KHABAR JONOOB : 2020-10-03

بين الملل : 23 : 23

بين الملل

اجتماعي خط قرمزهاى بعد از طلاق براى زنان Khabarbano­van.com Khabarbano­van.ir شنبه/12 مهر 99 /شماره 3693 3 اخبار اول ريشهيابى»پرخاشگرى« در كودك و بعد درمان تغيير اساسى در مديريت مهدهاى كودك كشور مديرعامل كانون توســعه و هميارى مهدكودكهاى كشور گفت: سازمان بهزيستى 40 سال تجربه كار در حوزه آمــوزش و پرورش كودكان قبل از دبســتان را مبتنى بر علم روانشناسى كودك دارد، به همين منظور براى اداره كلان مهدهاى كودك ارجحيت دارد. به گــزارش خبربانوان به نقل از باشــگاه خبرنگاران جوان، فاطمه دعايى با اشــاره به اينكه در همان 40 سال پيــش كه وظيفــه صدور مجــوز و نظارت بــر مهدهاى كودك را قانون برعهده سازمان بهزيستى قرار داده، براى آموزش و پرورش نيز شــرح وظايف كرده اســت، گفت: وزارت آمــوزش و پــرورش قــرار بود در توليــد محتواى آموزشى به ســازمان بهزيستى كمك كند و در اين چند سال متاسفانه اين كار محقق نشد و اين كمكارى سازمان بهزيستى نيست. دعايــى با بيــان اينكــه طبــق تفاهمنامه ســازمان بهزيستى با وزارت آموزش و پرورش در سالهاى 1384 و 1394 اختيــارات زيادى به آموزش و پرورش در حوزه مهدهاى كودك داده شــد، افزود: امــا آموزش و پرورش در طى اين ســالها هيچ اقدامــي در اين خصوص انجام نداده اســت. اگر قرار است يكى از اين دو ارگان مديريت واحد مهد كودك را برعهده بگيرند، بايد برعهده سازمان بهزيستى قرار داده شود. دعايى با بيان پيشنهادى براى اداره مهدهاى كودك براى بعد از اين، گفت: اگر بخواهيم به اين قضيه درست نگاه كنيم، حالا كه شوراى عالى انقلاب فرهنگى در حال بازنگرى ســند تحول بنيادين آموزش و پرورش هستند، پيشــنهاد مىكنيم كه يك تحــول بنيادين براى آموزش قبل دبســتان در نظر بگيرند و يك سازمان مستقل براى آموزش قبل از دبستان در نظر گرفته شود كه رئيس اين ســازمان وظيفهاى جز برنامهريــ­زى براى آموزش قبل از دبستان نداشته باشد. وى اظهار كرد: براى رئيس سازمان بهزيســتى بيش از صد وظيفه مختلف تعريف شده است كــه هيچيك از آنها ارزش كمترى ندارند و همه آنها بايد در سطح كلان مديريت شوند. دعايى درباره تعيين شهريه مهدهاى كودك توسط سازمان حمايت از توليدكنندگ­ان و مصرفكنندگا­ن و نگاه غيركارشناس­ى اين سازمان براى تعيين نرخ شهريه، تصريح كرد: تا قبل از انعقاد تفاهمنامه بين ســازمان بهزيستى و سازمان حمايت توليدكنندگ­ان و مصرفكننــد­گان كــه در ســال 1387 اتفــاق افتــاد، كارشناســا­ن بهزيســتى با نظرات كارشناســى و تبحرى كه در كارشناســى مهدهاى كودك داشــتند، به راحتى تعرفه شــهريه مهدهاى كودك را تعيين مىكردند اما از سال 1387 به بعد ســازمان حمايت از توليدكنندگ­ان و مصرفكنندگا­ن شهريه مهدهاى كودك را تعيين كرد و اين يك اقدام غيركارشناس­ــى بود. وى خاطرنشــان كرد: شهريه امســال بايد در فروردين 1392 اعلام مىشد كه در شهريور 99 ابلاغ شد و با اين شرايط سخت با گذشت 6 ماه از ســال اين اتفــاق افتاد؛ چراكه كار كارشناســى تعيين تعرفه مهدهاى كودك برعهده كسانى است كه در اين رابطه نظارت كارشناسى و اشراف بالا ندارند. پرخاش از نظر لغوى غضب، غصه و انفعال اســت و پرخاشــگرى يعنى جنگجويى، فتنهطلبى، ستيزهجويى و هنگامهطلبى. اگرچه پرخاشگرى يك رفتار مطلوب در مســير رشــد طبيعى كودك اســت، اما اگر تحت كنترل صحيح نباشــد، مىتواند بهصورت هيجان از هم پاشــيدهاى درآيد. ذبيحالله فرجى در كتاب »انگيزش و هيجان« مىنويسد: غريزه پرخاشگرى در تمام حيوانــات و از جمله انســان بهطور ارثى وجــود دارد و يك ويژگى طبيعى است. همچنين يك استعداد ذاتى و عملاً مبتنى بر سودمندى براى موجود زنده و هميشــه در دســترس اوســت و به راحتى مىتواند برانگيخته شود. وقتى ظهور پرخاشــگرى، مانع رسيدن به هدف ديگرى باشد، مىتواند فرو نشــانده شود. برونســون پرخاشــگرى را يكى از ملاكهاى رشد اجتماعى مىداند كه در كودك به اشــكال مختلف از قبيل خراب كردن، برداشــتن اســبابباز­ى كودكان ديگر، جيغ و فريادزدن، گريهكردن، زدوخوردكرد­ن و ناسازگارى و اختلاف ظاهر ميشــود. نواكو، يكى از روانشناسان تربيتى در تحقيق و مطالعهاى نشــان داده است كه براى تبيين خشم بايد پاسخگوى چند سوال بود: 1- چرا افراد خشمگين مىشوند؟ 2- واكنش اطرافيان نسبت به خشم چيست؟ 3- واكنش فرد خشمگين نسبت به خشم چيست؟ در پاسخ به اين سوالات مىتوان گفت: - خشم، هيجان شايعى است كه بيشتر نسبت به اطرافيانى بروز ميكند كه نتوانســته­اند انتظارات و خواستههاى فرد را برآورده سازند. انگيزه خشم اغلب تحقق خواســتهها­ى فرداست. واكنش اطرافيان نسبت به خشم اكثرا منفى اســت. گرچه پس از خشم ممكن است فرد احساس رضايت كند اما اين بدان معنا نيســت كه به خواستههايش رسيده است و در نهايت، خشم اثرات نامناسبى براى افراد دارد. بسيارى از صاحبنظران، پرخاشــگرى را به دو دسته تقسيم مىكنند: پرخاشگرى وسيلهاى و پرخاشگرى خصمانه. فقر خانــواده، الگوپذيرى از خانواده، تشــويق و تنبيه، پايينبودن بهره هوشى، جنســيت، مصرف داروها، اهانت و ارزشــيابى منفــى، اضطراب و اســترس، تــرس، عدم موفقيــت و تضاد كشمكشهاى درونى از عوامل موثر در پرخاشگرى شناخته شدهاند. در كنــار عوامل فوق، عدهاى از كارشناســا­ن روانشناســ­ى معتقدند كه تلويزيون و رسانهها نقش عظيمي در يادگيرى پرخاشگرى دارند. عوامل موثر در پرخاشـگرى: پرخاشگرى كودكان كودكان پرخاشگر بدرفتار را معمولاً نمىتوان صرفاً به وسيله روشهاى چشمپوشــى و پاداشدهــى كنترل كرد؛ بنابراين والديــن نياز به يادگيرى روشهاى كنترل و چارهساز دارند كه آنان را براى رسيدن به كنترل سريع و موثر قادر ســازد. كودكان بايد بياموزند كه محدوديت عملكرد آنان چقدر اســت. به آنان بايد ياد داده شود كه نتايج حاصله از اعمال خود را كه قابل قبول نيست، ببينند. رفتارهاى خشــونتآمي­ز اغلب ناشى از تجارب خشم، نااميدى يا عدم خويشــتندا­رى است. كودكان همه چيز را به خوبى تقليد ميكنند و پيروزى يك احساس رضايت و قدرت در آنان به وجود مىآورد. ايــن الگــوى رفتارى مىتوانــد به صورت عــادت درآيــد، چنانكه كودك مىآموزد، هر كجا كه لازم شد، احساس خشم و عصبانيت خود را بروز دهد و از خشم و پرخاشگرى براى كنترل ديگران استفاده كند. در بعضى از خانوادههاي­ى كه كودكان پرخاشــگر دارند، احتمالا حدود و اندازه رفتارهاى پرخاشگرانه مشــخص نيست. در چنين محلهايى ممكن است بين والدين كودك براى كسب قدرت، ستيزى دائم وجود داشته باشد كه به سرعت منجر به بروز خشونت مىشود. والدين اغلب احساس مىكنند كه نبايد هرچه فرزندانشــ­ان مىخواهند، در اختيارشــا­ن قرار دهند و سعى مىكنند با خواســتهها­ى آنان مخالفت كنند، ولى متاســفانه تا هنگامي كه اين محدوديتها و مخالفتها براى كودك واضح و كاملا مشــخص نباشد، آنان ياد مىگيرند كه چگونه با اســتفاده از تظاهر و صحنهســازى، آنچه را ميخواهند، به دست آورند. بعضــى از والدين تحمــل ديدن گريه فرزندانشــ­ان را ندارند و ســعى مىكنند به هر شــكلى شــده، از گريه آنان جلوگيرى كنند و بعضى ديگر هم ممكن اســت نتواننــد خود را به طــور طبيعى كنترل كننــد. اين امر ميتوانــد در چهارچوب رابطه والديــن و فرزندان اتفاق بيفتد. بدين ترتيب زمانى كه والدين در عين حال كه مىخواهند مهربان باشــند، تمايل دارند محدوديتهاي­ــى را به كار ببرند، در نتيجه در ارتباط با فرزندان خود دچار مشكل مىشوند. آنــان درحالى كه نمىخواهند در ارتباط با فرزندانشــ­ان حالت جنگ و دعوا داشته باشند، از خواســتهها­ى مصرانه و دائمي فرزندان خود احساس ناراحتى و عصبانيت مىكنند. خانوادههاي­ى را كه كودكان پرخاشــگر دارند، مىتوان از طريق آموزش والدين در انتخاب روشهاى موثر و همسان كمك كــرد؛ چراكه وقتى والديــن يك كودك نافرمــان را اداره مىكنند، احتياج دارند تا آموزش صحيح و روشــن و واضح ببينند تا بتوانند درخواســته­اى خود را به كودكان منتقل كنند. در درمان پرخاشــگرى بايد نخســت بــه علتيابى و ريشــهيابى رفتار پرخاشــگرا­نه پرداخت و پس از شــناخت انگيزههاى پرخاشگرى در كودك متناسب با هر يك از انگيزههاى طرحشده اقدام كرد. نكته مشكلات ويژه زنان زير سقفهاى مشترك كارشناســا­ن روابط، مشكلات مشــابهى ميان زوجها مىبينند. اكثر اين مشكلات مربــوط به نحوه برقرارى ارتباط اســت كه اگر به آنها رســيدگى نشــود، بهمرور زمان مشــكلات جدى براى زوجها ايجــاد مىكند.بخش زيادى از اين مشــكلات گريبانگير زنان ميشــود و متاسفانه براى مردان اين موردها به عنوان مشكل پذيرفته نيست و به سادگى قابل چشمپوشى است، اما زنان را به شدت درگير ميكند. زمانى كه با همســرتان زير يك سقف مىرويد، واقعيتهاى تلخ آشكار مىشوند: كسى كه عاشقش بوديد و براى زندگى با او لحظهشمارى مىكرديد، ناگهان تبديل به فردى مىشود كه حوله خيس را روى زمين مىاندازد يا شيشه خالى شير را دوباره در يخچال مىگذارد. اين ناراحتىهاى جزئى به مرور زمان خشم شما را بيشتر مىكنند. راهحل: اجازه ندهيد خشمتان بر سر مسائل كوچك وخيم شود. احترام به نظرات شريك زندگىتان و توجه به اين نكته كه او بهترينها را برايتان مىكند، براى هر رابطه سالم ضرورى است. راهحل: سعى كنيد خود را جاى همسرتان بگذاريد. اكثر زوجها اتفاقنظر دارند كه كار (جســمي يا ذهنى) بايد بهطور مســاوى بين دو طرف تقســيم شود. اما اگر بر ســر اين موضوع وسواس به خرج دهيد و به آن بيشتر از شادى و خوشحالىتان اهميت دهيد، رابطه خراب خواهد شد. 4. يك شروع اشتباه: ممكن است به قدرت عشق و اصول رابطه خود اطمينان داشــته باشى، اما حتى زوجهايى هم كه خيلى خوب با يكديگر ارتباط برقرار مىكنند، مىتوانند از نظرات و توصيههاى كارشناسان بهرهمند شوند؛ بهخصوص در اوايل ازدواج ســاختن پايههاى محكمــي از اعتماد متقابــل، از آســيبهاى قابلتوجهى جلوگيرى مىكند. 1. كينه بر سـر نارضايتىها­ى كوچك: 5. فراموشكـرد­ن نيازهاى جسـمي و عاطفى خود: اهميــت ندادن به وضعيت جســمانى براى برخى زوجها بسيار مشكل است، اما روانشناسان اعتقاد دارند مسائل عاطفى و معنوى نيز به همان اندازه مهم است. اگر انتظاراتتا­ن را بهوضوح و بهطور شفاهى بيان نكنيد، تحقق اين انتظارات به پازلى تبديل مىشــود كه حلكردنش براى همســرتان غيرممكن است. راهحل: جلسات »زندگى مشترك« برگزار كنيد و درباره انتظارات خود حرف بزنيد. لازم نيست زوجها همهچيز را به هم بگويند؛ بنابراين مىتوانيد اسرارى را نزد خود نهفته نگاه داريد. اما اگر دليل پنهانكارى شــما اين اســت كه همسرتان را عصبانى مىكند، بدون شك برايتان مشكلساز خواهد شد. راهحل: صداقت، از داشــتن جايگاهى خوب در ذهن همسرتان مهمتر است. حتى اگر بيان حقيقت سبب ايجاد ناراحتى و لحظات يا دعواهاى سخت شود. 6. داشتن توقعات غيرمعقول: 2. اهميتندادن به نظرات همسـرتان: 7. اسرار: 3. تقسـيم وظايف: »رويا درويشپيشه« مشاور خانواده 70 درصد زنان معتاد همسران معتاد داشتهاند خبربانـوان: زنــان اهميت بســزايى دارد. وى گفت: زنان در درمان اعتياد شكست بيشترى نسبت به مردان دارنــد و يكى از دلايــليــ­ل آن بالاتربــو­دن ميزان افســردگى و اضطراب زنان اســت. علاوهبر اين، زنان معتاد وقتى ترك مييكنند،كنند، برخلاف مردان مراقب ندارند و حتــى در آن دوران برخى بايد از ديگــران ازجمله فرزندان هــم مراقبت كنند. علاوهبر اين، در روند اعتياد ارتباطات قديمي آنها هم نميگذارد ترك كنند. مسئول دفتر پيشــگيرى و درمــان اعتياد بهزيســتى استان فارس ادامه داد: حدود دويست زن عتادمعتاد در مراكز درمان اعتياد استان تحت درمان هســتند و اميدواريم بــا كنترل اعتياد زنــان و بــا بهربهرههمن­دىمندى از راهكارهاى اصولــى ضمن تاكيد بر حفــظ ســلامت روان دختران در اينبــاره بهتر از قبل عمل كنيم. محكم همچنين رهدرباره تاثير كرونا بــر افزايــش اعتيــاد،د، گفــت: اين موضــوع را تاييــد مينميكنــم و بعد از كرونا بايد مورد بررسى قرار گيرد. همســر معتاد دچار اعتياد شده و با مشاهده او يــاد مىگيرند. علاوهبر اين، مواد دم دستشــان اســت و اين قضيه هم مؤثر است. مسئول دفتر پيشــگيرى و درمان اعتياد بهزيســتى اســتان فارس گفت: البتــه در مواردى هم گاهى اوقات همســر براى نجات از ســرزنش و غر و لندهاى زن، او را به مصرف مواد ترغيب ميكند. محكم گفــت: طبق آخرين آمار، 70 درصد زنان معتاد همسرانشــا­ن معتــاد بودهاند و اين شــرايط در اعتياد آنها تأثير گذاشــته اســت. افــراد وقتى كنار يك همســر معتاد زندگى مىكنند، دچار استرس ميشــوند و احتمال روىآوردن آنها به مواد بالاتر از ساير افراد است. محكــم افزود: زنان اول بــه آرامبخشها رو ميآورند و بعد ســراغ مــواد ميروند. همچنين آنها اصولا اول به سراغ مواد مخدر سنتى و بعد به سمت صنعتىها ميروند. وى گفت: وقتى زنى معتاد ميشــود، اولين مسئله اين است كه شرايط خانوادگىاش به هم ميخورد و احتمال دارد كار به جدايى بكشــد. برخــى درآمدى ندارند و به اين منظور دســت به كارهــاى خلاف ازجملــه خريدوفروش مواد و رفتارهــاى پرخطر ميزننــد. از لحاظ تربيتى، خانوادهاى كه زن معتاد مادر است، بهشدت افت ســطح پيدا ميكند و نقش يك همسر و مادر را نميتواند ايفا كند و به همين دليل اين مســئله هم به نسل آينده آسيب ميزند. محكــم با اشــاره بــه اهميت كنتــرل آمار اعتيــاد در زنــان اســتان فارس گفــت: به اين منظور راهكارهايى را بايد در نظر بگيريم؛ حفظ وضعيت بهداشت روانى دخترانمان را بايد جدى بگيريم و آنهــا را درك كنيم. پدر و مادر بايد با اختلالات هورمونى برخى دوران دختران آشــنا باشند و آنها را در حد امكان درك كنند. اين مقام مســئول بهزيســتى معتقد است بهداشــت روان دختران بايد مورد توجه ويژهاى قرار بگيرد. والدين اگر خودشــان مصرفكننده باشند، اين الگويى بسيار بد براى دختر نوجوان اســت. محكم افزود: آموزش مهارتهاى زندگى بهخصوص خودكنترلى و درمان افســردگى در بين دختران اهميت بســزايى دارد و بايد جدى گرفته شود. در اينباره يادگيرى مهارت كنترل ترس و افســردگى، مهــارت برقــرارى ارتباط، مهارت ابــراز وجود و نهگفتن بــراى دختران و اعتيــاد رو به زنانگى اســت. برخى ميگويند اضطراب و افسردگى زمينهساز اعتيــاد اســت و برخــى ديگر هــم پايينبودن بهداشت روان يا آموزش در خانوادهها و دختران از همان مقاطع پايين را عامل ميدانند. در ايــن بين اما مســئول دفتر پيشــگيرى و درمــان اعتيــاد بهزيســتى فــارس ميگويد: اگرچــه آمار دقيقــى از اعتياد دختــران و زنان استان طى يكى دو ســال اخير نداريم اما آنچه حدس ميزنيم، اين اســت كه اعتياد به ســمت زنانهشدن ميرود. قدرت محكم افزود: در اين باره تعداد زنانى كه در استان وارد جرگه اعتياد ميشوند، نسبت به سالهاى قبل دارد بيشتر ميشود. وى گفت: اين زنان اول از آرامبخشها و مسكنها استفاده ميكنند، بعد به ســمت مواد ميروند. اين مقام مســئول بهزيستى اســتان افزود: البته بسيارى از زنــان معتــاد، قربانىاند، بهطــورى كه كنار يك همســر معتاد يا برادر معتــاد بوده و تحت تاثيــر او مــواد مصرف كــرده و بــه اين معضل ابتلا شــدهاند. محكم بيان كــرد: خيلى از زنانى كــه معتاد ميشــوند، به دليل زندگــى در كنار ‪PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R‬ ‪PressReade­r.com +1604278 4604‬ ‪. ORIGINAL COPY‬ ‪. ORIGINAL COPY‬ ‪. ORIGINAL COPY‬ ‪. ORIGINAL COPY‬ ‪. ORIGINAL COPY‬ ‪ORIGINAL COPY‬ ‪COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW‬