KHABAR JONOOB : 2020-10-03

جنوب : 6 : 6

جنوب

6 شنبه 12 مهر ماه 1399 شماره 11525 ‪w w w . k h a b a r j o n o u b . i r‬ - ‪www. k h a b a r A d s . i r‬ داي د تشا زور اب حاتتفا نيمهن عطاقتدنبرم­ك،ى زاريش نما ىم دوش »بوــنجربخ«/ روــبع زا دــنبرمكى زاريــش لاستــساه هب ىــسوباك ىارب دنورهــشىن­ا دبتلي دشه هك در كرهــشىاه نآ ىوس دنبرمكى نكاس دنتــسه، لاح ىط ىكي دو زور دنيآه رارق تــسا اب حاتتفا عطاقت ديهــشنا رومغي روبع نما زا هاگرذگ رابگرم زاريش ناكما ريذپ دوش، ىعطاقت هك اب حاتتفا نآ حرط هعــسوت بونج رهش زاريش كي ماگ درگي هب ققحت لماك نآ دزنكيرت دهاوخ دش. سيئر نويسيمك نارمع، لمح و لقن و كيفارت ىاروــش ىملاــسا رهش زاريــش در هيــشاح دزابدي زا عطاقت ريغ حطــسمه ديهــشنا رومغي كرهــش) ناــيگنهرف رــنهاب_( اب هراــشا هب ىــخرب فياظو درهشىرا در هزوح ىنارمع و دخىتام هب راگنربخ ام تفگ: هب مغر طيارــش صاخ داصتقاى دوجوم در روــشكهژور­پ، ىاه ىنارمع دــعتمدى در ىاج ىاج رهــش در لاح ارجا دنتسه هك ىمامت نيا تيلاعف اه، هعسوت و تفرــشيپ هچره رتشيب رهشنلاك زاريش ار دهف رارق دداه دنا. باون دئاقى حيرصت درك: عطاقت ريغ حطــسمه ديهــشنا رومغي ىكي زا هژورپ ىاه مهم درهشىرا زاريش تسا هك تايلمع ىنارمع نيا هژورپ ، هب مامتا ديــسره و اب ليمكت ىاضف زبس نآ، فرظ دنچ زور دنيآه هب هرهب دربىرا دهاوخ ديسر . ىو اب هراــشا هب تلاكشم ىارجا هژورپ ىاه ىــنارمع در گــنير دنبرمكى زاريــش داهما ددا: هب مغر ىمامت تلاكــشم، نيا هژورــپ ىنارمع اب كي همانرب نامز دنبى و دمتيري بسانم، دنور ىيارجا ىبوخ ار ىط درك و اب حاتتفا نآ دهاــش نميا ىزاس دــنبرمكى، ليمكت گنير ىنوماريپ رهــش، شيازفا بيرض ىنميا درتد و شهاك نامز رفس در عطاقت هك زا دهافا ىارجا نيا هژورپ دوبه ميهاوخ دوب. ىو راهظا دتشا: هلمجزا دهافا درگي ىارجا نــيا هژورپ ىمناوت هب شــيازفا ىناور كيفارت زا راولب رنهاب ىبونج هب كرهشىاه نايگنهرف، ناراهب، ناگــنازرر­ف و ســكعلاب و نينچمه شهاك كيفارت دوروى و ىجورخ كرهش نايگنهرف و رنهاب ىبونج هراشا درك. ىنتفگ ريغ مهحطــس تسا هك رب زارف دنبرمكى زاريش ارجا ىمدوش هك هب هتفگ نيلوسم ىارب تخاس نيا هژورپ هب زج هنيزه ىاــه كلمت دراــيليم7­0 ناموت ىارب تخاــس نآ هنيزه دــشه و ىط ىــكي دو زور دنيآه دهاش حاتتفا نآ ميهاوخ دوب. تسا عطاقت ديهشنا رومغي نيمهن عطاقت دمري دهاگنامر مشچ ىكشزپ ىچتسوپ: هنازور 300 ات 400 راميب در دهاگنامر ىچتسوپ تيزيو ىم دنوش لايهــس ىعيفر داژــن- راگنربخ »بوــنجربخ«/ طيارــش ىيانورك رب زكارم دىنامر عونو تيزيو در زاريش ريثات هتشاذگ تــسا. در نيا هراب همه زكارم ىعــس درــكه دنا اــب ىگنهامه ىاه ىلبق دمت نامز ىلطعم ناراميب ار هب دحلقا دنناــسرب ات لامتحا لاقتنا سوريو ديووك 19 ار شهاك ددنه. در نيا هراب ىاضف غولش ىخرب دهاگنامر ىاه دىتلو دوىهاگــشن­ا نارگن دننكه تــسا و هب ىعون لكــتورپ اه ار ريز لاوئــس ىم درب. نيمه دهاگنامر مشچ ىكشزپ ىچتسوپ اب دوجو هكنيا ىخرب دــنچ هام در تبون ىم دننام ات تيزيو دنوش ىهاگ در نيا ىاهزور ىيانورك غولشرت زا راظتنا تسا. ىكي ناراميبزا رظتنم در نلاس نيا دهاگنامر هك نسم مه تــسه هب راگــنربخ »بونجربخ« تفگ: ممــشچ ار لمع دركه ما و امتح دياب درــتك دــنيبب هراچو ىا دــنمرا. شاك تبون اه ار ىروط ىم ددادن هك لطعم ميوشن. عجارم دىرگي هك ىارب تقو نتفرگ دمآه تفگ: ىارب لكشم ممشچ تقو مهاوخ اما ىم دنيوگ دنچ هتفه دياب در تبون ىنامب ىمو مــسرت رثكا نيا ناراــميب دارفاى دنا هك لمع بآ ديراورم ىحارجو ىاه نيا ىنينچ ماــجنا دداه دــنا رگاو ماــجنا دندنه ضراوع ددرا. نيا ناراميب دياب دعب لمع امتح تيزيو دنوش. ىو دوزفا: در لاح رضاح ناراميب ىسناژراو ار هب تاقافتا ناتسراميب ىليلخ عاجرا ىم دميه، ما ا ىاضف ىكيزيف ام هــب روط ىلك ىارب هــئارا دختام مك دوب دور لاح رضاح اب هجوت هب طيارش ىيانورك نيا دوبمك رتــشيب صخشم دــشه تــسا. زا لبق انورك فاقوا دلابن دوبهب نيا تيعضو دوبه نياو مبيمصت ار ددنتــشا هك اضف ار شرتسگ ددنه. دمري دهاگنامر شچ م ىكشزپ ىچتسوپ ناونع درك: در لاح رضاح 24 صــصختم قوفو صصخت هيكبــش هنيرقو هك وضع تايه ىملع دهاگــشنا مولع ىكشزپ زاريش دنتسه در دهاگنامر هفوقوم ىچتــسوپ درم م ار تيزيو ىم دننك. ىميهاربا تفگ: د ر نيا طيارــش ىيانورك هنازور 300 ات 400 راميب در دهاگنامر مشچ ىكشزپ ىچتــسوپ تيزيو ىم دنوشو دهف م ا هــئارا دختام بولطم هــبو عقوم هب درمم تسا. ممشچ ات نوا عقوم دبرت دوش. يزيو ت ىصوصخ مه دنمرا. هصلاخ اجنيا اضف مك تــسا راميبو دايز. دمري دهاگنامر مشچ ىكشزپ هفوقوم ىچتسوپ در يا ن هراب هب راگــنربخ »بونجربخ« تفگ: ىــنلاوط دمت دوبن ىــخرب تبون اه هــب دليل دعتدا ىلااــب ناعجارم هب نيا دهاگنامر تسا. ديهان ىميهاربا دوزفا : هتبلا اب هجوت هب طيارش ىيانورك ام هب دليل تياعر لكتورپ اه دعتدا ناراميب ار مــك دركه مــيا. ىو ناونع درك: ب ه نــيمه دليل رامآ تيزيو اــه ار نيياپ دروآه مــيا و هب دحدو فصن تبــسن هب لبق دناــسره ميا. ىاضف ىكيزيف ام ىوــگباوج تيزيو ناراــميب هب دعت دا لبق تــسين نيمهو لااح مــه اب دوجو شهاك تيزيو اــه ىخرب عقاوم دعت دا دارفا هعجارم دننكه اب دوجو ديكاتنام هب دــعم هعجارم دوزماگــنه ناراميب، رــتلااب زا ىاضف ىــكيزيف دوجوم ىم دوش ىتح ىخرب عقاوم در نيا طيارش هــب رطاخ ىاضف دــحمدوى هك ديرا م ىمن ميناوت هلصاف ىراذــگ ر ا هب دح بولطم تياعر مينك. ىميهاربا تفگ: ‪PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R‬ ‪PressReade­r.com +1604278 4604‬ ‪. ORIGINAL COPY‬ ‪. ORIGINAL COPY‬ ‪. ORIGINAL COPY‬ ‪. ORIGINAL COPY‬ ‪. ORIGINAL COPY‬ ‪ORIGINAL COPY‬ ‪COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW‬