KHABAR JONOOB : 2020-10-03

بين الملل : 24 : 24

بين الملل

سلامت رژيم غذايى مناسب در اختلال بيشفعالى كمتوجهى كودكان اختــلالبي­شفعالــىكم­توجهى (يكىازشــاي­عتريناختلا­لاتروانى در كودكان محسوب ميشود كه ارتباط زيادى با ديگر مشكلات سلامت روان دارد. مطالعــات اخير، اهميت رژيم غذايى و كمبود برخــى مواد معدنى خاص در بروز را نشان ميدهد. اصلاح رژيم غذايى مبتنى بر حذف غذاهاى فراورىشده (مثل سوسيس و كالباس و انــواع كنســروها) و محصولات حــاوى رنگهاى مصنوعــى و نگهدارندهه­ا و حذف ميوهها و ســبزىهاى حاوى »ساليســيلا­ت« همراه با بهبود علائم در بيشتر كودكان بوده است. همچنين حذف آبميوهها و تنقلات حاوى رنگ مصنوعى و بنزوات سديم از رژيم غذايى باعث كاهش علائم بيشفعالى شده است. غذاهاى حاوى ساليسيلات عبارتاند از بادام، ســيب، گيــلاس، هلو، پرتقال، زردآلو، شــاهتوت، خيار و خيارشــور، انگور و كشمش، شليل، گوجه، آلوبخارا و انواع چاى. ADHD) مشــاهده شده اســت كه رژيم با نمايه قندى بالا و حاوى شكر زياد باعث تشديد ميشــود. كودكى كه صبحانه حاوى محصــولات با نمايه قندى بالا مصرف ميكند، در مدرســه حواسپرت و بىقرار بوده و بــه درس توجه كمترى دارد. بهطور كلى مصرف بالاى شكر باعث كاهش توجه، حواسپرتى و مشكلات يادگيرى ميشود. اســيدهاى چرب امــگا 3 و امگا 6 نيز نقش مهمي در عملكرد سيســتم عصبى دارند و باعث افزايــش توجه و كاهش علائم از قبيل تحريكپذيرى، بىقرارى، بىتوجهى و مشــكلات يادگيرى ميشوند. يافتههاى بسيارى نشــان ميدهد كه كودكان مبتلا به سطح پايينى از امگا 3 دارند. مطالعــاتا­خيــرهمچني­ــنحاكىازا­رتباطمســت­قيمبيــن وكمبود ويتامين بوده اســت، بهطورى كه كمبود ويتامين در اين كودكان بســيار بالاتر از كــودكان ســالم بوده و مكمل يــارى با ويتامين ميتواند در كاهش شــدت اين اختلال موثر باشد. ADHD ADHD Khabarbano­van.com Khabarbano­van.ir ADHD شنبه/12 مهر 99 /شماره 3693 ADHD 4 D D D بايد و نبايدهاى مصرف ميوه خشك براى زنان و كودكان دانستنىها زندگى سالم لاغرى در زنان بهراحتى »آبخوردن« فهرست غذاهاى حجمدهنده عضلات براى زنان ممكن اســت تابهحال بــراى لاغــرى از روشهاى زيادى اســتفاده كرده باشــيد. ما امــروز در اين مطلب به شــما چند مــواد خوراكــى معرفى مىكنيــم كه با تركيبكردن آنها با آب مىتوانيد لاغر شويد. بــراى تميزكردن روده بزرگ و درمان يبوست مزمن توصيه مىشود يك آب با نمك غيريددار را امتحان كنيد. اگر دچار يبوست مزمن هستيد يا حركات بىنظمي در روده داريــد، يــك ليوان آب نمــك را با معده خالى امتحان كنيد. غذا، تمرين و اســتراحت مناســب براى فراهمكردن مــواد مورد نياز بدن، پروتئينساز­ى، سوختن آن در بدن و فرصت براى ترميم بافتهاى آسيبديده، ســه عنصر مهم در ســاخت عضلات حجيم است. بدن براى ساخت عضله نياز به مواد غذايى دارد كه درصد چربى كمترى داشــته باشد. البته كه مقدار غذا هم مهم است و به همان نسبت تمرينات سخت بايد كالرى مصرفى هم بيشتر شود، اما با غذاهايى كه خوردن آنها براى افزايش حجم عضله مفيد است. تخممرغ (حاوى پروتئيــن، ويتامين ب، چربى و اســيد آمينه لوسين)، ســينه مرغ (حاوى پروتئين، ويتامين ب و امگا 3)، شــير كمچرب (حاوى پروتئين، مواد معدنــى و برخى ويتامينها)، ماهى قزلآلا و ســالمون (حاوى پروتئين، ويتامين ب و اسيد چرب امگا 3)، اسفناج (حاوى انواع ويتامينها، پروتئين، فيبر، مواد معدنى و املاح)، حبوبات و ســويا (حاوى پروتئين، چربى، ريزمغذىهــ­ا، ويتامين ب، مواد معدنى، كربوهيدرات و اســيدهاى آمينه)، جوانــه گندم (حاوى املاح و مواد معدنى)، گوشــت گاو (گوشــت قرمز حاوى پروتئين كامل، كراتين، ويتاميــن و مواد معدنى)، برنج قهــوهاى (حــاوى كربوهيدرات و پروتئيــن كم)، چغندر (حــاوى فيبر و مواد معدنى)، آب پنير (حاوى پروتئين)، ســيب (حاوى فيبر و مواد مغذى)، ماست يونانى (پروتئين و اســيدهاى آمينه)، ماهى تيلاپيلا (حاوى پروتئين، ويتامين ب و ســلنيوم)، ميگو (حاوى پروتئين، كربوهيدرات و اســيدآمين­ه لوســين) و بادامزمينـ­ـى (حاوى پروتئين، كربوهيدرات، چربى ســالم و لوســين). البته به اين فهرســت مىتوان غذاهاى ديگرى هم اضافه كرد كه حاوى پروتئين كافى و درصد چربى پايين هســتند و در ســاخت عضله مؤثر خواهند بود. مىتوان با غذاهاى ســالم، مقوى و خوشمزه به ســادگى عضلات حجيم ساخت و لازم نيست سراغ گزينههاى عجيب و مكملهاى گرانقيمت رفت. شرط لازم براى اينكــه اين غذاها در فهرســت غذاهاى حجمدهنده عضــلات قرار بگيرند، اين اســت كه از هر يك به اندازه نياز بدن و به شــكل درست استفاده كرد و البته انرژى حاصل از آنها در ورزش سوخته شود. آب با نمك غير يددار: آنتىاكسيدا­ن موجود در ميوههاى خشكشده موجب جريان عملكرد خون، هضم آسانتر، كاهش آفت اكسيداتيو و جلوگيرى از ابتلا به بسيارى از بيمارىها و مشكلات مىشود 17 ماده غذايى عضلهسـاز: آب بـا سـير: 2 قطعه ســير برداريــد و آنها را ورقهورقــه كنيد. 10 دقيقه صبر كنيد و ســپس آنها را با 500 ميلىليتــر آب مخلوط كنيــد. بگذاريد حداقل 2 ساعت بماند. آب با سـيب و دارچين: 2 عدد ســيب را برش بزنيد. آنها را به همراه 2 چوب دارچين به يك پارچ آب اضافه كنيد. به مدت يك ســاعت در يخچال قرار دهيد تا طعم آنها به آب اضافه شود. آب با مكعبهاى يخ خيار: يك خيار را رنده يا خرد كنيد. خيارهاى رندهشده يا مكعبها را فريز كنيد. وقتى احساس گرســنگى يا تشنگى مىكنيد، آنها را به آب خــود اضافه كنيد. همچنيــن مىتوانيد براى بهبود طعم و مزه آن ليمو يا نعنا اضافه كنيد. از مواد زير اســتفاده كنيد: نصف قاشــق غذاخورى فلفل سياه خردشده، يك قاشق غذاخــورى زنجبيل رندهشــده، يك قاشــق غذاخورى عســل، يك ليمــو و 2 ليــوان آب. فلفل را بــا زنجبيل رندهشده مخلوط كنيد. حالا عسل را بريزيد و همه چيز را خــوب مخلوط كنيد. آب را بجوشــانيد و در ليوانها بريزيد. يك قاشــق غذاخورى از مخلوط را به يك ليوان آب اضافــه كنيد. آب نصف ليمــو را بيفزاييد (اگر ليمو دوست داريد). صبر نكنيد تا سرد شود، گرم بنوشيد. يك ســاقه رزمارى تازه بگيريد. يك ليمو را برداشته، پوست آن را جدا كرده و ورقهورقه كنيــد. برشهــاى ليمو و رزمــارى را در يك ظرف 32 اونســى (9/0 ليترى) بريزيد. اين نوشــيدنى را حداقل به مدت 2 ســاعت (يا يك شب) در يخچال قرار دهيد. تمامــي مــواردى كــه در مطلــب گفته شــد، علاوهبر ســمزدايى و فوايد ديگرى كه نام برده شــد، به لاغرى شما نيز كمك مىكند. آب با فلفل سـياه: گزارش ميوه خشــك ميانوعدهاى سالم به شمار مىآيد و ممكن اســت بسيارى از افراد به آن علاقه داشته باشند، در واقع روش تهيه ميوه خشك به اين صورت است كه با از بين بردن آب موجود در ميوهها و ســپس قــرار دادن در محيط گرم به منظور خشكشــدن حاصل خواهد شد. البته زيــادهروى و مصرف مداوم ميوه خشــك موجب افزايش چند برابرى وزن مىشود. اين ميوهها به صورت آبنباتى با روكش شكرى يافت مىشوند و از انواع آن مىتوان به آناناس، انبه، موز، سيب و كرنبرى اشاره كرد. ميوههايى از قبيل خرمالو، كشمش، آلو، انجير و زردآلو از رايجترين آنها به شمار مىآيند. مقدار مواد مغذى موجود در ميوه خشكشده با ميوه معمولى برابرى ميكنــد و مواد معدنــى موجود در آن از فيبر و انواع ويتامين تشــكيل شده است. همچنين سيب خشكشده، يكى از بهترين گزينهها براى هضم بهتر غذا بوده و معمولاً براى كســانى كه قصد كاهش وزن دارند، مفيد است. آنتىاكســي­دان موجود در ميوههاى خشكشــده موجب جريان عملكرد خــون، هضم آســانتر، كاهش آفت اكســيداتي­و و جلوگيــرى از ابتلا به بسيارى از بيمارىها و مشكلات مىشود. مبارزه با حرص غذايى قبل از خواب در زنان چند بار شــنيدهايد كه شخصى به شما مىگويد كليد مهار ولع پرخورى در اواخر شب مسواكزدن ســاده است؟ به نوعى اگر مسواك بزنيد، ديگر احساس گرســنگى نمىكنيــد؟ گرچه اين نظريه براى بعضىها مفيد اســت، اما مطمئناً براى همه مفيد نيست، به ويژه براى كسانى كه آخر شب اشتهاى خوراكىهاى پركالرى را تجربه مىكنند. اگرچه نوشــيدن آب بيشتر مفيد است، اما مىتوانيد ســيبزمينى را نيز در رژيم غذايى خود بگنجانيد. طبق شــاخصى كه توســط ميوهخشك براى كودكان على محتشــمي، متخصص اطفال ميگويد: مــادران مىتوانند از 9 ماهگى به كودك خود ميوه خشك داده و از آن به عنوان غذاى انگشتى استفاده كنند، در اين بين بسيارى از ميوههاى خشك شامل پوششى از شربت قند هستند كه باعث پوسيدگى دندان كودك مىشوند. وي ادامــه داد: بــه دليل اينكه كــودك توانايى و قــدرت زيادى در جويدن ندارد، ميوه خشــك ممكن اســت باعث خفگى او شود، از اينرو توصيه مىشــود يا آن را خيس كنيد يا اينكــه به قطعات كوچك برش زده و به كودك بدهيد. محتشــمي با اشــاره به اينكه ميوههاى خشــك باعث جلوگيرى از كمخونى مىشوند، گفت: با اضافهكردن ميوههاى خشك به رژيم غذايى كودك نوپا مىتوانيد از بروز مشكل كمخونى جلوگيرى كنيد؛ ميوههاى خشــك حاوى مقادير بالايي از آهن اســت. اين متخصــص اطفال بيان كرد: اگر كودكتان دچار يبوســت شــده، مىتوانيد ميوههاى خشــك به او بدهيــد. وي افزود: برخى ميوههاى خشــك نيز حــاوى پروبيوتيك يا باكترىهاى خوب هستند؛ اين باكترىها دستگاه گوارش كودك را سالم نگه مىدارند، همچنين ميوههاى خشــك براى ســلامت اســتخوانه­ا و چشمهاى كودك مفيد است. اين ميوهها كلسيم و ويتامين دارند كه كلســيم اســتخوان كودك را قوى نگه مىدارد، در حالى كه ويتامين موجب سلامت ديد چشمان او مىشود. محتشمي يادآورى كرد: ميوه خشك حاوى اسيد چرب امگا 3 است، بهويژه گردو كه مقدار خوبى از اسيدهاى چرب امگا 3 دارد. مصرف امگا 3 براى رشد مغز كودك ضرورى است. آب با رزمارى: آلوي خشكشـده: فيبر و ســوربيتول موجود در اين نوع ميوه خشكشــده موجب طبيعى شناختهشــد­ن آن مىشــود. فيبر، پتاسيم، بتــاكارون يــا ويتامين و ويتامين از جمله مــواد مغذى موجود در آلوي خشكشــده است. آلوي خشكشده از ابتلا به بيمارىهاى قلبى و عروقى و سرطان جلوگيرى مىكند. افرادى كه ميوه خشــك مصرف مىكنند، نســبت به ديگران داراى وزن كمتر و جذب ويتامين بيشترى در طول روز هستند؛ اين نوع ميوه تركيبــات گياهى مفيدى مانند انواع آنتىاكســي­دان دارد و باعث كنترل فشــار خون، بهبود عملكرد قند خون، كاهش علائم التهابى و كلسترول خون و احساس سيرى خواهد شد. خرما منبع مفيدى از فيبر، پتاسيم، آهن و تركيبات مفيد گياهى اســت و از غنىترين منابع آنتىاكسيدا­نها به شمار مىآيد. اين ميوه قند پايينى دارد و مصرف آن در طول باردارى از سوي متخصصان توصيه ميشود. افراد داراى قند خون بالا و مبتلا به ديابت براى مصرف ميوههاى خشك با پزشك معالج خود مشورت كنند. A K ويتامين براى رشد مغز و اعصاب جنين ضرورى است E مقدار مواد مغذى موجود در ميوه خشكشده با ميوه معمولى برابرى ميكند و مواد معدنى موجود در آن از فيبر، انواع ويتامين و مواد معدنى تشكيل شده است محققان دانشگاه ايالت اورگان آمريكا دريافتند براى رشــد مناسب مغز و سيســتم عصبى در دوران جنينى، دسترسى به ميزان كافى ويتامين اى ضرورى است. بر اساس اين تحقيقات كه با استفاده از جنين ماهى »زبرا« انجــام گرفت، كمبود ويتامين موجب اختلال در رشــد فيزيكى مغز و سيستم عصبى مىشود. ماهى »زبرا« در ســطح مولكولى، ژنتيكى و ســلولى شباهت قابل توجهى به انسان دارد و بسيارى از يافتههاى علمي كه با استفاده از اين نوع ماهى به دست مىآيد، در مورد انسان نيز مصداق دارد. A خرما: A گروه بيوشيمي دانشگاه سيدنى منتشر شده است، ميزان سيرى (سطح سيرى) ســيبزمينى آبپز در واقع بســيار بيشــتر از ســاير مواد غذايى است، بنابراين مىتوانيــد با مصرف ســيبزمينى، ولع خود را كنترل كنيد. خوردن يك شــام گرم و مقوى كه البته كالرى كنترلشــده­اى دارد نيز مىتواند از گرسنگى بيش از حد پيشــگيرى كند. اگر بشــقاب شــام خود را با پروتئين، چربىهاى ســالم و كربوهيدرات­هاى پيچيده پر مىكنيد، بدن شــما بعد از ســاعتها احســاس ســيرى خواهد كرد. خوردن ميانوعدهها­ى ســالم نيز مىتواند روشــى موثر در كنترل اشــتهاى شبانه باشد. اگر تصميم داريد آخر شب خوراكى بخوريد، يكى از روشهاى پايانى براى كنترل اشــتها، تقســيمكرد­ن خوراكى با ديگران است. درواقع بهتر است به تنهايى به سراغ يك خوراكى پركالرى نرويد. E هشد ار تولد كودكان لبشكرى در پى مصرف الكل در باردارى عوامل بىخوابى در زنان الكل اعتياد بالايى دارد و عوارض آن نيز بسيار زياد است تا جايى كه فرد ممكن است حافظه خود را از دست بدهد. باغبانيــا­ن، درمانگر اعتياد با اشــاره به مصرف الكل و مشروبات الكلى و تصور اشتباه درباره اينكه مصرف الكل اعتياد ندارد، گفت: مصــرف خوراكى الكل عوارض جســمانى و شــخصيتى دارد. اين ماده روى كبد عوارض فراوانى به جا ميگذارد كه مىتواند بســيار ســريع فعاليت آن را كاهش دهد و آن را به كبد چرب تبديل كنــد. اين درمانگر اعتياد بــا بيــان اينكه مصــرف الكل عاملــى براى بروز ســرطان اســت، تصريح كــرد: مصرف الكل در مادران باردار به شــدت منع شده و مىتواند براى مادر و فرزند بســيار خطرناك باشــد. وى افزود: در بســيارى از موارد مشاهده شده كه فرزند دچار نقص عضو ميشــود. در ايــن مورد ميتوان به متولدشــدن كودكان لبشــكرى اشــاره كرد. بهطور كلى، علايم مصرف الكل يا فاز آن به ســه شــكل است؛ مىشود. وى افزود: يكى از نشانههاى مصرف الــكل كه خانوادهها مىتواننــد از همين راه مصرف فرزند خود را تشخيص دهند، همين موضــوع اســت كه ايــن حالتها بــه دليل شــروع تازه در مصرف الكل اســت. حالت و يــا فاز دومي كه مىتواند به وجود آيد، براى شخصى اســت كه مصرفكننده جدى الكل بوده و مثلا يك روز اســت كه الكل نخورده اســت. از نشانههاى آن ميتوان به اضطراب، تشويش، تپش قلب، آبريزش از دهان و بينى و احساس درد پراكنده اشاره كرد. باغبانيان فاز يا علايم مصرف دسته سوم را با اصطلاح سندروم فراموشى الكل معرفى كرد و گفت: اين ســندروم در بين الكلىها بســيار شايع است. آنقدر اين حالت در فرد زياد مىشود كه حتى اســم خود، زمان و مكان و خاطرات اخير خود را به ياد نمىآورد. كســانى كه زمــان زيادى اين ماده را مصرف كردهاند، احتمال دچارشــدن به اين سندروم در آنها بسيار بالاست. استاديار دانشگاه علومپزشكى كلمبيا درباره علل بروز اختلالات خواب در زنان مىگويد: زنان بهدليل داشــتن مسئوليتهاي­ى نظير مراقبت از كودكان و انجــام كارهاى خانه، بيش از مردان دچار اختلالات مرتبط با خواب هســتند؛ از طــرف ديگر، تغييرات هورمونى در دوران يائســگى نيز در آنها زياد اســت و هميــن امر بر كيفيت خوابشــان اثر منفى مىگذارد. اين پژوهشــگر تأكيد كرد: پيروىنكردن از يك رژيم غذايى ســالم مىتواند باعث بروز ناراحتىهاى دستگاه گوارش شود كه همين امر نيز باعث مىشود افراد نتوانند بهراحتى به خــواب بروند. نتايج يك مطالعه جديد در اين مركز پزشــكى در كلمبيا، ثابت كرده اســت زنانى كه كمخوابى دارند، تمايل بيشــترى به پرخورى و پيروى از رژيمهــاى غذايى بىكيفيت و ناســالم دارند. محققــان در اين مطالعه، عادات مرتبــط با غــذا و خواب زنان از گروههاى مختلف از ســنين 20 تا 76 ســال آسيبهايى كه در سيستم عصبى جنين اين ماهى مشــاهده شد، شــباهت زيادى به آســيبهاى ناشى از كمبود فوليك اسيد دارد. كمبود ويتامين سلولهاى ستيغ عصبى را دچار مشكل مىكند و در نتيجه بهطور كلى رشد جنين با اختلال مواجه شده و در نهايت منجر به مرگ آن مىشــود. بر اســاس گزارش مركز كنترل و پيشگيرى از بيمارىها در آمريكا، حدود 96 درصد زنان و 90 درصــد مردان، به اندازه كافى ويتامين دريافت نمىكنند. اســفناج، بادام، دانه آفتابگردان، ميگو، روغن زيتــون، ماهى، كلم بروكلــى، كدوحلوايى، بادامزمينى، شــلغم، چغندر و مارچوبه، مهمتريــن منابع ويتامين هســتند. گــزارش كامــل ايــن تحقيقــات در نشــريه منتشر شده است. E E ابتدا الكل مصرف ميشــود و فرد يــك حالت بىتفاوتى دارد؛ به گونهاى كه ديگــر موضوعات ناراحتكنند­ه و يا شادكننده برايش اهميتى ندارد و شبيه مواد مخدر است، همچنين فعاليت اين افراد در هنگام مصرف بســيار كند E ‪Scientific Reports‬ تسكين كمردرد بعد از كارهاى روزانه در خانه خيلــى از خانمهــاى خانــهدار تجربــه كمردرد بعد از انجــام بىوقفه كارهاى خانه را دارند اما نميدانند چطور ميتوان اين درد را كاهش داد و از شدت آن كاست. يكديگر باز كنيد. دستان خود را مانند بالش زير پيشــانى قرار داده و استخوان لگن را به آرامــي روى زمين فشــار دهيد تــا كمر در حالت خنثى قرار گيرد. نفس عميق بكشــيد و عضلات شكم را فعال كنيد و هنگام بازدم، دســتها، ســر و ســينه خود را به آرامــي از زمين بلند كنيد تــا بدن در يــك خط طولانــى و پايين قرار گيــرد. در همين وضعيــت عمل دم را انجام دهيــد و همراه با بازدم به آرامي به ســمت زمين بازگرديد. هدف از اين تمرين، رسيدن به ارتفاعى مشابه انحناى كمر نيست و شما نبايــد پاها را از روى زميــن بلند كنيد، زيرا هدفتان اين است كه يك خط مستقيم بلند در حال انجام اين تمرين قسمت لگن را ثابت نگه داريد. مهمترين كار اين اســت كه ورزش را به آرامي انجام دهيد. با ستون فقرات خود داشته باشيد. اين كشش به شلشــدن عضلات پشت بدن كمك مىكند و براى كســانى كه از درد شــديد در پشت گردن خود به دليل نشستن پشت كامپيوتر رنج مىبرند، بسيار ايدهآل است. در حالىكه پاها و زانوها از يكديگر فاصله دارند، بايستيد، سپس خم شويد، خيلى آرام و ابتدا از جلوى ســر شــروع كنيد، بهطورى كه دستانتان تا جايى كه ممكن است، بدون خمشــدن زانوها به زمين نزديك شــوند. به محض اينكــه نوك انگشــتان روى زمين را لمس كردند، دســتان خود را پشتسر قرار داده، پاهــا را صاف كــرده و از وزن بازوهاى خود اســتفاده كنيد سمت زانوها بكشيد. شــما بايد كشش شديدى در پشت بدن بهويژه در نقاط باريكتر احساس كنيد. تا سرتان را به آرامي به كشش عضلات پشت: را بررســى كردند. كيفيت خــواب، ميزان بىخوابى و زمــان خوابيدن افراد از فاكتورهاى مورد بررسى محققان اين پژوهش بود. همچنين الگوى غذايى زنان مورد مطالعه در اين تحقيق، مشــخص شــد. اين مطالعه نشان داد افرادى كه كيفيت خواب پايينترى دارند، بيشــتر از قندهاى ســاده استفاده مىكنند كه اين قندها با بروز ديابت و چاقى نيز مرتبط هســتند، بنابراين زنانى كه ديرتر به خواب مىروند، نســبت به وزنشان، كالرى بالاترى دريافت مىكنند. يكى از محققان پژوهش معتقد اســت كه مصرف بيــش از حد مواد غذايى كه بهعلت وجود اختلال خواب در افراد، بروز پيدا مىكند، باعث ابتلا به چاقى مىشــود. وى چاقــى را يــك عامل خطر جدى بــراى بروز بيمارىهــا­ى قلبى و عروقى مىداند و مىگويد: مطالعات قبلى نيز نشــان دادهاند افرادى كه خواب كمترى دارند، احتمال ابتلا به چاقى، ديابت نوع 2 و بيمارىهاى قلبى در آنها بيشــتر است. بروز اين بيمارىها مىتواند در ارتباط با رژيم غذايى ناسالم نيز باشد. گرمادرمانى و سـرمادرمان­ى براى درد كمر: مناسـبترين حالت نشسـتن براى ستون فقرات: تمريناتى بـراى گرمكردن عضلات ممكن اســت بخواهيد از گرما يا ســرمادرما­نى براى كمردرد در پشــت خود اســتفاده كنيد، اما به ياد داشــته باشيد كه هرگز يخ را مســتقيم روى پوست خود قرار ندهيد. شكم: هميشــه بايد تمرين كنيم تا ستون فقرات را صاف و در حالت كشيده نگه داريم. اين تمرين باعث مىشــود تا عضلات فوقانى پشت كه به نشستن كمك مىكنند، در حالت مناسب قرار گيرند. به پشــت دراز بكشــيد، زانوها را خم كنيد، پاها به صــورت صاف روى زمين قرار گيرد، انگشــتان را روى شقيقهها بگذاريد و آرنجها را كاملاً باز كنيد. ســپس عمل دم را انجــام دهيد و هنگام بازدم با حركت دندهها به سمت باسن، سر و شانهها را از زمين بلند كنيد. در اين هنگام نفس عميق بكشــيد و هنگام بازدم، به آرامي خود را به حالت اوليه پايين بياوريد. بهترين حالت خوابيـدن براى درد كمـر: تمرينات مناسـب بـراى كمردرد: با توجه بــه درد كمر هنــگام خواب، اگر به پهلو ميخوابيد، بهتر اســت كه بالش كوچكى بين زانوان قرار دهيد و اگر به پشت مىخوابيد، چند بالش سفت زير زانو بگذاريد. مناســبتري­ن تمرين بــراى درد كمر به اين شكل اســت كه روى شــكم بهصورت صاف دراز بكشــيد و پاهــا را بــه عرض باســن از ‪PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R‬ ‪PressReade­r.com +1604278 4604‬ ‪. ORIGINAL COPY‬ ‪. ORIGINAL COPY‬ ‪. ORIGINAL COPY‬ ‪. ORIGINAL COPY‬ ‪. ORIGINAL COPY‬ ‪ORIGINAL COPY‬ ‪COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW‬