KHABAR JONOOB : 2020-10-03

بين الملل : 27 : 27

بين الملل

جهان دست به دست شدن خبر لباسهاى چرك سارا نتانياهو خبربانــوا­ن: شــايد هيچ مقام رســمي دولتى تا به حال اين اتفــاق خندهدار و در عيــن حال آبروبر را تجربه نكرده باشــد كــه بگويند براى شســتن لباسهاى چرك خانوادگىاش از سفرهاى رسمي سوءاستفاده ميكند.فرقى هم نميكند كه اين اتهام متوجه كداميك از اعضاى خانواده مقامات باشد. البته وقتى همســر يك مقام رســمي طرف اين اتهام باشد، مسئله شكل حادترى به خود ميگيرد. چند روزى اســت رســانهها در حال دســت به دســت كردن لباس چركهاى ســارا نتانياهو هســتند و حاشــيه انتقال »لباسهاى چرك« نخستوزير رژيم صهيونيســت­ى و همســرش به كاخ سفيد، به كارى بىســابقه از سوى معترضان منجر شــده اســت. آنان با قراردادن ماشين لباسشــويى در مقابل منزل او به تمسخر وى پرداختند. واشنگتنپست در هفتههاى اخير در گزارشى فاش كرد كه نتانياهو و همسرش به حمل تعدادى چمدان بزرگ در سفر به آمريكا شهرت دارند. واشنگتنپسـ­ـت در گزارش خود آورده اســت كه بنيامين نتانياهو از مهماننوازى رئيسجمهورى آمريكا سوءاســتفا­ده كرده و لباسهاى كثيف بيشترى نسبت به آنچه لزوما در يك ســفر رســمي استفاده مىشود، با خود همراه داشته است. در مهمانخانه كاخ سفيد مرســوم است مهمانان مىتوانند لباسهاى كثيف خود را براى شستوشو به بخش مربوط ارائه دهند. ايــن روزنامه بــه نقل از يك مقــام دولتى آمريكا نوشــت كه نخســتوزير رژيم صهيونيستى و همسرش به منظور صرفهجويى در هزينه لباسشويى، لباسهاى كثيف و چرك خودشــان را جمع مىكردند و در آمريكا به هزينه ميزبان به لباسشــويى كاخ سفيد مىدادند. وى گفته اســت كه در ابتدا تصور مىشــد كه اين موضوع تصادفى است اما تكرار آن در ســفرهاى متعدد نشــان مىدهد كه منظور از اين كار، احتمالا صرفهجويى در هزينه لباسشويى بوده است. Khabarbano­van.com Khabarbano­van.ir شنبه/12 مهر 99 /شماره 3693 7 اولين ما و اولينهاى ديگران گذرگاه اخبار همدستان ترامپ بر عليه نانسىپلوسى دختر كارگر معدن زغالسنگ در افغانستان كه رتبه يك كنكور شد: مىخواهم پزشك شوم خبربانوان: رسانهاىشــ­دن كسب رتبه نخســت براى يك دختر در رقابت كنكور سراســرى كشــورى كه تا چندى پيش مخالف سرسخت سوادآموزى دختــران بــود، دنيا را به تعجب واداشــت كــه چطور فراهم شــدن امكانات ســوادآموز­ى و برابــرى بــراى دختران در يك ســرزمين در زمانــى كوتاه به چنين نتيجههايى منجر شــده اســت. تعجبآورتر اين كه شمســيه عليزاده، دختر هجده ســاله افغان و دارنده رتبه نخســت كنكور سراســرى اين كشور از يك خانواده كم برخوردار به اين درجه رســيده اســت. پدرش كارگر معدن زغالســنگ در افغانســتا­ن است و شمســيه حالا قصد دارد پزشك شود. اين شهروند جوان افغانستان كه همچون بسيارى از همنسلهاى خود سختىهاى زندگــى و مصائــب دوران جنگ را تجربه كــرده، بين نزديك بــه 200هزار داوطلب، بالاترين رتبه را به دســت آورده است. شمسيه عليزاده متولد ولايت غزنى و از هزارههاى افغانســتا­ن اســت. او در مركزى آموزشى در غرب كابل تحصيل كرده كه دو ســال پيش هدف يك حمله مرگبار انتحارى قرار گرفته بود. كســب اين موفقيت توسط او با تحسين برخى سياستمدارا­ن و مسئولان دولت كشــورش از جمله حامد كرزاى، رئيسجمهورى ســابق و نيز شمارى از نماينــدگا­ن هيئتهــاى ديپلماتيك از جمله كاردار ســفارت آمريكا همراه شــده است. شمسيه عليزاده به رســانهها گفته كه يكسال پيش از برگزارى كنكور تمام وقت خود را صرف مطالعه كرده، به نحوى كه از بسيارى تفريحها ازجمله تماشــاى تلويزيون چشم پوشــيده و در شبانهروز تنها چهار ساعت را به اســتراحت و خواب اختصاص داده اســت. پدر شمسيه آنطور كه خودش مىگويد، به دليل نداشتن تلفن همراه چند ساعت پس از اعلام نتيجه كنكور از موفقيت چشــمگير دختر جوان و بااســتعدا­دش مطلع شــده است. او اين موفقيت را در زمانى خاص و ويژه در كشورش جشن مىگيرد، زيرا دولتمردان افغانســتا­ن پس از سالها درگيرى و مناقشــات داخلى باب گفتوگو با گروه طالبــان را گشــودهاند و بيم آن مــىرود كه به بهانه صلح، ســهمي از قدرت را بــه آنها واگذار كنند. طالبان طى چهار ســال حكومت در افغانســتا­ن بين ســالهاى 1997 تا 2001 الگويى خشــن و به دور از هرگونه توجه به حقوق شهروندى و آزادىهاى اجتماعى را از زمامدارى به نمايش گذاشتند كه يكى از بارزترين نشــانههاى آن ممنوعيت تحصيل بــراى دختران بود. با اين حال شمســيه عليزاده مىگويــد اجازه نخواهد داد كه سياســت مانع تحصيل وى شــود: »ميخواهم پزشك شوم. از بازگشــت طالبان مىترسم، اما نمىخواهم اميدم را از دست بدهم، زيرا روياهايم از ترسم بسيار بزرگتر است«. به دنبال سخنان جنجالى رئيس مجلس نمايندگان آمريكا، وزير خارجه تركيه و ديگر مقامهاى اين كشــور نانســى پلوسى را خطرى براى دموكراسى ايالات متحده توصيف كردند. تنها يك ماه پس از سخنان تحريكآميز جو بايدن، نامزد دموكراتها در انتخابات رياستجمهور­ى آمريكا، اظهارات يك دموكرات ديگر، نانســى پلوســى، رئيــس مجلس نماينــدگا­ن آمريكا عليه تركيه، خشــم آنكارا را برانگيخت. مولود چاووشاوغلو، وزير امور خارجه تركيه از سخنان ضدتركيهاى پلوسى در جريان سخنرانى اخير او عليه دونالد ترامپ، رئيسجمهورى آمريكا انتقاد فرماندهى كل پليس دبى اعلام كرده كه پليس با كادر زنان فعال در زمينههاى تخصصى سخت در حد زمينههاى تخصصى مردان تعامل مىكند، آنها شايستگى عالى خود را ثابتكردهان­د گزارش خبر بانوان/ هفته گذشــته خبرهايى در دنياي رســانهاى شــد كه از اولين فرصتهاى شغلى و درآمدى براى زنان حكايت ميكرد؛ اولينهايى كه به توسعه برابرى و حذف جنسيتگرايى برميگردد. نكته جالب توجه در اين اولينها ويژگى كشــورهايى بود كه در اينباره گام برداشــتند. برجستهترين و جالب توجهترين اين اخبار دو خبر مربوط به كشورهاى عربى و مسلماننشين دبى و امارات بود. بر اهميت گشودن چشماندازها­يى به روى زنان براى آموزش و تلاش در تمامي تخصصات مردانه تاكيد دارد. اين مقام اماراتى گفت: اعضاى تيم براساس شروط و معيارهاى اداره امنيت مواد منفجره انتخاب شــدهاند. اين اداره در ســه ماهه آخر ســال 2019 آمادهســاز­ى تيم اول زنان متشــكل از پنج افســر را آغاز كرد كه مدت دوره آنها هشت ماه طول كشيد. آنهــا در دورههاى تخصصى كســب مهــارت و آموزشهاى عملى و افزايش شايســتگى شــركت كردند و اكنون آماده مشاركت در عمليات خنثىسازى مواد منفجره هستند. دستمزد برابر در امارات قانون جديدى اجرايى شــد كه مبناى آن تصميم شــيخ خليفه بن زايد آلنهيان بود و گفته شــد كه او اين تصميم را چهارچوب برابرى جنسيتى گرفته است. براســاس تصميم مقامــات اماراتى، از اين پس زنانــى كه در بخش خصوصى اين كشــور كار ميكنند، در شرايط برابر كارى، حقوق برابر با مردان دريافت ميكنند. گفته شــده كه مقامات اين كشــور انتظار دارند اين برابرى به تقويت وضعيت منطقهاى و بينالمللى اين كشور بينجامد. كــرد. چاووشاوغلـ­ـو در پيامي توييترى نوشــت: ظهور پلوســى به عنــوان رئيس مجلــس نماينــدگا­ن آمريكا براى دموكراســى اين كشــور نگرانكننده اســت، چون نشاندهنده نادانى آشكار اوست. شما ياد خواهيد گرفت كه به خواســته مردم تركيه احترام بگذاريد. پس از آنكه دونالد ترامپ درباره احتمال عدم پذيرش نتايج انتخابات نوامبر ســخن گفت، پلوســى خطاب به ترامپ گفته بود كه او در تركيه، كرهشــمالى يا روســيه نيست و بايد به نتايج انتخابات رياســتجمه­ورى آمريكا احترام بگذارد. پلوســى گفته بود: شــما در ايالات متحده هستيد و اين يك دموكراســى است. خوب چرا تلاش نمىكنيد كه به سوگند خود براساس قانون اساسى كشور پايبند بمانيد؟ اين اظهارات پلوسى با واكنش ابراهيم كالين، سخنگوى رياســتجمه­ورى تركيه هم مواجه شد. او گفت: نانسى پلوســى، رئيس مجلس نمايندگان آمريكا كه نســبت به تركيــه موضع خصمانه گرفته، يك سياســتمدا­ر مغرض اســت. او چنين موضعى را پيشتر هــم در قبال ادعاى نسلكشى ارامنه داشت. راهيابى به رشته فوريتهاى پزشكى در كشــور ما هم هفته گذشته اولينى را شاهد بوديم كه به راهيابى داوطلبان زن به رشــته فوريتهاى پزشــكى ربط داشت؛ البته به شرط داشتن قد مناسب. بــه اين ترتيب و براى اولين بار دختران كنكورى متقاضى قبولى در رشــته فوريتهاى پزشكى به شرط داشتن قد بلند در دانشگاههاى علوم پزشكى كشــور پذيرفته ميشوند. البته لازم است آنان مراحل مصاحبه، معاينــه و ســاير مراحل گزينــش بعد از مرحله انتخاب رشــته از طريق سازمان ســنجش را هم با موفقيت پشتســر بگذارند. قد داوطلبان زن نبايد از 165 سانتىمتر كمتر باشد. همچنين آمادگى انجام تمرينات ورزشــى و كسب مهارتهاى بدنى جهت امدادرســا­نى ســريع و صحيح، تاييد سلامت جســمانى و روانى و ساير موارد گفتهشده توسط دانشگاه مربوط پس از قبولى در آزمون و به هنگام ثبتنام در دانشگاه الزامي است. به روايت تصوير براساس تصميم مقامات اماراتى، براى اولينبار زنانى كه در بخش خصوصى اين كشور كار ميكنند، در شرايط برابر كارى حقوق برابر با مردان دريافت ميكنند خنثىسازى مواد منفجره فرماندهى كل پليس دبى هم هفته گذشــته از تشــكيل اولين گروه زنان متخصص تفتيش امنيتى و خنثىسازى مواد منفجره در اداره امنيت مواد منفجره در اداره كل امنيت تاسيسات و وضعيت اضطرارى خبر داد. سرهنگ راشد الفلاسى، مدير ادارهكل اعلام كرد، پليس دبى با كادر زنان فعال در زمينههاى تخصصى ســخت در حد زمينههاى تخصصى مردان تعامل مىكند، آنها شايستگى عالى خود را ثابت كردهاند. او اظهار كرد: تيم زنان در پليس دبى به دســتور و پيگيرى مستقيم عبدالله خليفه المرى، رئيس پليس دبى تشــكيل شده كه به طور دائمي از گوشهوكنار حضوركودكان­درتجمعهاىا­عتراضىبلار­وسممنوعشد اعلام وضعيت اضطرارى با مرگ يك كودك تگزاسى حضور گســترده زنان در تجمعهاى اعتراضى عليه »لوكاشــنكو« معمولا با حضور خردســالان بىشمارى شكل مىگيرد. حالا مقامهاى دولتى معترضان را تهديد كردهانــد چنانچه با كودكان خود در تظاهرات شــركت كنند، حق سرپرستى فرزند از آنها سلب مىشود. ايگور پتريشنكو، معاون نخستوزير كه مســئوليت امور كــودكان را نيز به عهــده دارد، به تازگى گفت: »شــركت كــودكان در اعتراضــات مــورد پيگرد قضايى قرار مىگيرد.« علاوه بر جريمه نقــدى، بــه تازگــى 140 خانــوار در مينســك پايتخت، نامههاى اخطارآميز دريافت كردهاند. ورونيكا، روزنامهنگا­رى كه مادر ســه بچه اســت، مىگويد كه حكومــت از هــر روشــى براى فشــار آوردن بــر معترضان اســتفاده مىكند. به اعتقاد او، بچههــا بايد در اعتراضات شــركت كنند، زيرا »آنها هســتند كه بايد در آينده به دموكراســى و عدالت و برابرى برسند.« ورونيكا كه با همسرش در اعتراضات شــركت مىكند، هميشه بچههــا را نيــز با خود مىبــرد. او از حضــور بچهها در تظاهرات بيمي ندارد و مىگويد كه فقط مواظب اســت از انبــوه جمعيت دور نيفتنــد؛ »آنها اينقدر زياد مأمور ندارند تا بتوانند به انبوه مردم آسيب برسانند.« الكسى، پــدر دخترى چهار ســاله، اعتقــاد دارد چنانچه دولت واقعا حق سرپرستى بچهها را سلب كند، با ناخرسندى بيشــترى روبهرو خواهد شد. او مىگويد كه در مينسك براى نگهدارى از بچه كســى را نمىشناســد و بنابراين ناگزير اســت او را با خــود به اعتراضات ببرد. الكســى تاكنون موردى خطرناك براى كودكان مشــاهده نكرده اســت اما احتمال مىدهد كه وضعيت وخيمتر شــود، زيرا پيوســته عده بيشــترى در راهپيمايىه­ا دســتگير مىشــوند، اما او حضور كودكان را لازم مىبيند: »اگر ما نتوانيم چيزى را عوض كنيم، شــايد آنها بتوانند.« النا، خانم پزشــكى كه هميشه با دو پسر 14 و 16 سالهاش در اعتراضات شــركت مىكند، مىگويد كه شــرايط به دنبــال انتخابات نهــم اوت وخيمتر شــده و او ترجيح مىدهد كه پسرانش را به تظاهرات نياورد، زيرا مأموران درگيرىهــا­ى احتمالى دور نگــه دارد و مىگويد: »روز 16 اوت قصد داشــتم او را پيش مادربزرگش بگذارم اما قبول نكرد و اصرار كرد با ما به تظاهرات بيايد.« او مىگويــد كه بــا تهديدات تــازه حكومت ممكن اســت پســر خود را ديگر به تظاهرات نبــرد، اما »اين بــه معنــاى پايــان جنبــش اعتراضى نيســت. ما همچنان فرزنــدان خود را چنان تربيت مىكنيم كه شــهروندان­ى خودآگاه بار بيايند و از آزادى انديشــه و بيــان برخــوردار شــوند.« در همين حال نيروهــاى امنيتى بــلاروس دهها تن از معترضان را كه در مركز پايتخت اين كشــور دســت به راهپيمايى عليه الكساندر لوكاشنكو، رئيسجمهورى زده بودند، بازداشــت كرد. يك گروه از زنان معترض فرياد مىزدند »رئيسجمهورى ما ســوتلانا تيخانوفسكا­يا است.« پليس ضد شورش بســيارى از معترضان را به درون خودروها انداخت و سايرين را نيز دســتگير كرد. مردم بلاروس و حاميان اپوزيســيو­ن مىگوينــد كــه انتخابات رياســتجمه­ورى 9 اوت سال جارى ميلادى كه در آن لوكاشنكو بار ديگر با كسب بيش از 80 درصد آرا پيروز شــد، با تقلب همراه بوده و خواستار برگزارى انتخابات مجدد و بركنارى وى شــدهاند. اما لوكاشــنكو تقلب در انتخابــات و اتهام اپوزيســيو­ن را درباره بازداشــته­اى گســترده و نقضهاى حقوق بشــرى رد مىكند و آنها را كمپين بدنامكردن دولتش از سوى غرب مىداند. در جريان اعتراضات روز شــنبه نيز شش خبرنگار دستگير و در نهايت آزاد شدند. تيخانوفسكا­يا نيز در بيانيهاى در رسانههاى اجتماعى اقدامات نيروهاى امنيتى را محكوم كرد و نوشت: ما همگى مستحق هستيم كه آزادىهاى مدنى و شــرافتمان رعايت شود. ما اين را مىدانيم و به همين دليل نمىتوانيم متوقف شويم. مســئولان شــهر »ليك جكســون« تگزاس پس از آنكه كودكى شــش ساله جان خود را هنگام مصرف آب لولهكشى در خانه يا در پارك بازى از دست داد، متوجه اين موضوع شــدند. نمونه آبى كه از هر دو محل فوق و همچنين شير آتشنشانى مركز شهر تهيه شد و در مركز پيشگيرى و كنترل بيمارىها مورد آزمايش قرار گرفت، علائمي از وجود يك ارگانيســم ورم مغزى در آن ديده مىشــود. به اين ترتيب و پس از كشــف يك ميكروب خطرناك براى مغز در منابع آبى تگزاس، در اين شــهر وضعيت اضطرارى اعلام شد. اكنون به شهروندان هشدار داده شده فعلاً از مصرف آب لولهكشى خوددارى كنند. متعاقب اين وضعيت، شهردار شهر طى نامهاى فورى به »گرت ابوت« فرماندار ايالت تگزاس گفت: »شــهر ليك جكسون خبر دادند كه اســتفاده از آب لولهكشى براى پختوپز و شستوشو مجاز است ولى حتماً بايد قبل از اســتفاده آب را بجوشانند. به گزارش مركز پيشگيرى و درمان بيمارىهــا، نرخ تلفات اين انگل در صورت ورود از راه بينى 97 درصد است اما نمىتواند در مقابل اسيد معده مقاومت كنــد، بنابراين خوردن آن خطرى ندارد. در بخش برازوريا تگزاس در اثر آلودگى آب آشاميدنى، بــا تهديد جدى جانى، مالى و بهداشــتى مواجه شــده اســت.« بر همين اساس مقامات زيستمحيطى تگزاس با بهروزكردن هشــدار در ساعاتهاى پايانى شنبه شب، به شــهروندان ليك جكســون خبر دادند كه استفاده از آب لولهكشــى براى پختوپز و شستوشــو مجاز است ولى حتمــاً بايد قبل از اســتفاده آب را بجوشــانند. به گزارش مركز پيشــگيرى و درمان بيمارىها، نرخ تلفات ايــن انگل در صورت ورود از راه بينى 97 درصد اســت اما نمىتواند در مقابل اسيد معده مقاومت كند، بنابراين خوردن آن خطرى ندارد. به ويژه با جوانان با خشــونت برخــورد مىكنند. ناتاليا، كارمند حســابدارى، دو پسر 8 و 15 ساله دارد كه آنها را تنها يك بار با خود به تظاهرات برده اســت. او كه هر يكشــنبه در تظاهرات اعتراضى شركت مىكند، ترجيح مىدهــد بچهها را بــا خودش نبرد. وي بــاور ندارد كه دولت به اين ســادگى بتواند حق سرپرستى كودكان را از والدين ســلب كند. »اولگ« كه پســرى هشت ساله و دختــرى بزرگتــر دارد، به ياد مــىآورد كه به دنبال اعلام نتايج انتخابات رياســتجمه­ورى و آغاز اعتراضات مأموران با خشونتى بيش از حد با معترضان به »تقلب« در انتخابات برخورد كردند. »اولگ« كه پســر خــود را در بعضى تظاهراتها به همراهش برده اســت، هميشــه ســعى مىكند او را از لباسهاى سنتى زنان ايران در جشنواره بلغارستان جشــنواره لباسهاى ســنتى ملل بلغارســتا­ن با حضور لباسهاى سنتى ايرانــى در كاخ »ورانا«ي شــهر صوفيه، پايتخت اين كشــور گشــايش يافت. در جشــنواره لباسهاى سنتى ملل در بلغارســتا­ن كه به ابتكار موسسه هنر براى ديپلماســى و با مشاركت ســفارتخان­ههاى مقيم اين كشور در محل كاخ »ورانا«ي بلغارستان برگزار شد، لباسهاى سنتى بلوچى و شمال كشورمان به نمايندگى لباس ايرانى براى علاقهمندان به نمايش درآمد. لباسهاى ســنتى بلوچى آراســته به هنر چشــمنواز و ظريف ســوزندوزى و لباس محلى فاخر خطه شــمال كشــورمان به مدت يك روز به نمايش درآمدند كه با اســتقبال حاضران روبهرو شــد. سوزندوزى بلوچى يا بلوچىدوچ مجموعه انواع خاصى از ســوزندوزى اســت كه توسط زنان بلوچ انجام مىشــود. سوزندوزى بلوچ داراى مهر اصالت از ســازمان يونســكو اســت و در فهرســت ميراث معنوى كشــور نيز ثبت شدهاست. در اين جشــنواره همچنين اطلاعاتى در خصوص تنوع لباسهاى ســنتى اقــوام مختلف ايرانى در اختيــار بازديدكنند­گان قرار گرفت و علاوهبر كشــورمان، لباسهاى سنتى ساير كشورها شامل بلغارستان، فلسطين، اندونزى، ژاپن، جمهورى آذربايجان، پاكستان، هندوستان، مكزيك، مراكش، كوبا و ســودان جنوبى به نمايش گذاشــته شــد. اين جشــنواره به دليل شــرايط ناشــى از كرونا در فضاى باز و با رعايت پروتكلهاى بهداشتى برگزار شد. برگ برنده جمهورىخواه­ان در ديوان عالى آمريكا »مضاوى الرشيد« از تلاش براى تغيير نظام پادشاهى در عربستان خبرداد گزارشها حاكى از آن است كه رئيسجمهورى آمريكا يك قاضى زن با گرايش محافظهكار را براى كرسى خالى ديوان عالى اين كشور تعيين كرده است. گزارشها حاكى از آن اســت كه »دونالد ترامــپ« رئيسجمهورى آمريكا »ايمــي كانى برت« قاضــى محافظهكار را براى كرســى خالــى ديوان عالى اين كشــور و جانشــينى »روث بيدر گينزبرگ« تعيين كرده اســت. در حــال حاضر 5 قاضى از 9 قاضــى ديوان عالى آمريكا گرايشــات محافظهكارا­نه دارند و در صورت انتصاب يك قاضى محافظهكار به جاى گينزبــرگ، تركيب اين نهاد به طور بىســابقها­ى به نفع جمهورىخواه­ان رقم خواهد خورد. ســخنگوى حزب »التجمع الوطنى« عربستان هدف از تشكيل اين حزب را تغيير نظام پادشــاهى در اين كشــور و جايگزيــن كردن آن با يك حكومت مردمســالا­ر و دموكراتيك عنوان كرد. »مضاوى الرشــيد« سخنگوى اين حزب كه به تازگى توسط گروهى از مخالفان نظام پادشــاهى عربســتان در خارج از اين كشــور تاســيس شده اســت، افــزود: ما نهادى و نظرى در مــورد آنچه اتفاق مىافتــد، نداريم و نمىتوانيم بهتريــن فرد را انتخاب كنيم، بنابراين تلاش مىكنيم تا با اتخاذ ايدههايى، نظامي را جايگزين حكومت كنونى عربستان كنيم كه بهتر از پادشاهى مطلق كه اكنون داريم، باشــد. وى گفت كه اين حزب به تازگى توسط كسانى كه در تبعيد هستند، تأسيس شــده و به دنبال گســترش ايدههاى آن در داخل و خارج عربستان است. الرشيد كه در لنــدن زندگى مىكند، برنامه حزب را به ويــژه اينكه 6 نفر از بنيانگذارا­ن آن نام واقعــى خود را اعلام كردهاند، »بازى خطرناكى« توصيــف كرد و افزود: نزديكان اين افراد نگران هستند كه در داخل عربستان هدف قرار گيرند. مضاوى با اشاره به اينكه »محمد بن ســلمان« وليعهد عربستان، اجماع خانواده ســلطنتى را براى رسيدن به ســلطنت ندارد، افزود: وى بســتگان و نزديكان خود را ســاكت و حاشيهنشين كرد و مــا نگران بروز درگيرى براى رســيدن به ســلطنت در بالاترين ســطح پس از مرگ »ملكسلمان « هستيم. ‪PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R‬ ‪PressReade­r.com +1604278 4604‬ ‪. ORIGINAL COPY‬ ‪. ORIGINAL COPY‬ ‪. ORIGINAL COPY‬ ‪. ORIGINAL COPY‬ ‪. ORIGINAL COPY‬ ‪ORIGINAL COPY‬ ‪COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW‬