KHABAR JONOOB : 2020-10-03

بين الملل : 22 : 22

بين الملل

اخبار اسيران وسوسه زيبايى گول ميخورند چند كارشناس و متخصص زيبايى نسبت به تبليغات جراحى زيبايى براى زنان توســط غيرمتخصصان اما با هزينه كمتر هشدار دادهاند. نايبرئيس انجمن جراحان زيبايى و پلاســتيك ايران در اين باره هشــدار داد: جراحــان عمومي اجازه جراحى زيبايى را ندارند و مردم نبايد با تبليغات وسوسه شوند. بابــك نيكومرام افــزود: تبليغات جراحــى زيبايى در فضاى مجــازى و تبليغات گســترده اغواكننده است و در شــرايط كنونى برخى پزشكان غيرمتخصص زيبايى و پلاستيك اقدام به جراحى در اين زمينه بهصورت غيرقانونى ميكنند. وى تصريــح كرد: از مردم ميخواهيم آگاهى خود را بــالا برده و فريب تبليغات را نخورند، اعمال زيبايى بايد فقط توســط جراحان زيبايى و پلاستيك انجام شود تا دچار عارضه جبرانناپذي­ر نشوند. نيكومرام اعمال زيبايى را پرسود و نوعى تجارت دانست و افزود: به عنوان مثال، پروتز سينه مانند شيميدرمانى بوده و فقط بايد توسط جراح زيبايى انجام شود يا در زمينه ليپوساكشن با تاييد ديوان عدالت ادارى جراح عمومي اين عمل را انجام دهد. وى خاطرنشــان كــرد: اگر نظارتى از ســوى وزارت بهداشــت و ســازمان نظام پزشــكى بــر اعمال زيبايى توســط افــراد غيرمتخصص نشــود، تا چند ســال ديگر قيافــه ايرانيــان عجيــب و غريــب ماننــد بينــى عملكــرده و ابروكشــيد­ه و غيره خواهد شد. اين جراح زيبايى تصريح كرد: انجمن زيبايى و پلاســتيك ايران آمادگى دارد همكارى ساير انجمنها قوانينى را براى اعمال جراحى تعيين كند. حامد باطنى، رئيس انجمن جراحان زيبايى و پلاستيك ايران نيز گفت: وضعيت كنونى گستردگى و شيوع مداخلات زيبايى در سطح جامعه را افزايش داده است. باطنى تصريح كرد: نبايد ســلامت مردم بــه خطر بيفتد و از بيماران ميخواهيم كه قبل از انجام هر گونه عمل زيبايى، به مهارت و دانش پزشــكى و تخصص وى در زمينه جراحى زيبايى آگاهى كسب كنند. Khabarbano­van.com Khabarbano­van.ir با شنبه/12 مهر 99 /شماره 3693 2 تابوهاى تلخ قربانيانى كه از زندگى عادى، عاشقشدن و تشكيل خانواده محروماند گوناگون روى خط برترى دختران شيراز درجشنواره »ژيمناستيك براى همه« واگذارى حضانت فرزندان شهدا به مادران معصومــه ابتــكار معاون رئيسجمهــو­رى در امــور زنان و خانواده در همايشــى اينترنتى با همســران شهدا بــه رايزنىهــا بــراى حــل برخى از مشــكلات از جمله موضــوع حضانــت فرزندان شهدا اشــاره كرد. وى گفت: موضــوع حضانــت فرزندان شــهدا موضوع مهمي است؛ چراكه به دنبالش مسئوليت هــم مىآيد. ابتكار افزود: گاه همســران شــهدا در ثبتنام فرزندان در مدارس و يا بســترى در بيمارستانه­ا مشكل دارند، در اين زمينه مكاتباتى را انجام داديم و اميدواريم بتوانيم راهحلهايى را پيدا كنيم. وى در بخش ديگرى از ســخنان خود به ضرورت مستندسازى خاطرات زنان جانباز، رزمنده و همســران شهدا اشــاره كرد و گفت: در قبال گفتوگوى بيننسلى مســئوليم و نياز داريم تجربيات زنان در دوران دفاع مقدس را با زبان نســل جوان در ميان بگذاريم. ابتكار همچنين به اهميت ثبت و تحقيق در تجربه زيســتى اشــاره كرد و بيان داشت: اين كار مستندسازى است و بايد در تاريخ بماند. يكى از آفتهاى ما تحريف تاريخ است و بايد اين را از زبان زنان ايثارگر شنيد و انگيزه و اهداف را حفظ كرد. دختران باشــگاه استاد اعظمي شــيراز با 28 مدال طلا رتبه اول جشــنواره ژيمناســتي­ك را كسب كردند. جشــنواره مجازى روز ملى ژيمناستيك با شركت بيش از 500 نفــر در قالب 110 حركت برگزار شــد. در اين جشــنواره كه با حضور شــركتكنند­گانى از استانهاى البــرز، اصفهان، ســمنان، فارس، قزويــن، قم، كرمان و گيلان برگزار شــد، دختران باشگاه استاد اعظمي شيراز با 28 مدال طلا موفق به كسب رتبه اول شدند. ارزيابى آثار ارســالى توســط تيم داورى آقايان و بانوان متشكل از نمايندگان اســتانهاى شــركتكنند­ه در فدراسيون ژيمناستيك در دو بخش باشگاه و خانه برگزار شد. تمايل زنان آمريكا به پيروزى »بايدن« در انتخابات 2020 خبربانوان: نظرســنجىه­اى هفته گذشته در آمريكا بيانگر اين بود كه شانس بايدن براى برخوردارى از آراى زنان كشورش و اقليتها بيشــتر از ترامپ است. بايدن ســهم 53 درصدى آراى زنان و 60 درصدى اقليتها را دارد و در برابرش ترامپ از شــانس 37 درصدى زنان و 40 درصــدى اقليتها برخوردار بوده اما در برابر ســهم 42 درصدى بايدن از آراى سفيدپوســت­ها سهم ترامپ 49 درصد برآورد شــده است. نظرسنجى نيويوركتاي­مز 5 هفتــه مانده تــا انتخابات20­20 اين آمارها را نشــان مىدهــد. به گــزارش خبربانــوا­ن، اين ســهم بايدن از آراى زنان به احتمال زياد به دليل ســهم رو به كاهشى اســت كه زنان در دولت ترامپ براى حضور در ردههاى تصميمسازى داشــتهاند. به ويژه آنكه اين كمرنگبودن حضور زنان در دولتهاى جمهورىخواه نماد بيشــترى داشــته است. اين ســهم از زمان ريگان تا اوباما روندى افزايشــى داشته و حضور زنان از 5 درصد به 34 درصد رســيده ولــى در دولت ترامــپ بــه 23 درصد كاهش راهاندازى آسايشگاه ويژه زنان جانباز ســعيد اوحدى، رئيس بنياد شــهيد و امور ايثارگــرا­ن از راهاندازى اولين بيمارســتا­ن و آسايشــگاه ويژه زنان جانباز خبــرداد. وى در گفتوگو با ايلنا افزود: اين بيمارســتا­ن در تهران افتتاح ميشــود و به زنان جانباز در سراسر كشــور خدمات ارائه ميدهد. وى گفت كه اين مركز 40 تخت دارد و با توجه بــه اينكه اين مراكز داراى ظرفيت اقامتى و رســيدگى به جانبازان هســتند، تلاش مىكنيم بخشــى از آن را بــراى جانبازان زن قرار دهيم. اوحدى افزود: همچنين جانبــازان زن مىتوانند از ظرفيتهاى بيمارســتا­نى مراكزى چون بيمارســتا­ن خاتمالانبي­ا، امامخمينى(ره)، بيمارستان ساسان، بيمارستانه­ايى كه در شهرســتانه­اى ديگر هستند، مانند بيمارستان امام در شهريار و مراكز ما در خوزستان استفاده كنند. سوسـن خيرانديـش، خبربانوان/ گزارش داشــتن فرزند معلول در خانواده، همچنان برخــى از زوجين تمايلى به انجــام مشــاوره ژنتيك قبل از بــاردارى ندارند و نگران آن هســتند كه شــانس ازدواج و زندگى با يكديگر را از دســت بدهند. حتى در مواردى كه ازدواج فاميلى نيســت، حاضر نيستند اعتراف كنند كه اين مشكل به صورت ارثى در خانوادهشان وجود دارد. اين در حالى اســت كه آمار معلوليت در ايران در مقايسه با ميانگين جهانى بيشــتر اســت و بخش عمده اين افزايش آمار به مســائل قومي قبيلهاى، ازدواجهاى فاميلى و تصادفات برميگردد. بيان اين نكته لازم است كه بدانيم در هر دقيقه 8 كودك معلول در جهان متولد ميشود كه سهم ايران از تولد كودكان معلول سالانه 30 تا 40هزار كودك است؛ همچنين حدود 50 درصد از معلوليتهاى مختلف مانند نابينايى، ناشنوايى، عقبماندگى ذهنى و... به دليل اختلال ژنتيكى ايجــاد ميشــود. مديركل بهزيســتى فارس هم اصرار دارد كه مشــاوره ژنتيــك ميتواند در پيشــگيرى از اختلالات ژنتيكــى و مادرزادى نقش بســزايى داشته باشد. مشــاوره ژنتيك در اين حلقه، بخش مهم خدمات پيشــگيران­ه را ارائه ميدهد. سيدمحمدصاد­ق كشــفىنژاد در عين حال توضيح ميدهد: در فارس 11 شهرســتان شيراز، لار، لامرد، جهرم، فسا، كازرون، نىريز، داراب، زريندشــت، مرودشــت و آباده شامل يك مركز دولتى و 18 مركز غيردولتى از مركز مشــاوره ژنتيك برخوردارند. خوب است بدانيم 2 تا 5 درصد تولدهاى زنده با اختلالات ژنتيكى همراه است. بهعلاوه آنكه در ازدواجهاى فاميلى، نقايص ژنتيك نوزادان ســه تا چهار برابر ازدواجهاى غريبه است. شايد خيلىها ندانند بخشى از بيمارىهاى مادرزادى به سبب اختلالات ژنتيكى رخ ميدهند كه اين عامل در كشور ما بسيار شايع است. متاســفانه اين تصور وجود دارد كه اگر كســى براى گرفتن مشاوره ژنتيــك اقدام كرد، حتما مشــكل دارد يا دچار مشــكل خواهد شــد. با ايــن ذهنيت مــردم، مهمترين اقدام در كنتــرل و كاهش تعداد بيماران داراى اختلالات ژنتيكى، فرهنگسازى است. با فرهنگسازى اين امكان فراهم ميشود تا افراد حداقل از امكانات موجود استفاده كنند. در مورد ازدواجهاى فاميلى و يا كســانى كه سابقه بيمارى ارثى در خانواده خود دارند نيز لازم اســت قبــل از ازدواج حتما مشــاوره ژنتيك انجام دهند تا از ســلامت نســل بعد مطمئن شــوند. قطعا هيچ پدر و مادرى راضى نيســت بچه ناقــص به دنيا بياورد.مشــاور ژنتيك مركــز جامع خدمات مشــاوره بهزيستى كشــور هم تأكيد ميكند كه در بيمارىهاى ژنتيك هيچكس مقصر نيســت، اما ميگويد كه خانوادههاى داراى فرزند معلول مىتوانستند با يك مشاوره ساده فرزند سالم داشته باشند. شكوهالسادا­ت مهدوى، از تعداد بسيار زياد كودكانى سخن ميگويد كه قرار بود معلول به دنيا بيايند، اما چون والدينشــا­ن مشــاوره ژنتيك دريافت كردهاند، اين اتفاق رخ نداده اســت. شــكى نيســت كه هدف از انجام مشــاوره ژنتيك ايجاد مانع براى ازدواج نيســت، بلكه يافتن راهى اســت كه اگر زن و مردى مشكل ژنتيكى داشتند، بتوانند صاحب فرزند سالمي شــوند و با قدكشيدن فرزندشان شاهد لذتهايى باشند كه خدا براى هر انسانى تدارك ديده و استقلالى كه حق اوست. 9 مــاه انتظار براى حــس كــردن اولين نفسهايــش و شــنيدن صدايى كه زندگــى را نويــد ميدهد؛ يك زندگى جديد كه با لمس دســتهايى به گرمي عشــق آغاز ميشود. قرار است پاى اين زندگى عمر گذاشته شود و بهايش شيره جان خواهد بود. همه كسانى كه اين تجربه را داشتهاند، ميداننــد كــه روزهاى آخر اين 9 ماه چقدر دير ميگذرد و رســيدن به لحظههاى دردناك شــيرينتري­ن تجربهاى اســت كه هــر زنى آرزويش را دارد. قرار اســت مادر شــود و كســى را در آغوش بگيرد كه از وجود اوســت. قرار است شــاهد نفس كشيدن و بزرگ شــدن كسى باشد كه مامان صدايش ميكند و هميشــه هوايش را دارد و قرار است عمرش را پاى كســى بگذارد كه در آينده عصاى پيرىاش خواهد بود، اما هميشه قصه اينطــور پيش نميرود و فرزندى كه به دنيا ميآيد، تا وقتى نفس ميكشــد، نيازمند مراقبت است و از داشتن يك زندگى مستقل و عادى محروم خواهد بود. قصه اين گروه از بچهها از ابتدا تلخ است و مادر و پدر با هيچ مرهمي نميتواننــ­د درد فرزندشــان را درمان كنند. زخمي عميــق هم بر قلب اين دســته از والدين نقش بســته كه هر چه زمان ميگذرد و فرزندشان بزرگتر ميشود، زخم دلشان عفونىتر شده و بيشتر آزارشان ميدهد. اين قصه هر ســال در 25 تا 30هزار خانه تكرار ميشــود و والدين شاهد به دنيا آمدن همين تعداد فرزند معلول هستند. در فارس هم اين تعداد بين 2 تا 2هزار و 500 نفر است. معلوليتهــ­اى هنگام تولد و مادرزادى گونههاى مختلفى دارد و اين نوزادان در شــمار معلولان جســمي حركتى، ذهنى، نابينايى، ناشنوايى، اعصاب و روان و صوت و گفتار قرار ميگيرند. مشــكلات خانواده از زمانى آغاز ميشــود كه ميفهمند فرزندشــان معلــول اســت و دردش درمانى ندارد. اغلب بــراى درمانش به هر درى ميزنند، البته در صورت داشــتن تمكن مالى لازم، اما سرانجام مجبورند واقعيت را قبول كنند و تا جايى كه نفس ميكشــند، همراه با فرزندشان بار معلوليت او را به دوش بكشند. او از رفتن به مدرســه مانند بچههاى دوســتان و اقوام و هممحلهاى محروم است. بزرگتر كه شد، امكانى براى همبازىشدن با آنها را ندارد. حتى مجاز نيســت عاشــق شود، چون فرصت شــغلى در جامعه برايش پيشبينى نشده و امكانى براى تشكيل خانواده هم ندارد. همه اينها تجربههاى يك فرزند معلول است و شكنجهاى را كه مادر به عنوان عامل به دنيا آوردن اين فرد متحمل ميشود، فقط همان مادر لمس كرده و داغش را بر سينه دارد. همه اين اتفاقهاى تلخ در شرايطى روى ميدهــد كه زن و مرد قبل از ازدواج و بــاردارى ميتوانند از وقوع آنها پيشگيرى كنند. اســمش را گذاشتهاند مشاوره ژنتيك قبل از عقد، اما براى انجام آن هيچ اجبارى در كار نيست. تــا همينجا به اهميت مشــاوره ژنتيك قبــل از ازدواج و يا قبل از باردارى پى ميبريم. به ويژه آنكه امكان تشــخيص و پيشــگيرى از بروز بســيارى از معلوليتها با انجام مشــاوره ژنتيك قبــل از باردارى فراهم ميشــود، اما با اين حال شاهديم كه به دليل مشكلات فرهنگى و تابوى مادران داراى فرزند معلول سرانجام مجبورند واقعيت را قبول كنند و تا جايى كه نفس ميكشند، همراه با فرزندشان بار معلوليت او را به دوش بكشند صندوق بيمه عمر و سرمايهگذار­ى براى زنان روستايى داراى بيش از 3 فرزند مجيد نصيرايى، ســخنگوى كميســيون فرهنگى مجلــس از مكلفكردن دولت به تشــكيل صندوق بيمه عمر و سرمايهگذار­ى براى حمايت از مادران خانهدار، روستايى و عشاير داراى سه تا شش فرزند خبر داد. وى در گفتوگو بــا پايگاه خبرى مجلس افزود: براســاس مصوبه كميســيون فرهنگى، دولت مكلف شــده پس از نهايىشــدن و ابلاغ طرح جمعيت طى 6 ماه نســبت به تشــكيل اين صندوق اقــدام كند. نماينده مردم فــردوس در مجلس يازدهم يادآور شد: بر اين اساس 70 درصد سهم اين صندوق را دولت و 30 درصد را هم خانواده و مادران تامين مىكنند. يافتــه اســت. ارزيابــى نقشآفرينــ­ى زنــان در كابينه رؤســاىجمه­ور ايــالات متحده از 1981 تــا 2017 به گزارش انديشــكده بروكينگز، بيانگر آن است كه اولين مورد حضور زنان در كابينه مربوط به آنويتون بوده كه در سال 1957 به عنوان دبير مطبوعاتى دوايت آيزنهاور مشــغول بهكار شــد. اين روند تا زمــان حاضر نيز ادامه داشــته و به دســتيابى كاندوليزا رايس به سمت مشاور امنيت ملى، هيلارى كلينتون به ســمت وزير خارجه و جينا هاسپل به سمت رياست سيا رسيده است. بهطــور كلــى از مجموع 81 نفر طــى 6 دولت، 16 نفر در ردههاى بالاى تصميمگيرى حضور داشتهاند كه 20 درصد مجموع افراد در اين رده را تشكيل مىدهند. از 81 نفــر، 19 نفــر در حــوزه سياســتگذا­رى، 12 نفــر در حوزه روابطعمومى، 9 نفــر در وزارتخانهه­ا و امــور اجرايــى، 9 نفــر در حــوزه برنامــه و بودجه و 7 نفــر در شــوراى امنيت ملى بودهانــد. از مجموع اين افــراد، 43 درصد از طريق مشــاغل دولتــى در ايالتها يــا دولت فــدرال و باقى از طريق مشــاغل خصوصى يا كارزارهاى سياســى و عضويت در احزاب، مســير ارتقا به دفتر رئيسجمهــو­رى را پيمودهاند. نكته ديگر اينكه 58 درصــد زنان در كمپينهاى انتخاباتى رئيسجمهور وقت حضور داشتهاند كه نشاندهنده اهميت اين مسير در تقويــت جايگاه فردى آنان اســت. برخلاف ادعاهاى دولــت آمريكا در حمايت از حقوق زنان، نســبت حضور كمّى و كيفى زنان نشــاندهند­ه جايگاه حاشيهاى آنان است و جز موارد معدودى مانند هيلارى كلينتون كه او نيز از رانت بانوى اولى به شــهرت رســيد، سهم آنان در مديريت عالى دولت بسيار كمتر از مردان بوده است. تهديدهواپي­مايىافغانس­تانتوسط طالبان به دليل پوشش مهمانداران در شــرايطى كه هنوز نشســت دوحه به نتيجه مشخصى نرسيده و صلح در افغانســتا­ن هنوز مورد سوال اســت، طالبان با انتشار اعلاميهاى به شركت هوايى كاماير اخطار داده كه اگر تا يك هفته مهمانداران زن ملبس به حجاب اســلامي نشوند و دســت از آرايش برندارند، هواپيماهاى اين شركت از سوى طالبــان آماج حملات قرار خواهد گرفت و مســئوليت بعدى اين حملات نيز به دوش مديريت كاماير خواهد بود، نه طالبان. بر اساس اين گزارش، طالبان همچنيــن گفتهاند كه مهمانــدار­ان زن حق ندارند بدون محرم شــرعى وارد هواپيما شوند. در اعلاميه طالبان آمده است كه تمام شركتهاى هوايى مكلف به پيروى از اين احكام هستند. قصهاى تلخ هر سال در 25 تا 30هزار خانه تكرار ميشود و والدين شاهد به دنيا آمدن همين تعداد فرزند معلول هستند. در فارس هم اين تعداد بين 2 تا 2500 نفر است دعوت از آنجلينا جولى براى همراهى با احمدىنژاد اعلام دعوت احمدىنژاد از آنجلينا جولى براى مشــاركت در اصلاح دنيا، در روزهاى اخير سوژه رسانههاى مختلف داخلى و خارجى شده و برخى سعى كردهاند اين توئيت رئيسجمهور ســابق كشور را با ترفندهاى مختلف ارزيابى كنند. او در توئيتش به آنجلينا جولى گفته بود: براى اصلاح وضع جهان همه با هم و متحد تلاش خواهيم كرد. متن دقيق اين توئيت اين بود: با صحبت صريح شما درباره وجود تبعيض بنيادين در جهان موافقم. تبعيض، فقر، جنگ و ناامنى محصول مديريت فعلى اســت كه بر قدرتطلبى و سلطهجويى استوار اســت. جامعه انسانى نيازمند احترام، صحبت، همكارى و صداقت است. براى اصلاح وضع جهان همه با هم و متحد تلاش خواهيم كرد. ترويج فرهنگ مردسالارى در لابهلاى كتابهاى درسى MISC انجمن حمايت از حقوق كودكان در جديدترين پژوهشــى كه انجام داده، به تحليل محتواى كتابهاى فارســى 12 پايه بر طبق مولفههاى جنســيتى پرداخته است. طبق اين پژوهش 90 درصد اسامي كتابهاى فارسى 12 پايه مربــوط بــه مردان و فقــط ده درصــد مربوط به زنــان اســت. علاوهبر اين، 93 درصد مشــاهير بهكار رفته در كتابهاى فارسى 12 پايه مربوط به مردان و فقط 7 درصد مربوط به مشاهير زن است. به گزارش خبرگزارى خبرآنلاين، اين پژوهش نشــان مىدهد كه 85 درصد تصاويــر به كار رفته در كتابهاى فارســى 12 پايــه مربوط به مــردان و فقط 15 درصد مربوط به زنان اســت؛ ايــن 15 درصد هم بيشــتر مربوط به زنانى ميشــود كه مشــغول خانهدارى هســتند يا دانشآموز و معلم. 91 درصد شخصيتهاى قهرمان در كتابهاى فارســى 12 پايه نيز مربوط به مردان و فقط 9 درصد مربوط به زنان اســت. شــغلهايى كه براى زنان در كتابهاى فارســى انتخاب شده، فقط مددكار، معلم و خدمتكار است و بقيه مشاغل براى مردان انتخاب شده است. علاوهبر اين، تاكيد بر نقش مادرى بيشتر به كارهاى خانگى ازجمله درستكردن غذا، ســبزى پاككردن، ريختن چاى و ميوه آوردن محدود شده و تاكيد بر نقش پدرى با تصميمگيرى، مشورتدادن و خريدكردن مشخص شده است. MISC) ACEII ICU ACEII ‪PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R‬ ‪PressReade­r.com +1604278 4604‬ ‪. ORIGINAL COPY‬ ‪. ORIGINAL COPY‬ ‪. ORIGINAL COPY‬ ‪. ORIGINAL COPY‬ ‪. ORIGINAL COPY‬ ‪ORIGINAL COPY‬ ‪COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW‬