريكا نيز چنين خواهد شد؟ بلومبــرگ در ادامــه نوشــت: بلاتكليفى فعلــى اثر آنى بــر بازارها و اشتغال و اوضاع اقتصادى برجاى خواهد گذاشت. اين رسانه به بحث تضعيف دلار نيز پرداخته و نوشــته كــه اين اتفاق مى تواند موجب تورم در آمريكا و همچنين افزايش هزينه وارادات شود. گفتنى اســت، بعد از مثبت شــد ن آزمايش كروناى رئيس جمهور آمريكا چند مقام دولت او از جمله معاون و وزير خارجه اش مورد آزمايش قرار گرفتند. يك منبــع مطلــع در گفت وگ و بــا شــبكه آمريكايــى »ســى ان ان« اعــلام كرد بعد از مثبت شــدن آزما يش كرونــاى رئيــس جمهــور آمريــكا، »جو بايدن« نامــزد دموكرات انتخابات رياســت جمهورى اين كشور هم كه سه شــنبه (به وقت آمريكا) با دونالد ترام پ مناظره انتخاباتى داشت،نيز مورد آزماي ش قرارگرفته و نتيجه تســت كروناي وي منفي اعلام شــده است. با اين حال بايد ن در پيامى بــراى رقيب خود و بانوي اول كاخ سفيد آرزوى سلامتى كرده است. »مايك پمپئو« وزير خارجه آمريكا هم كه در سفر به سر مىبرد، بعد از اعلام خبر ابتلاى ترامپ به كوويد 19 از مورد آزمايــش قرار گرفتن خود و همســرش براى چهارمين بار در طول دو هفته اخي ر نتيجه تسـت كروناى »هوپ هيكز« يكى از مشاوران نزديك دونالد ترامپ روز پنجشنبه مثبت اعلام شده بود. هوپ هيكز يكى از اعضاى حلقه نزديك به دونالد ترامپ است. او در جريان سفر اخير رئيس جمهورى آمريكا به ايالت »اوهايو« براى شركت در مناظره با جـو بايدن، نامزد حزب دموكرات وى را همراهى كرده بود. برخى از رسـانه ها از حضور وى در همان مكانى خبـر داده اند كه جوبايدن حضور داشته است. هوپ هيكز همچنين روز چهارشنبه به همراه دونالد ترامپ براى شركت در گردهمايى هواداران رئيس جمهورى آمريكا به ايالت »مينه سوتا« سفر كرده بود.دونالد ترامپ پنجشنب ه شـب در صفحه توئيتر خود ضمن سـتايش از هوپ هيكز نوشـته بود كه او بى وقفه و بدون اسـتراحت كار كرده اسـت. نامزد حزب جمهوريخـوا­ه در انتخابات پيش رو ابتلاى هـوپ هيكز به ويروس جديد كرونا را »وحشتناك« توصيف كرده بود. هوپ هيكز از جمله افرادى اسـت كه پيش از آنكه سـناريوى پيروزى دونالد ترامپ در انتخابات رياسـت جمهورى جدى گرفته شـود به كارزار انتخاباتى وى پيوسـت. اين زن 31 سـاله هرچند اين روزها حضور رسانه اى پررنگـى ندارد اما از او به عنوان يكى از افراد بانفوذ در بخش غربى (قسمت ادارى) كاخ سفيد ياد مى شود. هوپ هيكز قبلا مانكن بود ه اسـت و از ماه اوت سـال 2017 تا ماه مارس سال 2018 مدير روابط عمومى كاخ سفيد بود. وى پيش از رياست جمهورى دونالد ترام پ بـراى مدتى به فعاليت هاى »ايوانكا ترامپ« دختر چهل و پنجمين رئيس جمهورى آمريكا در عرصه مد كمك كرده بود. دونالد ترا مپ گفتـه بود كه هوپ هيكز زمان زيـادى را با او و ملانيا ترامپ، بانوى اول آمريكا سـپرى كرده اسـت. با اين حال رئيس جمهورى ايالات متحده تاكيد كرده بود كه هوب هيكز اغلب از ماسك استفاده م ى كند.هوپ هيكز در ماه ژانويه سـال 2015 در حالى كه تنها 26 سال داشت از سوى دونالد ترامپ به عنوان سخنگوى كارزار احتمالى اش انتخاب شـد. او پيش از آن هيچ گونه فعاليت سياسى نداشت و در كارزارهاى انتخاباتى نيز فعاليت نكرده بود.دونالد ترامپ در جريان كارزار انتخاباتى سال 2016 توئيت هاى خود را به هوپ هيكز ديكته مى كرد تا او آنها را پيش از انتشـار براى يكى از اعضاى »سـازمان ترامپ« بفرستد.هوپ هيكز در ميان مشاغل متفاوتى كه در دوران رياسـت جمهورى دونالد ترامپ در كاخ سـفيد داشت براى مد ت كوتاهى نيز در شـبكه »فاكس نيوز« مشـغول به كار شد. او در بازه زمانى كوتاهى كه در كاخ سـفيد حضور نداشـت يك ميليون دلار درآمد كسب كرد . آمريكا در دست »مايك پنس«! با اعلام خبر قرنطينه دونالد ترا مپ بــراى دو هفته آينــده، آمريكا بايد تحت نظر معــاون اول او »مايك پنس« اداره شود. سفرهاى انتخاباتى دونالد ترامپ لغ و شــد و حالا ابهام بزرگ درباره برگزارى انتخابات ايجاد شــده اســت. بــه احتمال فراوان مناظره دوم كانديداهاى رياســت جمهــورى آمريكا لغو مى شــود و ابهام درباره برگزارى انتخابات در موعد مقرر ايجاد شده است. بورس ريخت و ترامپ سوژه شد! بــا اعلام خبر مثبت شــدن تســ ت دونالد ترامپ كه در همه ماه هاى گذشته با پيشنهاداتش ســوژه رسانهها مى شد ، شاخص بورس اين كشور به شدت اف ت كرد و اين خبر البته باعث شوخى كاربران توئيترى شــده كه نسخههاى عجيب مرد شــماره يك كاخ ســفيد را براى خود ش تجويز مى كنند. حالا بســيارى براى او پيشنهاد اســتفاده از وايتكس را داشتند ، چيزى كه خودش به عنوان راهكار درمان از آن يــاد كــرده بود. ترامــپ در او لين مناظره با بايدن هم حتى خيلى اعتقادى به رعايت پروتكل هاى بهداشتى نداشت و آن ها را به تمسخر گرفته بود . در هميــن راســتا ارزش ســهام در بــورس داوجونز آمريــكا يك مميز هفــت دهــم درصــد كاهــش يافــت و اس اند پى هم با كاهش يك مميز شــش دهم درصدى روبه رو شد . در اين حال ارزش ين ژاپن مقدارى در برابر دلار افزايش يافت. پايگاه اينترنتى شــبكه ام اس ان بى ســى اعلام كرد بعد از مثبت شــدن تســت كرونــاى دونالد ترامــپ رئيــس جمهور آمريــكا ارزش سهام داو جونز بيش از 400 واحد پايين آمده است. معاملات آتى با ميانگين صنعتى داو جونز 428 واحد ســقوط كرد. معاملات آتــىاساند­پى 500 ومعاملات آتىنزدك 100نيزدرقل­مرو منفى قرار گرفتند. بــدون وقفه به انجام وظايــف خود ادام ه دهد . آزمايش كروناى خود و همسرش خبر داد . ترامپ در اين خصوص در صفحه توييت ر خود نوشت: »امشب آزمايش كوويد 19 بانوى اول ايالات متحده و من مثبت شد ما روند قرنطينه و بهبودى را فوراً آغاز دكتر »شان كانلى« نوشت: »رئيس جمهور و بانــوى اول در حال حاضر هر دو خوب هســتند و قصد دارند در دوران S&P Nasdaq . چشم طمع اسرائيل اين بار به سوى كويت كــه بهســال200­8بازمىگردد،اشــارهشده­استكه صبــاح الاحمد الصباح به پســرش كه آن زمان رياســت ديوان اميرى را بر عهده داشته، توصي ه كرده اســت: »ارتباط محرمانه اى را با يك مقام اســرائيلى دو تابعيتى حفظ كند. مح ل [اقامت] او در مكانى ديگر در [كشورهاى حاشيه] خليج [فارس] است«. امارات و بحرين اخيرا با وســاطت دونالد ترامپ رئيس جمهور آمريكا عادىسازى كامل روابط خود با رژيم صهيونيستى را اعلام كردند.در همين ارتباط، روزنامه صهيونيستى »معاريو« نيز به تازگى فاش كرده كه عادى سازى روابط امارات و بحرين با رژيم صهيونيستى با موافقت عربستان سعودى صورت گرفته اســت.معاريو گزارش داده بود كه خانواده سعودى د ر سكوت، از نزديكى طرف هاى ياد شده استقبال كرده است؛ با اين حال اين كشور عجله اى براى پيوستن به جمع اين امارات و بحرين ندارد. از طرفى ديگر، شبكه صهيونيست ى »كان« فاش كرده بود كه واشنگتن در مقابل رفع محاصره از قطر، به دوحه نيز فشار آورد ه تا روابط خود را با رژيم صهيونيستى عادى سازى كند؛ اما قطر با رد اين طرح، تأكيد كرد ه است اين دو مسئله نبايد با يكديگر خلط شوند. يك روزنامه آمريكايى به نقل از يكى از اعضاى خانواده حاكم در كويت پيش بينى كرد كه اين كشور پس از درگذشت امير پيشين، براى سازش با رژيم صهيونيستى تحت فشار قرار مى گيرد. »وال استريت ژورنال« به نقل از يكى از اعضاى خانواده حاكم د ر كويت پيش بينى كرده اســت كه عربستان سعودى و امارات براى سازش اين كشور با تل آويو كويت را تحت فشار قرار دهند. اين روزنامه در اين خصوص نوشت: »كويت به مدت دهه ها روندى بى طرف را در بسيارى از نبردهاى لاينحل خاورميانه از خود نشان داده اما با درگذشت امير اين كشور، اين ديپلمات پيشكسوت، معضلى به وجود خواهد آمد و آن اين كه آيا بدون برپايى كشور فلسطين بايستى با اسرائيل روابط را عادى سازى كرد يا خير؟«. در ادامه اين گزارش آمده است، پس از نشست اخير دونالد ترامپ رئي س جمهور آمريكا با پسر بزرگ امير كويت، وزير دفاع پيشين و نامزد اصلى وليعهدى د ر اين كشور، ترامپ گفت كه كشور بعدى كه روابط خود را با تلآويو عادىسازى خواهد كرد، كويت خواهد بود. پس از يك هفته حضور در ســازمان ملل متحد، نخســت وزير كويت بار ديگر تأكيد كرد كه صلح با فلسطينى ها پيش از عادى سازى با جهان عرب خواهد بود. طبق اين گزارش، در يكى از نامه هاى افشا شده توسط سايت ويكى ليكس پيونگيانگ نوشــته اســت. به گزارش نيويورك پست، ماموران يك جستجوى خانه به خانه را در اين منطقه آغاز كردهاند تا بدانند چه كسى شعار »مرگ بر بزرگان حزب كه خودشــان خوب زندگى و مردم را استثمار مىكنند« را روى ديوار نوشــته است. آنها دستخط تمام ساكنان اونسان را آزمايش مىكنند تا بفهمند نوشتن اين شعار ضد حكومت كار كيست.از آنجا كه حدود يك هفته ديگر تا زمان برگزارى برنامههاى بزرگداشــت 75 سالگى روى كار آمدن حزب كارگران در كره شمالى در 10 اكتبر باقى مانده، مقامهاى امنيتى پيونگيانگ معتقدند نوشتن شعار روى ديوار با هد ف ضربه زدن به اعتبار كيم جونگ-اون و سست كرد ن پايههاى حكومت او انجام شده است. جالب اينكه دور اول آزمايش دستخط ساكنان منطقه به نتيجه نرسيده و در دور دوم يك تغيير عجيب رخ داده اســت. ماموران تمام افراد بزرگسال و كودك را مجبور كردهاند اين بار با دســت مخالف خود يك جمله بنويســند تا با دس تخط شعارنويسى روى ديوار مقايسه شــود. تمام كسانى كه د ر روزهاى گذشته از اين منطقه در شمال پيونگيانگ بازديد كرد ه يا مهمان بودههاند هم بازجويى شدهاند تا فرد خطاكار زودتر شناسايى و بازداشتشود. بااين حال، اقدام مقامهاى مسئول باعث شده است بسيارى از ساكنان منطقه از نويسنده شعار به عنوان يك قهرمان ياد كنند. كيم يو جونگ كه از ماه ژوييه در انظار عمومى ظاهر نشده بود، پس از حدود سه ماه همراه رهبر كره شمالى از مناطق سيلزده بازديد كرد و به تمام گمانهزنىها درباره سرنوشت خود پايان داد. خواهر پرنفوذ و قدرتمند رهبر كره شمالىى كه چند اقدام شديد عليه همسايه جنوبى انجام داده و پس از آن از چشمها مخفى شده بود، در روزهاى اخير همراه كيم جونگاون و ديگــر مقامهاى ارشــد پيونگيانگ از چند منطقنطقهه سيلزده بازديد كرد. هر چند در رديف همراهان رهبر كره شــمالى، او چهار نفر با بــرادرش فاصله دارد و در كيك تصوير ديگر يك گوشه ايســتاده و نظارهگر است.درر بسيارى از تصويرهايى كه پيشتر از رهبر كره شمالى و خواهرش منتشر شده، او معمولا كنار برادر ايستاد ه و كمترين فاصله را با مرد شــماره يك پيونگيانگ دارد. با اين حال، بازگشــت كيم يو-جونگ و انتشــار عكسهاى او مىتواند نشــانهاى از آرام شــدن اوضاع در اردوگاه مقامهاى ارشــد كشورى باشد كه امسال را با انبوه بحرانهاى طبيعى و اقتصادى و سياسى دست و پنجه نرم كرده و هنوز هم در حال بيرون آمدن از چالش بازسازى مناطق آسيبديده از سيل و توفان و كمبود شديد مواد غذايى است.از سوى ديگر، مقامهاى امنيتى كره شــمالى به شــدت در تلاشنشندفر­دىراشناساي­ىى كنند كه يك شعار ضد حكومت را روى ديوارى نزديك بازار شهر اونسان در شمال آفتابى شدن اون وعخبا ورااندمنيه­تى شگرد جي منامو ا كره شمالى براى يافتن يك مخالف! ‪PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R‬ ‪PressReade­r.com +1604278 4604‬ ‪. ORIGINAL COPY‬ ‪. ORIGINAL COPY‬ ‪. ORIGINAL COPY‬ ‪. ORIGINAL COPY‬ ‪. ORIGINAL COPY‬ ‪ORIGINAL COPY‬ ‪COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW‬