KHABAR JONOOB : 2020-10-03

بين الملل : 26 : 26

بين الملل

گوناگون قصه بانو شهرزاد رفعتى »شهرزاد رفعتى« در سال 2011 به عنوان مديرعامل و بنيانگذار كمپانى معروف ، در مجله »فســت كمپانــى« در طبقهبندى 100 خلاق برتر در رتبه 37 قرار گرفت. »شهرزاد رفعتى« در سال 1359 در تهران به دنيا آمد و تا دوران نوجوانى در ايران بود. در ســال 1996 در شــرايطى به كانادا رفت كه كل دارايىاش يك چمدان بود و تازه به صورت محدود زبان انگليسى مىدانست، ولى او مصمم بود كه در زندگى به موفقيت برسد. مدرك كارشناســى علوم رايانه را از دانشــگاه بريتيــش كلمبيا دريافت كرد و در سال دوم دانشگاه به عنوان فعالترين دانشجوى انجمن بينالمللى دانشجويان خلاق و ممتاز در كانادا شناخته شد. وى در سال 2005، در 25 سالگى، يعنى همان زمانى كه يوتيوب متولد شــد، شــركت را پايهگذاري نهاد. در ابتدا اين شــركت سختافزارى بود و ست تاپ باكس، يعنى دستگاه سختافزارى پخشكننده ويدئو از روى اينترنت روى تلويزيون را مىفروخت. ولى ميزان زيادى از اين دســتگاه فروخته نشــد، چون مردم ترجيح مىدادند كه با همان كامپيوترها­ى خود ويدئو تماشا كنند. بعد از 3 ماه »شــهرزاد رفعتى« به اين نتيجه رســيد كه بايد تجارتش را تغيير بدهد. فنــاورىاى كه او فراهم آورد، محتواى مشــمول كپىرايت را نهتنها در يوتيوب، بلكه در هــر فضاى ديگرى كه امكان آپلود ويدئو در آن باشــد، تشــخيص مىدهد. بعد از تنهادوســا­ل، نخســتينمش­ــترىبزرگخ­وديعنى آمريكاراپي­دا كرد. »شــهرزاد رفعتى« به عنوان يكى از صد كارآفرين برتر سال 2011 توسط مجله فســت كمپانى انتخاب شــد. او برنده جايزه مديرعامل برتر ســال ونكوور در ســال 2013 و برنده جايزه ديجــى اواردز بــا عنوان يكى از موفقتريــن بانوان كانادا در سال 2013 است. ‪Broadband TV‬ Khabarbano­van.com Khabarbano­van.ir BBTV NBA شنبه/12 مهر 99 /شماره 3693 6 BBTV خواندنى خانهدارى در ملاءعــام بــه چالش كشــيد. كاپتيلو به خاطر اين عمل كه جرم خوانده شــد، به زندان افتاد، اما قاضــي بعداً اتهامات عليه او را رد كرد. ســال 1920 پوشيدن شلوار توسط خانمها به طــور صعودي افزايش يافت. »كوكو شــانل« يكي از افرادي بود كه خود با پوشيدن شــلوار و لباسهــاي مردانه بــه حمايت از حق برابري زنان و مردان در پوشش پرداخت. ســال 1932 »مارليــن ديتريــش« در مراســم افتتاحيــه يكــي از فيلمهايــش بــا تاكســيدو، كلاه و كفــش چرم روي فــرش قرمز رفت. اين كار »ديتريــش« بــاب گفتوگوهــا­ي ملــي در آمريكا درباره شلوارپوشــ­يدن زنهــا را باز كرد. اما كارهــاي »كاترين هپبــورن« در اين زمينه غليظتــر بود. ايــن نكته بــراي تهيهكنندهه­اي هاليــوود يك كابوس بــود؛ چراكه چنين زني در طبقهبنديها­ي هاليوود جايي نداشــت و مييتوانســ­ت فروش فيلمها را زير سوال ببرد. سال 1942 در طول جنگ جهاني دوم زنان كارهــاي صنعتي انجــام ميدادند و شــلوار شوهرانشان را ميپوشيدند. بعــد جنگ از شــلوار بــراي كارهــاي باغباني، كشــاورزي و تفريحــي اســتفاده ميكردنــد. به مرور زمــان ديگر لباس مردانه پوشــيدن به نياز تبديل شــده بود. ســال 1950 پوشــيدن شــلوارهاي جين نشانه شورشــي بود كه عموما دخترهاي نوجوان پيشــگام آن بودند، در حالي كه مادرهايشان ترجيح ميدادند در خانه شلوار بپوشــند. سال 1966 ايو ســن لورن، اولين كت و شــلوار مخصوص زنها را طراحي كرد. شلوار زنانه از يك تابوشــكني به يك اســتايل تازه مُد و فشــن تبديل شد. ســال 1969 شارلوت ريد، براي اولين بار در صحن مجلس ســنا با شــلوار وارد شــد. سال 1970 بالاخره با روي كار آمدن جنبش هيپي، انقلابــي در لباس زنانه رخ داد و شــلوار تبديل به ســمبلي براي آزاديهاي زنان شــد. در حال حاضر شــلوار يكي از بديهيترين لباسهاي روزانه زنان محســوب ميشود، اما در اصل اين لباس سمبل مبارزات مدني زنها براي دســتيابي به حقوق برابر براي انتخاب پوشــش راحت است. در سال 1932 پوشيدن شلوار براى زنان بازيگر از نظر تهيهكنندهه­ايهاليوود يك كابوس بود؛چراكه چنين زني در طبقهبنديها­ي هاليوود جايي نداشت و ميتوانست فروش فيلمها را زير سؤال ببرد حكايت حلقه ازدواج در انگشت چهارم زنان رنگهاىمكمل­الهامبخش در دكوراسيون خانه؛ طوسى و فيلى حلقه ازدواج نمادى از عشق و علاقه و تعهد زوجين به يكديگر اســت كــه زوجين در روز ازدواج به دســت يكديگر مياندازند. پوشــيدن حلقه بــراى زنان مفهوم عميقتــرى دارد و خيلى اوقات مرد با اصرار زن حلقه را به دست مياندازد و شايد هم برايش يك پوشش اضافى بر انگشــتش باشــد. از قديم حلقــه ازدواج به خصوص براى زنان مفهوم خاصى داشــته كه پايبندى عميقى به آن داشــتهاند. مرسوم اســت زوجين حلقه ازدواج را در انگشــت چهارم دســت چپ بيندازند، اما چرا؟ تا ميانه قرن 20 بيشتر زنان بودند كه حلقه در دست ميكردند، زيــرا در گذشــته زنان جزئــى از امــلاك و دارايىهاى همسرشــان محسوب ميشــدند، به همين خاطر حلقه به دست ميكردند. گفته ميشــود كــه مصريان، اوليــن مردمي بودند كــه در تاريخ، حلقه ازدواج را بــه كار بردند و حلقه، از نظر آنان علامت ابديت بود و حلقه به دســت ميكردند تا ازدواجشــا­ن پايــدار و ابــدى بمانــد. در صورتى كه نقشبرجســت­ههاى بهجا مانده از دوران باستان در ايران هم نشان ميدهد كه در دست زنان حلقه بوده و نقشها را طورى حك كردهاند كه دست چپ روى دست راست باشد و حلقه هم روى سنگ نقش شود. در اين مطلب همراه شــما هســتيم تا كمى بيشتر در رابطه با رنگ فيلى و طوســى در دكوراســيو­ن منزل صحبت كنيم و بگوييم كه چگونه مىتوانيد رنگى را به عنوان رنگ مكمل و همراه طوســى و فيلى در دكوراســيو­ن منزل خود داشــته باشيد. رنگ طوســى به نوبه خود از اصلىترين رنگهاى خنثى شناخته مىشود و به همين دليل هم ستكردن آن در دكوراسيون منزل كار خيلى سختى نخواهد بود. البته در بسيارى از موارد رنگ طوسى بدون داشتن لكههاى گرماى رنگى مىتواند روح رنگى سرد را نيز پذيرا باشد و در مقياس زياد تبديل به يك رنگ سرد مطلق شود! تاريخچه شلوار پوشيدن زنان و زندانىشدن آنها تركيب رنگ طوسـى و زرد: يكى از بهتريــن و محبوبترين تركيب رنگىهــاى موجود براى رنگ طوســى يا فيلى، اســتفاده از رنگ زرد اســت. همنشــينى رنــگ زرد و طوســى مىتوانــد به فضــا جانى دوباره ببخشــد و دكوراســيو­ن منزل شــما را شــادتر كند. مىتوانيد در كنار مبلمان طوسى و فيلى خود، رنگ زرد را در قالب كوسنهايى طرحدار استفاده كنيد تا به نوعى، رنگ زرد تبديل به چاشنى فضا شود. در سال 1920 »كوكو شانل« يكي از افرادي بود كه با پوشيدن شلوار و لباسهاي مردانه به حمايت از حق برابري زنان و مردان در پوشش پرداخت اولين زمان براي شلوارپوشيد­ن زنان ثبت شده و همچنين از »اليزابت ميلر« فعال حقوق زنان به عنوان اولين زني كه شلوار پوشيده، ياد ميشود. ســال 1892 قانون منع پوشيدن شلوار خانمها در پاريس مشمول اصلاح شد. در متن اصلاحيه آمــده بود كه زنان در صورتي اجازه پوشــيدن شــلوار بلند دارند كه مجبور به نگهداشتن فرمان دوچرخه يا افسار اسب باشند. ســال 1919 »لويرا كاپتيلو« رونــدي را كه در جوامع آن زمان وجود داشــت، با پوشيدن شلوار خبربانــوا­ن: پيدايش شــلوار در طول تاريخ به قرن هفتم تا ششم قبل از ميلاد برميگردد. شلوار تا قرنها به عنوان پوششــي مردانه در نظر گرفته ميشد و شلوارپوشيد­ن زنان تا اوايل قرن بيستم امري عادي نبود و حتي در مواردي با ممنوعيت و جريمه همراه بوده است. در ســال 1800 پوشيدن شــلوار براي زنان در پاريس ممنــوع و تخلف از اين قانون جرم بود و ميتوانست آنها را راهي زندان كند. سال 1851 گزارش تركيب رنگ طوسـى و كلهغازى: اگر مبلمان شــما طوسى يا فيلى اســت، مىتوانيد براى مواردى از جمله رنگ ديوار و كاغذ ديوارى، كوسنها، فرش و... به سراغ رنگ كلهغازى برويد. توصيه ما اين است كه مثلا يك گلدان قرمز و يا آجرى تهيه كرده و در اين تركيب رنگى جاى دهيد. رنگ نارنجى بــه نوبه خود مىتواند محيــط خانه را گرم و دنج كند، زمانى هم كه بتوانيد رنگ فيلى مبلمان خود را در كنار رنگ نارنجى همراه كنيد، فضايى گرم و دلنشــين در دكوراســيو­ن نشيمن خود خواهيد داشت. تركيب رنگ طوسـى و نارنجى: گردآورنده: ستايش تركيب رنگ صورتى و طوسى: نتيجه تركيب رنگ طوسى و صورتى لطافت بسيارى را به دكوراســيو­ن نشيمن شما مىبخشد و مىتواند محيطى آرام و دلپذير را برايتان فراهم آورد. براى اين كار مىتوانيد به سراغ طيفهاى مختلفى از رنگ ســبز برويد كه از ســبز مغز پســتهاى گرفته تا سبز يشمى را شــامل مىشــود. توصيه ما اين اســت كه براى اســتفاده از رنگ ســبز به ســراغ كوسنها يا فرشهاى موجود در دكوراســيو­ن منزل برويد و فضا را به تعادل برسانيد. جدول با جايزهبراي »خبر ويژه بانوان« سرگرميخوان­ندگانگرامي جداولمتفاو­تي تدارك ديدهايم كه در هر شماره، يكي از آنها را برايتان چاپ ميكنيم و حل آن در دو شماره بعد به نظرتان ميرسد. از ميـان عزيزاني كه جداول مربوطه را بهطور صحيح حل و آن را برايمان ارسال كنند، هر هفته به قيد قرعه به يكنفرشان جايزهاي تقديم ميكنيم. تركيب رنگ سبز و طوسى: پس از مصريان، مســيحيان شروع به دست كردن و استفاده انگشــتر و حلقه در مراسم ازدواج خود كردند. در يونان باســتان براى اولينبار »ويدون« يك حلقه را بهعنوان مظهر وفادارى نســبت به شوهرش »پسيسه« هميشه با خود داشت. شــايد برايتان جالب باشــد كه بدانيد در گذشــته فقــط خانمهــا بودند كه حلقــه به دســت ميكردند و بعــد از جنگ جهانى دوم، بســيارى از مــردان به دليل جدايىهــاى طولانىمدت از همســران خود شــروع به اســتفاده از حلقه به عنوان نشــانهاى از تاهل كردند تا هميشه به ياد همسران خود باشند. تركيـب رنگ فيلى و قرمز: رنگ قرمز نيــز مانند رنگ نارنجى فضاى گرمــى را در خانــه ايجاد خواهد كرد، با اين تفاوت كــه محيط خانه را كمى شيطنتبارتر و البته مدرنتر مىسازد. براى همه رنگهاى همراه رنگ طوســى لازم نيســت كه به فكر وســايل بســيار بزرگ و پرهزينه باشيد. شــما مىتوانيد با يك يا چند كوسن يا فرش اين تركيب رنگى را ايجاد كنيد. آشپزخانه رنگارنگ وجود رگ عشق طرز تهيه دلمه بادمجان غذاى اصيل تبريزى يونانيــان قديــم حلقه ازدواج را در انگشــت چهارم دســت چپ ميانداختنـ­ـد، زيرا عقيده داشــتند از اين انگشت رگ مخصوصى ميگذرد و مستقيما به قلب وارد ميشــود. آنها اين رگ را رگ عشــق نامگذارى كردند. برخى افراد معتقدند انداختن حلقه در انگشــت چهارم دست چپ به اين دليل است كه اين انگشت را كمتر از ساير انگشــتان دست خود مورد استفاده قرار ميدهيم. حلقه براى اين انگشــت مناســبتر از ســاير انگشــتان دست است. چينىها ديــدگاه ديگــرى در اينبــاره دارند. آنها ميگويند كف دســتها را روبهروى هم قرار دهيد. بند دوم انگشــت وســط را به هم بچســبانيد و نوك چهار انگشت ديگر را نيز به هم متصل كنيد. انگشــت شست نماد والدين بوده و آن را جدا كنيد. جداشــدن اين انگشت نشانه اين است كه والدين تا ابد كنارمان نيستند. بعد از اتصال دوباره انگشــت شســت، انگشت اشاره را كــه نمايانگر خواهران و برادران هســتند، جدا كنيد. جداشدن اين انگشت نشاندهنده اين است كه خواهران و برادرانمان روزى خانواده تشكيل ميدهند و ما را ترك ميكنند. بعد از اتصال دوباره انگشــت اشــاره، انگشت كوچك را كه نشــاندهند­ه فرزندان اســت، جدا كنيد. جدايي اين انگشت نشــاندهند­ه اين است كه فرزندان روزى مستقل خواهند شد. بعد از اتصال دوباره انگشــت كوچك، انگشت حلقه را جدا كنيد، شــما نميتوانيد اين انگشت را جدا كنيد، زيرا عشــق زوجين به يكديگر سبب ميشود آنها تا آخر عمر به هم متصل باشند. دلمه علاوهبر ايران، در ديگــر كشــورهاى خاورميانــ­ه مثل تركيه هــم تهيــه مىشــود. اساســاً نــام »دلمــه« ريشــه تركــى دارد و از واژه »دولمــك« بــه معنــى »پركردن« گرفته شــده است. در قرن هفدهــم ميلادى كــه اوليــن دلمههــا در ايران تهيه مىشــده، از خيار، پياز و حتى ســيب هم براى دلمه اســتفاده مىكردهاند. در دســتور پخت دلمه بادمجان تبريزى از گوشــت قرمز استفاده شده است، اما اگر دوست داشته باشيد، مىتوانيد به جاى آن از سويا استفاده كنيد تا يك غذاى كاملا گياهى داشته باشيد. بادمجان دلمهاى: 10 عدد، ســبزى دلمه (تره، پيازچه، نعنا، ترخون و مرزه): 250 گرم، گوشــت چرخكرده: 250 گرم، لپــه: نصف پيمانه، برنج: نصف پيمانه، پياز: 2 عدد بزرگ، زرشــك: 3 قاشــق غذاخورى، رب گوجهفرنگى: 3 قاشــق غذاخورى، رب انار: 3 قاشق غذاخورى، كــره: 60 گرم، ليموترش: يك عدد، زعفران: به ميــزان لازم، زردچوبه، ادويه كارى، فلفل سياه و نمك: به ميزان لازم. سر بادمجانها را جدا و داخل آنها را با چاقو و قاشق، خالى كنيد. پيازها را به صورت نگينى خرد كرده و در روغن تفت دهيد. وقتى پياز طلايى شــد، نيمى از آن را براى ســس برداريد و گوشت چرخكرده را به مابقى آن اضافه كنيد. گوشت را با پياز تفت دهيد تا تغيير رنگ دهد. سپس ادويهها، برنج نيمپز و لپه پختهشــده را اضافه كنيد. ســبزى دلمه خردشده، نيمى از رب انار و نيمى از رب گوجهفرنگى را به مواد داخل دلمه اضافه كنيد و تفت دهيد. اگر دوست داشته باشيد، مىتوانيد در اين مرحله قسمت داخلى بادمجانها را هم ســاطورى كنيد و به مواد بيفزاييد. بعد از اينكه مواد خوب بــا هم تفت خوردند، زرشــك و نيمى از كره را اضافــه و نمك مواد را تنظيم كنيــد. طعم مايه داخل دلمه را بچشــيد و اگر به اندازه كافى مزهدار نبود، به آن كمى رب يا نمك اضافه كنيد. براى آمادهكردن ســس دلمه، نيمى از پياز تفت داده شــده را كه ابتدا جدا كرده بوديد، با مقدارى روغن و باقيمانده كره در قابلمه بريزيد و كمى زردچوبه، ادويه كارى، فلفل سياه و نمك به آن اضافه كنيد. مابقى رب گوجهفرنگى را هم به ســس بيفزاييد و حســابى تفت دهيد. در پايــان رب انار، زعفران دمكــرده و آب ليموترش تازه را اضافه و با حرارت خيلى كم مواد را مخلوط كنيد. ميزان رب انار بايد كمتر از رب گوجه باشــيد تا سس تيره نشود. يك ليتر آب به سس اضافه كنيد و اجازه دهيد به جوش بيايد. ســپس طعم سس را امتحان و در صورت نياز به آن نمك اضافه كنيد. بادمجانها را از مواد دلمه پر كنيد و در قابلمه بچينيد. دقت كنيد كه ســس بايد حداكثر تا نيمى از بادمجانها را پوشــانده باشــد. بادمجانها را به مدت يكســاعت و نيم روى حرارت متوســط بپزيد. دلمه بادمجان را همراه سس آن سرو كنيد. مواد لازم (بـراى 6 نفر): طرز تهيه دلمه: به خاطر بچههايتان حلقه را به انگشت بيندازيد دكتر اندرو هارل، روانشــناس اجتماعى از دانشگاه آلبرتــاى كانادا، ميگويد: افرادى كه حلقه ازدواجشــا­ن را به دســت نميكنند، در مقايســه با كسانى كه آن را هميشه به دست ميكنند، فراموشكارت­رين والدين براى فرزندانشان هستند. اولين حلقههاى مورد اســتفاده مردم عادى در روم از آهن ساخته مىشد اما جنس حلقه اشرافزادهه­ا طلا بــود. در دوران امپراتورى روم در ســاخت حلقه تجمل اعمال شــد و صنعتگران حلقههايى از فلزات گرانبها و عاج ساختند. در آن زمــان حلقههــاى جداگانــها­ى بــراى فصل تابستان و زمســتان ساخته ميشــد. امروزه حلقههاى ازدواج در انــواع طرحهــا و مدلهــا و در جنسهــاى مختلــف وجود دارنــد. متداولترين حلقههــاى ازدواج رينگهــاى ســادهاى هســتند كــه زوجين به دســت يكديگــر ميكننــد و تاريخ ازدواجشــا­ن را درون حلقه ثبت ميكنند. ‪PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R‬ ‪PressReade­r.com +1604278 4604‬ ‪. ORIGINAL COPY‬ ‪. ORIGINAL COPY‬ ‪. ORIGINAL COPY‬ ‪. ORIGINAL COPY‬ ‪. ORIGINAL COPY‬ ‪ORIGINAL COPY‬ ‪COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW‬