KHABAR JONOOB : 2020-10-03

دريچه : 8 : 8

دريچه

دريچه 8 شنبه 12 مهر ماه 1399 شماره 11525 ‪w w w . k h a b a r j o n o u b . i r‬ - ‪www. k h a b a r A d s . i r‬ ‪KHABAR- E- JONOUB MORNING NEWSPAPER‬ مبتلايان به ديابت نوع2 شبها زودتر بخوابند آزمايش شــد و بنا به نتيجه اين بررســىها »موثر« تشخيص داده شده است. دانشــمندا­ن از اعلام نام اين دارو خوددارى كردهاند، اما به گفته آنها هم اكنون در بازار موجود است. آنها دليل عدم اعلام نام اين دارو را جلوگيرى ازشكلگيرى »بازار سياه« و مديريت ذخيره آن عنوان كردهاند.فروش كنونى اين دارو در بازار به اين معناســت كه مجوز عرضــه آن پيش از اين براى بيمارى يا بيمارىهاى ديگرى صادر شده و اثرات جانبى آن قبلا مشخص شده است. بــه ايــن ترتيــب در صورت تائيد نهايى در آزمايشهــا­ى بالينى نيــازى به صــدور مجوز براى عرضه آن نيست. از سوى ديگر به گفته محققان انستيتو پاستور ليل اين دارو اثرات جانبى شــديدى بر روى بيماران ندارد. انستيتو پاستور ليل اميدوار است كه تجويز داروى شناسايى شدده براى درمان بيماران مبتلا بــه ويروس جديــد كرونا پس از انجام آزمايشهاى بالينى از ابتابتدداى ســال 2021 آغاز شود. به گفته دانشــمندا­ن، مبتلايان به ويروس كرونا اگر در مراحل اوليه ابتلا به اين ويروس، داروى شناسايى شده را مصرف كنند به نوع حاد بيمارى »كوويد 19« مبتلا نخواهند شد. دانشــمندا­ن انستيتو پاستور در شــهر ليل در شمال فرانسه ادعا كردهاند كه موفق به شناســايى دارويى »موثر« براى مقابله با بيمارى »كوويد 19« شــده اند. به گفته محققان، اين دارو يكى از دو هزار دارويى است كه طى پنج ماه گذشته تاثير آن بر بيماران مبتلا به ويروس كرونا بررســى شده اســت. آنهــا تاكيــد كردهاند كه آزمايشهــا­ى بالينى بــراى تائيد قطعى تاثير ضدويروسى اين دارو بر بيمــاران »كوويد 19« انجام خواهد شد. يكــى از اعضــاى تيم تحقيــق در انســتيتو پاســتور ليل درباره شناســايى ايــن دارو گفــت: »بــراى تحقيقهــاى بالينــى بــه [آزمايــش بــر روى]صدها بيمــار احتيــاج داريــم.« وى افزود: »چند تركيب دارويى را اواخر ماه مه شناســايى كرديم، اما بايــد آنها را بر اســاس مدلهاى دقيقترى مىسنجيديم تا از تاثير واقعى آنها بر روى انسان آگاه شويم.« محققان انستيتو پاستور ليل در جريان تحقيقات خود از ريه مصنوعى انسانسانبر­اىسنجشتاثي­رداروهااست­فادهكردند. دارويى كه اكنون از آن به عنوان »درمان معجزه آساى« بيمارى »كوويد 19« ياد مىشود بر روى سلولهاى بدن انسان و ريه مصنوعى 2 ارى نوع بيد يابت ب بهد ش ت تلا اس مب ر ان مض ماريار بي س ىب ا بر سن مناسب براى شروع مصرف پنير در كودكان محققان دانشگاه لستر بريتانيا در مطالعه بيماران مبتلا به ديابت نوع2 دريافتند افرادى كه شب دير مى خوابند و صبح دير از خواب بيدار مى شوند، كمتر ورزش مى كنند در نتيجه سلامت شان در معرض خطر بزرگى قرار دارد. دكتر »جوزف هندسان « سرپرستتيمت­حقيق،دراينبارهم­ىگويد:فهماينكهچط­ور مدتزمانخوا­بمىتواندبر­فعاليتفيزي­كىتاثيرگذا­رد مى تواند به افراد ديابتى در كنترل سلامت شان كمك كند. وى در ادامه مى افزايد: افراد مبتلا به ديابت بايد سبك زندگى سالم داشته و ورزش كنند. افرادى كه دير به رختخواب مى رونـد 56 درصد كمتر از افراد سـحرخيز مبتلا به ديابت، ورزش مى كنند كه براى سلامت شان مضر اسـت. ورزش براى هر شخصى، از جمله افراد مبتلا به ديابت، مهم اسـت چراكه به حفظ وزن سالم و فشارخون كمك مى كند و ريسك بيمارى قلبى را كاهش مى دهد. در اين مطالعه، بيش از 600 بيمار مبتلا بـه ديابت نوع2 به مدت يك هفتـه از نظر خواب، استراحت و تحرك فيزيكى تحت نظر بودند. داروى فرانسوى تحول جديدى در درمان كوويد19 افراد بســيارى هر ســاله به واســطه احســاس درد د ر زانوهاى خود به پزشــك مراجعه مى كنند. در ادام هب ابرخ ى دلايل شــايع زانودرد ناگهانى بيشتر آشنا مى شويم. از جمله دلايل شــايع زانودرد ناگهانى مى توان به موارد زير اشــار ه كرد: پس از يك ضربه به قسمت جلوى زانو شكل مى گيرد. اين آســيب هاى تماسى آسـيب ديدگى رباط جانبى: اغلب حين ورزش رخ مى دهند. تــكل زدن، پيچ خوردگــى، پيرى و آرتريت مى توانند هر يك به مينيسك زانو، غضروف جاذب شــوك، آسيب برســانند. فرد مبتلا به پارگى مينيسك ممكن است قفل شــدگى زانو يا احساس ناراحتى هنگام پايين رفتن از پله ها را تجربه كند. سه استخوان مفصل زانو مى توانند با ترك خوردگى يا شكستگى مواجه شوند. كشكك زانو بيشتر اين شرايط را تجربه مى كند. اين شــرايط كه گاهــى اوقات به نام زانــوى دونده يا پرش كنند ه نيز شناخته مى شــود، بيشتر موجب درد د ر قسمت جلوى زانو مى شود كه هنگام بالا رفتن از پله ها، چمباتمه زدن يا خم شــدن تشديد مى شود .گاه ىاوقات ،اي نشرا يط موجب صداى تركيدن يا تورم مى شود. اين شــرايط مــى تواند زمانى كه اســتخوان ران، اســتخوان ساق، و كشــكك به واسطه مشكلات ســاختارى يا آســيب ديدگى از حالت تراز خارج شده اند رخ دهد. پارگى مينيسـك: پنير هم يك خوراكى خوشمزه براى كودك و هم يك ماده مغذى و سرشار از مواد ضرورى مانند كلسيم، پروتئين، ويتامين ، ويتامين12 و و پركالرى است. هر چه كودك بزرگتر مىشود نيازش به اين ماده در اولويت قرار مىگيرد. شما مىتوانيد از پنير بهعنوان يك طعمدهنده غذا و غذاى اصلى استفاده كنيد. نوزادان از 6 تا 9 ماهگى به محض توانمند شدن در بلعيدن و جويدن مجاز به خوردن پنير در اندازههاى ريز و خرد شده هستند. البته متخصصان توصيه مىكنند براى دادن پنير به كودك تا يك سالگى او صبر كنيد. براى وارد كردن اين ماده غذايى در وعدههاى روتين كودك، بهتر اس ت موارد زير را در نظر داشته باشيد: پنير بايد بدون نمك يا بسيار كمنمك باشد. از پنيرهاى طعمدار كه مزه تند يا خيلى شور دارند اجتناب كنيد و از پنيرهايى با مزه متعادل براى شروع استفاده كنيد. پنير بايد از شير گاو، گوسفند يا بز و حتما پاستوريزه باشد درغير اينصورت ممكن است آلوده به ميكروب»ليستريا مونوسيتوژن­ز« باشد كه فرمى از باكترى است كه مىتواند منجر به مرگ به ويژه در كودكان شود. يك تكه پنير سفت مىتواند براى كودكى كه هنوز مسلط به جويدن نيس ت منجر به خفگى شود بنابراين پنير مورد استفاده را حتما قبل از مصرف كمى نرم كنيد. براى اولين بار پنير را در خانه به كودك بدهيد و نه در جاى ديگرى تا تمرك ز بيشترى روى نشانههاى احتمالى آلرژى در او داشته باشيد. با توجه به اينكه در پنير، لاكتوز زيادى وجود ندارد، نگران عدم تحمل لاكتوز نباشيد چون كودكان معمولاً در هضم آن مشكلى ندارند. پنيرهاى فرآورىشده كاملا طبيعى نيستند و تركيباتشان حاوى مواد شيمياي ى است و براى تغذيه كودك مناسب نخواهند بود. از پنيرهاى طبيعى و ارگانيك استفاد ه كنيد. A ‪D B‬ :( اين شرايط اغلب حين ورزش هايى كه شــامل پريدن يــا ديگر تغييرات ناگهانــى در جهت حركت مى شــوند، رخ مى دهد .آســي ب ديدگى رباط صليبى قدامى مى تواند موجب ناپايدارى شــد ه آسيب ديدگى رباط صليبى قدامى ACL) خبر خوش؛ تاثير مثبت واكسن كروناى شركت مدرنا بر سالمندان شكستگى ها: زانو درد ناگهانى و دانستنى هايى درباره آن سـندرم درد پاتلوفمورا­ل: - يك شـركت آمريكايى توليد دارو اعلام كرد واكسـنى كه توليد كرده روى بيماران به خصوص سالمندان جواب داده است. به گزارش بهداشت نيوز، شركت داروسازى مدرنا اعلام كرده واكسنى كه براى كرونا توسعه داده، شروع به توليد آنتى بادى در بدن بيماران سالمند كرده و اين آنتىبادى اثراتى نظير آنچه در بدن جوانان ديده شده، روى بدن سالمندان نيز نشان داده است. اين تحقيقات كه نتايج آن در نشريه پزشكى نيوانگلند نيز منتشر شده حاكى از پيشرفتمناس­بىدرموضوعا­يمنىبخشيدن­بهسالمندان­دربرابركرو­نامحسوبمىش­ودچرا كه عمده قربانيان كوويد19 در آمريكا و جهان را سالمندان تشكيل مىدهند. مدرنا مىگويد در فاز يك آزمايش واكسن كرونا، دوزهاى 25 و 100 گرمى واكسن را به 40 داوطلب 56 تا 71 ساله تزريق كرده و نشانههاى مثبتى از توليد آنتى بادى دريافت كرده است. - - دررفتگـى: - - ، خرج داد. رئيس بخش قلب و عروق بيمارستان شهيد مدرس تصريح كرد: افراد در كنترل برخى عوامل همچون ارث دخالتى ندارند، اما فشارخون و چربى خون بالا را مى توان به موقع تشخيص داد، همچنين مصرف دخانيات كه بايد به ترك آن توصيه كرد. علاوه بر اين همواره بر پيروى از رژيم غذايى سالم، ورزش و كنترل وزن تاكيد مى شود، چراكه نقش بى بديلى در پيشگيرى از بسيارى از بيمارىها از جمله بيمارىهاى قلبى و عروقى دارد.وىدرخصوصرا­بطهبينپاند­مــىكرونا(19 (و بيمارى هاى قلبى، بيان كرد: نكته قابل توجه در اين بحران كرونا، بروز مســائل قلبى ناشى از اين بيمارى اســت كه ممكن است افراد را درگير كند. در اين مدت مواردى مشــاهده شــده كه بيماران سكته قلبى بعد از مراجعه به بيمارستان همزمان به كرونا هم مبتلا بودند. عليپور پارسا، در ادامه گفت: در اين بحران مناسب ترين كار در صورت بروز سكته قلبى انجام آنژيوگرافى اورژانس براى نجات جان بيماران در اتاق جداگانه به منظور رعايت نكات بهداشــتى است. وى در پايان خطاب به افرادى كه در صورت بروز علائم سكته قلبى به علت ترس از آلوده بودن محيط به بيمارستان مراجعه نمى كنند، عنوان كرد: اين اشتباه بزرگى است كه افراد مرتكب مى شوند، چراكه در صورت بروز علائم نبايد زمان را از دست داد و حتــى با وجود خطر بيمارى كرونا بايد در كمترين زمان خود را به بيمارستانر­ساند. در هياهوى كرونا از علائم سكته قلبى غافل نشويد - - سه تا پنج روز صبر كنيد و بعد غذاى جديد بعدى را به او بدهيد، تا در صورت نشان دادن واكنش آلرژيك بفهميد آلرژى به پنير يا غذاى جديد بوده است. اگر كود ك براى خوردن پنير مشــكلى نداشــت، لقمههاى كوچك پنير به اندازهاى باشد تا بتواند به راحتى آن را بجود و ببلعد. پنير را مىتوانيد با اضافه كردن به مخلوط سبزيجات پختهشده، در تخممرغ نيمرويى يا به صورت خردشده روى ماكارونى به او بدهيد. COVID- در هر شــرايطى بايد درصــدد كاهش عوامل بيمارى هاى قلبى بود و نســبت به عوامل شناخته شده زمينه ساز اين بيمارى، مثل فشار خون بالا، چربى خون بالا، مصرف دخانيات، زمينه ارثى و ديابت حساسيت به خرج داد. سعيد عليپور پارسا فوق تخصص آنژيو و آنژيوپلاست­ى،شعارامســا­لرا اعلامو اظهار كرد: از صميم قلب خود براى سلامت قلب در جهت پيشگيرى از وقوع بيمارى هاى قلبى به عنوان يك فرد از جامعه و انجام خدمت مناسب براى بيماران قلبى به عنوان يك پزشك بايد تلاش كنيم. وى بيمارى هاى قلبى را شــايع ترين علت مرگ و مير در سراسر دنيا دانست و افزود: بر همين اساس در هر شرايطى بايد در صدد كاهش عوامل بيمارىهاى قلبى بود و نسبت به عوامل شناخته شده زمينه ساز اين بيمارى، مثل فشار خون بالا، چربى خون بالا، مصرف دخانيات، زمينه ارثى و ديابت حساسيت به اين كودكان بايد با مجوز پزشك پنير مصرف بكنند: اگزماى متوسط تا شديد پس از اقدام درمان توسط پزشك واكنش آلرژيك شديد به نوعى از مواد غذايى در گذشته قبلا نوعى آلرژى غذايى براى كودك شناسايى شده باشد ‪use heart to beat heart‬ برخى از نشانههاى آلرژى در كودكان كه بايد بدانيد: التهاب و ورم صورت( شــامل استفراغ/ اسهال/ مشكل در نفس لبها و زبان)/ درد شــكمى/ راش پوســتى/ PCL) دهيد. به اين ترتيب تخم آفات غيرفعال خواهند شد. يكــى از مشــكلاتى كه بســيارى از ما در منــزل با آن مواجهيم بحث حمله حشرات به حبوبات و غلات نگهدارى شده در منزل است. معمولا حبوبات و غلات بيشتر به صورت عمده و در مقادير زياد تهيه شده و در منزل نگهدارى مىشود، اما در صورتى كه مراقبتهاى لازم از آنها به عمل نيايد در اثر حمله حشرات ممكن است غيرقابل مصرف شوند. با رعايت چند نكته ســاده مىتوانيد ماندگارى اين گروه از مواد غذايى را در منزل افزايش دهيد. مىتوانيد چند قرص زغال فعال قرار دهيد. در حين نگهدارى مواظب باشيد درِ ظروف براى مدت زمان طولانى باز نماند. يكى از روشهاى دفع حشــرات اين اســت كه قبل از ريختــن آنها در ظــروف اصلى، چند روز آنهــا را در مقابل آفتاب به صورت لايه نازكى پهن كنيد تا در صورت وجود تخم حشرات، نور آفتاب سبب غيرفعالشدن آنها شود. اين حشرات بيشتر باعث آلودگى حبوبات و غلات مىشوند تا آسيب به آنها. اسـتفاده از حشرهكشها براى استفاده در كابينتها يا محل نگهدارى (انبارها) پيشنهاد نمىشود. مگر اينكه در زمان استفاده و چنــد روز پــس از آن هيچ ماده غذايــى در آن مكان وجود نداشته باشد. حشرهكشها هيچ اثرى روى حشراتى كه در داخل بستهبندى هســتند ندارند. هر ماده غذايى كه با حشرهكش در تماس مستقيم باشد بايد دور ريخته شود. كابينتها، قفسهها و ظروف بايد قبل از استفاده كاملا شسته و خشك شود. هيچگاه حبوبات تازه خريدارى شـده را بـا حبوباتى كه از قبل در منزل داشـتيد مخلوط نكنيد. از خريد مقادير زيادى از حبوبات و غلات بپرهيزيد و سـعى كنيد فقط در حد نياز معمول آن را تهيه كنيد. زيرا در صورت وجود تخم حشــرات در هر يــك از خريدهاى قبلى يا جديد، همه محموله آلوده خواهد شــد. حبوبات با غلات بستهبندىشد­ه معمولا در كارخانهها بوجارىشــد­ه و اجســام خارجى موجود در آنها، به ويژه تخم حشرات يا ســاير مواد خارجى از آنها جدا مىشود. اما باز هم بهتر اســت حبوبات بستهبندى يا فله پيش از انتقال به ظروف در بســته از نظر وجود اجسام و تخم حشرات مورد بررســى قرار گيرند. پس هر گونه جسم خارجى غيرمعمول را از محموله جدا كنيد. اگر از حبوبات بستهبندىشد­ه تهيه مىكنيد، از سالمبودن بستهبندى آن و نيز تاريخ توليد و انقضاى آن مطمئن شويد. هـر چند وقت يكبار محل نگهدارى حبوبات و غلات را به ويژه در گوشـهها و شكافها با جارو برقى كاملا تميز كنيد. به ياد داشته باشــيد بعد از اين كار و قبل از استفاده مجدد جارو برقى را تخليه كنيد. در صورتى كه در بازرســى اوليــه محموله فله متوجه حضور ســوراخ در دانهها شديد از خريد اين محموله بپرهيزيد. در صورتى كه در يخچال فضاى اضافى در اختيار داريد، مىتوانيد حبوبات را در آن نگهدارى كنيد. اما در ظروف دربسته و غيرقابل نفوذ به هوا براى جذبنكــردن رطوبت و بو از يخچال. در صورتى كــه علائمى از حمله آفات را در اطراف محل نگهدارى حبوبات ديديد، مىتوانيد آنها را حداقل چهــار روز در فريزر يا در دماى صفر درجه سانتىگراد قرار ترفندهايى براى نگهدارى طولانى مدت حبوبات هيچ گاه قبـل از نگهدارى طولانىمدت، حبوبات يا غلات را نشوييد، زيرا باقىماندن رطوبت در سطح دانهها زمينه فساد آنها را توســط ميكرو ارگانيســم­ها و بهخصوص كپكها را فراهم مىكند. شستوشو را به زمان مصرف موكول كنيد. براى نگهدارى غلات و حبوبات مىتوانيد از ظروف شيشهاى، اسـتيل يا پلاسـتيكى و مكانهاى خشـك و خنك اسـتفاده كنيد. ظروف اســتيل يا فلزى بايد عارى از زنگزدگى باشند. وجود زنگزدگى در قوطىهاى فلزى نشــاندهند­ه وجود رطوبت در محيط نگهدارى غلات است. در محـل نگهدارى غلات يـا حبوبات (كابينت، انبـار و...) ‪PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R‬ ‪PressReade­r.com +1604278 4604‬ ‪. ORIGINAL COPY‬ ‪. ORIGINAL COPY‬ ‪. ORIGINAL COPY‬ ‪. ORIGINAL COPY‬ ‪. ORIGINAL COPY‬ ‪ORIGINAL COPY‬ ‪COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW‬