KHABAR JONOOB : 2020-10-03

بين الملل : 28 : 28

بين الملل

محمديان: كريكت براى بانوان مرده است! شنبه 12مهر ‪3 1399/‬ اكتبر ‪15 2020/‬ صفر 1442 شماره 3693/ سال بيستوچهارم/ 8 صفحه نايبرئيس بانوان فدراســيون انجمنهاى ورزشــى گفت: نمىدانم به چه دليل كميته ملى المپيك موجســوارى را در بازىهاى آســيايى ثبتنام نكرده، در حالىكه طلاى آسيا را داريم. ليلا ســاداتمحم­ديان با گلايه از حذف رشــته موجسوارى از بازىهاى آسيايى به خبرنگار ورزشى خبرگزارى تسنيم گفت: موجسوارى ايران بايد در ليست بازىهاى آسيايى قرار داده مىشــد كــه نمىدانم به چه دليل كميته ملى المپيك هنــوز ثبتنام اين تيم را انجام نداده اســت؛ لذا پيگير اين مســئله شــدم و با فرهادىزاد، معاون توسعه ورزش زنان وزارت ورزش و جوانــان اين موضوع را در ميان گذاشــتم. وى افزود: من اصرار دارم كه دو قهرمان خوب موجسوارى كشورمان بتوانند در اين مسابقات شركت كنند، چون يكى از آنها طلاى آســيا را دارد و حيف اســت اين بازىها را از دست بدهد، به همين دليل پيگير علت حذف موجسوارى از ليست رشتههاى اعزامى به بازىهاى آسيايى هستم. نايبرئيس بانوان فدراســيون انجمنهاى ورزشى درخصوص شرايط رشتههاى المپيكى اين فدراسيون اظهار داشــت: بزرگترين مشــكل اين رشتهها وسايل و تجهيزاتى اســت كه وارد ايران نمىشود و گمــرك ايــراد مىگيرد. وى با بيــان اين مطلب كه كريكت بانوان در ايران مرده اســت، خاطرنشــان كرد: اين رشــته قابليت كارشــدن، رشد و كســب جايگاه و عناوين آسيايى و جهانــى را دارد، اما مدتهاســت كه بهخصــوص كريكت براى بانوان مرده اســت، حتى از عنوانى كه داشتند، به قهقرا رفتند و اميدوارم مسئول انجمنشان در اين زمينه كار كند. Khabarbano­van.com Khabarbano­van.ir ■ صاحبامتياز و مديرمسئول: حسين واحديپور با همكاري شوراي نويسندگان ■ ■ نشاني دفترمركزى: تهران، خيابان زرتشت غربى، پلاك 57، واحد 5، تلفن: ‪021 88105088-‬ ■ ■ ■ اذان صبح: طلوع آفتاب: اذان ظهر: اذان مغرب: يكى ديگر هم انصراف داد؛ از ليگ واليبال زنان 04:38 06:01 11:53 18:03 فراسو كافه ورزش ركابزن سورى در قهرمانى جهان حضور داشت اما ايرانىها نه ركوردهاى 50 سالهاى كه كوردسفتضــ­هانىشزدونو­ميددانى قديمىترينش­رك با ايرانكه هنوز جابهجا نشده است، به دهه 50 شمسى برمىگردد. به گــزارش خبربانوان به نقل از ايســنا، دووميدانى بهعنوان ورزش پايه، يك رشــته ركوردى اســت كه در آن جابهجاكــر­دن ثانيهها و ســانتىمتر­ها نياز به تمرين و ممارســت زيادى دارد. گاه اين ركوردشكنىه­ا سالها به طــول مىانجامــد، همانگونــه كه 44 ســال طول كشــيد تا ريحانه مبينى ركورد پــرش طول زنان ايران را ســه ســانتىمتر ارتقا دهد و يا 21 ســال گذشت تا فاطمــه محيطىزاده ركــورد پرش ارتفــاع نوجوانان را يك ســانتىمتر جابهجا كند اما قديمىترين ركورد ملى فضاى باز دووميدانى ايران كدام است؟ تيم ملى ايران با تركيب توران شادرو، زرى حسينى، ســهيلا لمبانى و ناهيــد آچاك در بازىهاى آســيايى 1353 تهــران (1974 ميــلادى) و در ماده 4 در 100 امدادى زمان 50/47 را ثبت كرد كه تا امروز شكســته نشده است. شايد اين ورزشكاران هيچگاه فكر نمىكردند كه ركوردشان 46 سال پابرجا بماند. نسرين خزانى، مربى تيم باريج اسانس كاشان نسبت به آمادهشدن تيم براى آبانماه بسيار خوشبين بود؛ تا جايى كه پيشبينى مىكرد با امكاناتى كه در اختيار دارد و تيم باانگيزهاى كه جمع كرده مىتواند مقام سال قبل تيم را ارتقا بدهد و شاگردانش امسال روى سكو قرار بگيرند فاصله دووميدانىك­اران تا ركوردهاى تاريخى مبنــاى مقايســه در اين بخش ركوردى اســت كه دووميدانــ­ىكاران ايــران در آخرين مرحله مســابقات قهرمانى باشگاهها كه اواخر شهريور 99 برگزار شد، ثبت كردهاند. بر اين اســاس در ماده 4 در 100 متر امدادى زنان، تيم دانشــگاه آزاد زمان ‪/48 53‬ثانيه را ثبت كرد، يعنــى نزديك به يك دقيقه اختــلاف تا ركورد تاريخى اين ماده! بســيارى از ورزشــكارا­ن اين رشــته معتقدند دووميدانى روزهاى سختى را پشتسر مىگذارد اما بايد ديــد كه در آينده چگونه كار مىكنند و آيا با حمايت و توجه مسئولان شاهد ركوردشكنىه­اى بيشتر و روزهاى درخشان براى اين ورزش خواهيم بود. گزارش در حالــى كه اخبــارى مبنىبر انصراف تيم باريج اســانس كاشــان از ليــگ برتر واليبال زنان منتشــر شــده اســت، فدراسيون واليبال اعلام كرد كه انصراف اين تيم قطعى نيست. به گزارش خبربانوان به نقل از ايسنا، طبق اعلام فدراسيون واليبال، ليگ برتر زنان از اول آبان آغاز مىشود و 9 تيم براى حضور در اين مسابقات اعلام آمادگى كردهاند اما تيم باريج اســانس كاشان در تصميمى غيرمنتظره اعلام كرد كه در ليگ تيمدارى نمىكند. مســئولان اين باشگاه دليل انصراف خود را شيوع بيمارى كرونا در كشور عنوان كردهاند. با اين حال فدراسيون واليبال خبر از پيگيرى مشكل اين تيم داد. نسرين خزانى، مربى تيم كاشان در اين مورد گفت: مدير باشگاه تصميم گرفت به دليل شيوع كرونا تيمدارى نكند. گفتم چنين كارى نكنيد، يك ماه اســت كــه تمرين مىكنيم و بازيكنان گناه دارند اما گفتند سياست باشگاه همين است. او در ادامه افزود: وقتى هيات مديره تصميم مىگيرد، نمىتوانيم كارى بكنيم. بازيكنان هم خيلى ناراحت بودند و گريه مىكردند. با اين حال فدراسيون واليبال در اين مورد به ايسنا اعلام كرد كه انصراف اين تيم قطعى نيست و مشكل آن در حال پيگيرى اســت. اين در حالى است كه اعلام شده ليگ برتر واليبال بانوان از اول آبان ماه با حضور 9 تيم برگزار مىشــود و تيمها تا 12 مهر فرصت دارند كه قرارداد بازيكنان خود را در كميته برگزارى رويدادها و مسابقات ثبــت كنند. تا قبل از اين گفته شــده بــود كه ســايپا، ذوب آهن، باريج اسانس كاشان، پيكان، ســرو قامتان بابل، اطلس تهران، ستارگان فارس، اكســون و شــهردارى قزوين تيمهــاى حاضر در ليگ هســتند كه چهار تيم نخســت بر اســاس رتبه فصل قبــل خود (به ترتيــب اول تا چهارم) بدون قرعهكشــى در جدول قرار گرفتند. در هميــن حال و قبل از اعلام خبر كناركشــيد­ن تيم زنان كاشــان از دور رقابتها، سرمربى اين تيم در شــمار مدافعان پخششــدن بازيكن ملىپوش بين تيمهاى مختلف قرار داشــت و مىگفت كه اين كار باعث مىشود تا شــاهد رقابتهاى بهترى در ليگ برتر باشــيم. نســرين خزانى دو سال از ليگ برتر دور بود و تيمى نداشــت، اما تمرينات تيمش را از 15 شــهريورما­ه آغاز كرد و تا روزهاى پايانى هفته گذشــته شاگردانش در اردو بودند. به اين ترتيب او نسبت به آمادهشــدن تيم براى آبانماه بسيار خوشبين بود؛ تا جايى كه پيشبينى مىكرد بــا امكاناتى كه در اختيار دارد و تيــم باانگيزهاى كه جمع كرده، مىتواند مقام ســال قبل تيم را ارتقا بدهد و شاگردانش امسال روى سكو قرار بگيرند. روال برگزارى ليگ برتر واليبال بانوان هر ساله به گونهاى بود كه با تعداد اندك تيمها در آذرماه برگزار مىشــد و امسال خيلى ناگهانى فدراسيون اعلام كرد تاريخ شروع مسابقات اول آبان است و به اين ترتيب تيمها فرصت كمترى براى تمرين نسبت به دورههاى قبل دارند. افزونبر اين، فدراســيون اعلام كرده كه هر تيم مىتوانــد هفت بازيكن ملىپوش جــذب كند. به همين دليل بازيكنان خوب بين تيمهاى مختلف تقســيم شــدهاند و پيشبينى مىشود رقابتهاى جذابترى پيش رو باشد.بازىها به صورت رفتوبرگشت برگزار مىشود كه در ادامه 8 تيم به پلىآف صعود و ضربدرى با هم بازى مىكنند، سپس چهار تيم به مرحله نهايى مىروند كه باز هم ضربدرى بازى مىكنند. ركورددار پرتاب چكش زنان: حمايتمانكن­يد تا مدال بياوريم ليگ برتر واليبال بانوان از اول آبانماه با حضور 9 تيم برگزار مىشود و تيمها تا امروز 12 مهرماه فرصت دارند كه قرارداد بازيكنان خود را در كميته برگزارى رويدادها و مسابقات ثبت كنند ريحانــه آرانــى مىگويــد: ركوردشــكن­ى زنان در مسابقات اخير نشان مىدهد كه آنها در صورت توجه و حمايت بيشتر، نتايج بهترى كسب مىكنند. پيوستن مونا خواجهكلايى به سايپا اخبار مونــا خواجهكلايـ­ـى با نظر مريــم هاشــمى، ســرمربى تيم واليبــال زنان ســايپا و توافق با مديــران باشــگاه، نارنجىپوش شــد. او يازده سال سابقه حضور در تيم ملى و تيمهاى باشگاهى، باريــج اســانس، گاز و بانــك ســرمايه را دارد. خواجهكلايـ­ـى چهــار عنــوان قهرمانى در ليگ برتر واليبــال را در كارنامه خود ثبت كرده است.همچنين شبنم عليخانى، سودابه باقرپور، مهسا صابرى، پوران زارع، نگار كيانى و مونا آشفته تركيب ملىپوشانى اســت كه در اين فصل از ليگ برتر براى تيم ســايپا بازى مىكنند. سايپا در فصل گذشته قهرمان ليگ برتر واليبال زنان شد و به عنوان نماينده كشورمان در مسابقات قهرمانى باشگاههاى زنان آسيا شركت مىكند. اردوى تيم ملى فوتسال زنان باز هم لغو شد ريحانــه آرانى، ركــورددار پرتاب چكــش ايران در گفتوگو با ايســنا، به ركوردشكنى دختران دووميدانى در مســابقات جايزه بزرگ و قهرمانى باشگاههاى ايران اشاره كرد و گفت: در اين مسابقات و در مادههاى تيمى و انفرادى ركوردشكنىه­ايى انجام شد كه افتخار بزرگى اســت و نشــان مىدهد اگر از دخترانمان حمايت شود، نتايج خيلى بهترى مىگيرنــد و مدالهاى رنگارنگى را بــراى ايران كســب مىكنند. او در مــورد حمايتهايى كه در اين مدت داشــته، بيــان كرد: حمايت تنها مادى نيســت، زمانى كــه در اروميه تمرين مىكــردم، خانم پريســا بهــزادى (نايبرئيس بانوان فدراســيون) پيگير كارهايــم بود و هــر هفته با من تمــاس مىگرفت. اين موضــوع انگيزه و اميد زيادى به من مىداد تا خوب كار كنــم و موارد اميدواركنن­دهاى را به خانم بهزادى بگويم. به همين دليل خيلى از او تشكر مىكنم. بىتوجهــى و بدعهدى فدراســيون فوتبال در قبال تيم ملى فوتسال زنان ايران همچنان ادامه دارد و براى چندمين بار اردوى اين تيم لغو شده است؛ موضوعى كه اكنون با وعدههاى پوچ، داستان معروف چوپان دروغگو را تداعى مىكند. به گزارش خبربانوان به نقل از ايسنا، تيم ملى فوتســال زنان ايران سال آينده جام ملتهاى آسيا را پيش رو دارد و براى دفاع از عنوان قهرمانى خود بايد برنامه دقيق و حسابشدهاى را اجرا كند اما شيوع ويــروس كرونا در كشــور باعث لغو اردوهــاى تيم ملى شــد. با اين حال پس از آنكه ستاد مقابله با كرونا مجوز برگزارى مسابقات ورزشى و اردوها را صادر كرد، انتظار بــر اين بود كه اردوهاى تيم فوتســال زنــان نيز برگزار شود. در اين راستا اعلام شد كه تيم ملى مردادماه اردو مىزند اما اين تاريخ لغو و به شهريور موكول شد كه اين اردو نيز برگزار نشد. سايت رســمى فدراسيون فوتبال پس از لغو اردوى شــهريورما­ه، مصاحبــهاى از شــهناز يارى، ســرمربى تيم ملى منتشــر كــرد مبنىبر اينكــه اردوى تيم ملى مهرماه برگزار مىشــود. يارى در اينبــاره گفت: »قرار بود نخســتين اردوى تداركاتى تيم ملى فوتسال بانوان در شــهريورما­ه برگزار شود كه به دلايل مباحث مربوط به شــيوع ويروس كرونا اين اردو برگزار نشد. بر همين اساس، طبق زمانبندى كه صورت گرفته، در مهرماه دو اردو خواهيم داشت. اردوى اول، هفته اول مهرماه است كه اختصاص بــه مرحله انتخابى دارد و فاز دوم مهرماه به اردوى اصلى كه بــا حضور بازيكنان جديد و قديمى برگزار خواهد شد، اختصاص دارد.« هفته اول مهرماه به پايان رسيد اما خبرى از اردوى تيم ملى نبود؛ باز هم فدراســيون فوتبال نشــان داد كه اهميتــى براى تيم بانوان قائل نيســت و برنامهاى براى اين بخش ندارد و صرفاً به وعدهدادن بســنده كرده و با اين كار فرصت آمادگى تيم ملى را از بين مىبرد. ايــران در قهرمانى آســيا رقباى سرســختى چون ژاپــن دارد كه كوچكترين كوتاهى به معنى از دســت دادن جام قهرمانى است اما مسئولان فدراسيون فوتبال اهميتى به اين مســئله نمىدهند و بــا خيال راحت به تيم فوتسال زنان ضربه مىزنند. حتى بهانه شيوع كرونا نيز ديگر پذيرفته نيست؛ چراكه در همين مدت اردوى تيم مردان برگزار شــده و چندين مرحله از آن به پايان رسيده است. در ايــن رابطه نه تنها ليلا صوفــىزاده (نايبرئيس بانوان فدراســيون فوتبال) مقصر اســت، بلكه نسبت به مديران مرد فدراسيون هم انتقاد وجود دارد كه اهميتى بــه تيم زنان نمىدهند. كســانى كه تصميمات اصلى را حتى در بخش زنان مىگيرند و خود را از پاســخگويى بــه مردم بىنياز مىدانند، هر روز تيم ملى را از كســب ســومين قهرمانى و به اهتــزاز درآوردن پرچم ايران در نشاندهنده شناخت كم از فوتســال زنان آسياست. ما در خيلى موارد از فوتســال زنان ژاپن و تايلند به عنوان رقيبان اصلىمان عقبتر هســتيم، اكنون هم پديدهاى بــه نام چين داريم كه در ســالهاى آينــده حرفهاى زيادى در فوتســال آسيا خواهد داشت. از طرفى ويتنام هم تيم خوبى است. جدا از اين، تيمهايى مثل اندونزى و مالــزى در فوتســال زنــان خــوب كار مىكنند و اگر كرونا نبود، بهتر پيش مىرفتند اما مطمئن هســتم كه آنها كار مىكنند، بنابراين به اين ســادگى نيســت كه برخــى فكر مىكنند. صانعى بار ديگر بر برگزارى زودتر آسيا دور مىكنند. على صانعى هم معترض است اين در حالى اســت كه مشاور فنى پيشين تيم ملى فوتســال زنان به لغو اردوهاى اين تيم انتقاد كرد و آن را در روند كســب ســومين قهرمانى در آسيا تاثيرگذار دانســت. علــى صانعــى، مربى فوتســال كــه در زمان قهرمانــى تيم ملى بانوان در ســالهاى 2015 و 2018 به عنوان مشــاور فنى، كنار ملىپوشان بود، در واكنش به لغو اردوهاى تيم ملى به ايســنا گفت: معاونت بانوان فدراسيون بايد از قبل برنامهريزى مىكرد. تصور بر اين حضور ملىپوش روس در ليگ برتر بسكتبالزنا­ن پايبندى فوتبال زنان به پروتكلهاى بهداشتى ملىپوش روس در قراردادى بــا تيم نارســينا در فصل جديد ليگ برتر بســكتبال زنان براى ايــن تيــم بــازى خواهــد كرد. يكاترينا فولادوند كه سابقه بازى در ليگهاى مختلــف جهانى و همراهى تيم پنج نفره بسكتبال روســيه و تيمهاى سه نفره آن را در كارنامــه خــود دارد، در فصل جديد ليگ برتر بسكتبال زنــان، تيم نارســينا را همراهى خواهــد كرد. وى قرار اســت در فصل جديد به بالابردن ســطح ليگ برتر بســكتبال زنان ايران و نيز افزودن تجربه ملىپوشــان در صــورت موافقت فدراســيون بسكتبال كمك كند. ســرمربى تيم فوتبال زنان شــهردارى بــم كرمان مىگويــد همــه تيمهــاى حاضــر در ليگ برتــر بايد پروتكلهاى بهداشــتى را به صورت كامل رعايت كنند، در غير اين صورت نبايد اجازه شــركت در مســابقات را داشته باشند. مرضيــه جعفــرى، در گفتوگــو با ايســنا، به لزوم رعايت كامل پروتكلهاى بهداشــتى اشاره و بيان كرد: اگر قرار اســت ليگ برتر برگزار شود، بايد همه تيمهاى حاضــر بدون اســتثنا پروتكلهاى بهداشــتى را رعايت كنند و نظارت كاملى روى آنها وجود داشته باشد، چون در غيــر اين صورت نهتنها خــود، بلكه ديگران را هم به خطر مىاندازند. متأسفانه از بين تيمهاى زنان فقط سه يا چهــار تيم مىتوانند مثل مردان اصول بهداشــتى را رعايــت كنند. با اين حال بايد نظارت كنند و اگر تيمى رعايت نمىكند، در ليگ نباشد. او در مــورد شــروع تمرينــات تيــم خــود گفــت: تمريناتمان را شــروع نكردهايم و مىترسم كه بازيكنان را جمع كنم. ابتدا بايد تاريخ دقيق شروع ليگ مشخص شــود. ما تنها شــنيدهايم كه از آبان برگزار مىشود اما هنوز بهصورت رسمى اعلام نكردهاند. ســرمربى شــهردارى بم كرمــان بيان كــرد: نبايد بىگــدار به آب بزنيم. جان فرزندان مردم مهم اســت و نمىتوانيم با اين حســاب كه فعلاً درگير كرونا هستيم، تمرينــات را شــروع كنيــم و بگوييــم يــا مىگيريد يا نمىگيريد. ما مىتوانيم پروتكلهاى بهداشتى را رعايت كنيــم؛ زمين را فقط در اختيــار تيممان قرار دهيم، به بازيكنان اجازه خروج از خوابگاه را ندهيم و غذاى سالم برايشــان تهيه كنيم اما آيا هنگام مسابقات، ساير تيمها هم توانايى انجام اين كارها را دارند؟ پس بايد محتاطتر عمل كنيم. بــود كه پــس از ليگ و با توجه به اينكه ســرمربى تيم ملى (شهناز يارى) بازىها را مشاهده كرده بود، حداقل دو يا ســه اردو برگزار شود اما اين اتفاق نيفتاد. اگر اين اردوها برگزار نشــود، اضافهشدن بازيكنان جديد به تيم ملى به تاخير مىافتــد، هماهنگى بازيكنان قديمى هم كمتر مىشــود و در آينــده روى روند كارى آنها نتيجه منفى مىگذارد. بازيكنان 10 ماه است كه دور هم جمع نشــدهاند و براى اســتعداده­ايى كه خانم يارى در ليگ ديده، اردويى برگزار نشــده اســت تا نفراتى كه توانايى كمك به تركيب اصلى تيم را دارند، شناســايى شــوند و تيــم ملــى را تقويت كنند. او در مــورد اين تصور كه ســطح تيم ايران نســبت به ديگر رقيبان آسيايى زياد اســت و لغو اردوها تأثير زيادى بــر كار آنها نمىگذارد، گفت: اصلا چنين چيزى نيســت و به هيچ وجه فاصله ايران با تيمهاى آســيايى زياد نيســت؛ در يك سطح و حتــى در برخى موارد پايينتر هســتيم. چنين تصورى اردوهاى تيم ملى تأكيد كــرد و گفت: مربى بايد بداند كــه بازيكنان از نظر بدنى و آمادگى چه وضعيتى دارند اما بدون اردو چگونه بفهمد؟ قبل از تعطيلى ليگ تصور بر اين بود كه بازيكنان براى اينكه آسيب نبينند و ليگ مرتب برگزار شــود، در اختيار باشگاههاى خود هستند اما اكنون ليگ تمام شــده و بازيكنــان انفرادى تمرين مىكننــد، در حالى كه آنها به تمرين گروهى نياز دارند تا هماهنگ شــوند. از طرفى مربى بايد ديدگاههايش را بــه بازيكنــان انتقال دهد، اگر اردو نباشــد، چگونه اين موارد را به آنها بگويد؟ فوتبال و فوتســال تئورى نيست كه مســائل و ديدگاهها را تئورى بــه بازيكنان ياد داد، بنابراين بايد تمرين گروهى برگزار شــود. درست است كه اردوها كم شــده، اكنون اردوهاى ما هم به يكسوم، يكچهارم و گاهى يكششم تنزل پيدا كرده است اما به هر حال تك و توك برگزار مىشود. اميدوارم براى زنان هم برنامهريزى و تمرينات را برگزار كنند. جام ملتهاى فوتبال زير 20 سال دختران آسيا برگزار مىشود كنفدراســي­ون فوتبال آســيا اعلام كــرد: مرحله نخســت مقدماتى جام ملتهاى زير 20 سال دختران 2022 آسيا از 23 اسفند امسال آغاز مىشود. مرحلــه اول جام ملتهاى زير 20 ســال دختران آســيا 2022 با حضور 31 تيــم از 23 اســفند ماه 99 تــا يكم فروردين 1400 برپا مىشــود. ژاپن، كرهشمالى و كرهجنوبى تيمهاى اول تا سوم دوره قبل مسابقات زير 19 سال آســيا 2019 هستند كه مستقيم در مرحله نهايى حضور دارند. همچنين اين رقابتهــا در هفت گروه چهار تيمى و يك گروه ســه تيمى برگزار مىشــود. استراليا، مغولستان، چين، ميانمار، چينتايپه، سنگاپور، لائوس و تاجيكستان به عنوان ميزبان مرحله اول اين رقابتها انتخاب شدند. ‪PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R‬ ‪PressReade­r.com +1604278 4604‬ ‪. ORIGINAL COPY‬ ‪. ORIGINAL COPY‬ ‪. ORIGINAL COPY‬ ‪. ORIGINAL COPY‬ ‪. ORIGINAL COPY‬ ‪ORIGINAL COPY‬ ‪COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW‬