KHABAR JONOOB : 2020-10-03

دريچه : 9 : 9

دريچه

آگهى 9 شنبه 12 مهر ماه 1399 شماره 11525 ‪w w w . k h a b a r j o n o u b . i r‬ - ‪www. k h a b a r A d s . i r‬ ‪KHABAR- E- JONOUB MORNING NEWSPAPER‬ آگهى مناقصه شماره ‪- 99/213 -‬ اصلاحيه آگهى آگهى تغييرات شركت آبار سلسال پارس شركت سهامى خاص به شماره ثبت 22432 و شناسه ملى 1053034377­4 SH B با موضوع: انجام خدمات فنى و مهندسى نگهدارى و تعميرات خطوط ريلى و سوزن هاى مسير خط يك سازمان حمل و نقل ريلى شهردارى شيراز نوبت اول: 12 7//1399 خبرجنوب ‪99 - 588‬ پيرو مناقصه عمومى شماره 577 - 99 به اطلاع مى رساند مدت قرارداد يك ماه و مبلغ شركت در مناقصه 000/000/295 ريال و آخرين مهلت تسليم پيشنهادات روز يكشنبه ساعت 14 مورخ 7/27/99 و تاريخ بازگشايى پاكات روز شنبه ساعت 13 مورخ 8/3/99 مى باشد. نوبت اول: 7/12/99 خبرجنوب نوبت دوم: 7/13/99 دنياى اقتصاد به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 5/20/99 تصميمات ذيل اتخاذ شد: - محل شركت در واحد ثبتى شيراز به آدرس استان فارس، شهرستان شيراز، بخش مركزى، شهر شيراز، محله ابريشمى، كوچه 10 ابريشمى، خيابان ابريشـمى، پلاك 226 ، طبقه اول كدپسـتى 7144815948 تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گرديد. سازمان حمل و نقل ريلى شهردارى شيراز در نظر دارد انجام خدمات فنى و مهندسى نگهدارى و تعميرات خطوط ريلى و سوزن هاى مسير خط يك را با برآورد اوليه -/33/470/680/307 ريال، به مدت يك سال شمسى از طريق مناقصه عمومى به پيمانكار واجد شراط واگذار نمايد. لذا از كليه پيمانكاران داراى گواهى نامه تاييد صلاحيت معتبر از سازمان برنامه و بودجه حداقل در رتبه 5 راه و ترابرى دعوت به عمل مى آيد با توجه به موارد ذيل جهت خريد اسناد مناقصه به آدرس: شيراز، خيابان خبرنگار، نبش خيابان آوينى، روبروى پل شهيدان ده بزرگى، سازمان حمل و نقل ريلى، طبقه 3، واحد امور قراردادها مراجعه نمايند ضمنا در صورت نياز به كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن: 0713392256­5 (امور قراردادهاى) تماس حاصل فرماييد. شرايط و مشخصات مناقصه: موضوع مناقصه: به شرح مندرج در متن آگهى مدتانجامكا­ر:12ماه. مبلغبرآورد:-/470/680/307/33ريال مبلغ تضمين شـركت در مناقصه: -/680/000/000/1 ريال به صورت ضمانت نامه بانكى به نفع شـهردارى شـيراز (سـازمان حمل و نقل ريلى) يا فيش واريزى نقدى به حساب سپرده 1007851157­41 بانك شهر شعبه شيراز به نام سازمان حمل و نقل ريلى شهردارى شيراز برندگان اول و دوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد. ارائه ضمانت نامه بانكى انجام تعهدات به ميزان 10 درصد مبلغ پيشنهادى در زمان انعقاد قرارداد. آخرين مهلت تسليم پيشنهاد تا پايان ساعت ادارى روز پنج شنبه مورخ .99/7/24 تاريخ گشايش پيشنهادها روز سه شنبه مورخ 7/29/99 ساعت 13 در محل اداره كل حقوقى شهردارى شيراز واقع در چهارراه خلدبرين (كه حسب مورد ممكن است تغيير نمايد). مدت اعتبار پيشنهادات سه ماه مى باشد. محلتاميناع­تبارازمحلم­نابعشهردار­ىشيرازمىبا­شد. هزينهدونوب­تآگهىبهعهد­هبرندهمناق­صهمىباشد. شركت در مناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف شهردارى موضوع ماده 10 آئين نامه معاملات شهردارى مى باشد. فروش اسناد مناقصه در قبال ارائه فيش واريزى به مبلغ -/000/000/1 ريال به حساب شماره 4101 بانك شهر به نام سازمان حمل و نقل ريلى شهردارى شيراز انجام مى شود. ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج شده است. شناسه آگهى: 1007133 7160 / م الف شناسه: 1004130 اداره كل ارتباطات و امور بين الملل شهردارى شيراز • • • اداره كل ثبت اسناد و املاك استان فارس اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى شيراز • • • • • • • • • • آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى • برابـر راى شـماره 1399603110­08002173 هيـات مـورخ 1399/5/13 موضـوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و سـاختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك جهـرم تصرفات مالكانـه بلامعارض متقاضى خانم اشـرف نظـرى محمدآبادى فرزند رضا بشـماره شناسـنامه 9 صـادره از جهرم در ششـدانگ يكباب خانه به مسـاحت ‪/197 74‬مترمربع پـلاك 8 فرعـى از 8244 اصلـى مفروز و مجزى شـده از پلاك 1 فرعى از 8244 اصلى واقع در بخش 11 فارس خريدارى از مالك رسمى آقاى ابراهيم زاهدنيا محرز گرديده است. لذا به منظور اطلاع عمـوم مراتب در دو نوبت بـه فاصله 15 روز در روزنامه خبرجنوب و هفته نامه اخبار جهرم آگهى مى شـود در صورتى كه اشـخاص نسـبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض شناسه آگهى: 1002415 6830/ م الف 1757/ م الف طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. www.jahrom.ir تاريخ انتشار نوبت اول: 6/27/99 تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/7/12 رئيس ثبت اسناد و املاك جهرم- روح اله دهقان 2-2 آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى شركت توزيع نيروى برق شيرازدرنظر­دارد اجراى عمليات تعمير، سرويس و نگهدارى تجهيزات سخت افزارى و پشتيبانى از نرم افزارهاى عمومى و شبكه در محدوده عملكرد شركت توزيع برق شيراز را از طريق برگزارى مناقصه عمومى يك مرحله اى با شرايط مشروحه زير به پيمانكار داراى صلاحيت واگذار نمايد. از تاريخ 7/12/99 تا تاريخ 99/7/16 مناقصه گرانى كه تمايل دارند در مناقصه مذكور شركت نمايند مى بايست نسبت به دريافت اسناد مناقصه از طريق سامانه تداركات الكترونيكى­دولت(ستاد)بهآدرس اقدامنماين­د. حداكثر تا پايان ساعت ادارى روز سه شنبه تاريخ 7/29/99 مى باشد. به پيشنهادهاي­ى كه فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهادهاي­ى كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل مى شود و همچنين پيشنهادهاى ثبت نشده در سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس مطلقاترتيب­اثردادهنخو­اهدشد. ساعت 11 صبح روز چهارشنبه تاريخ 7/30/99 مى باشد. مبلغ به عدد 490/000/738 ريال است كه مى بايست به صورت يكى از موارد ضمانت نامه بانكى و يا ضمانت نامه هاى صادره از سوى موسسات اعتبارى غيربانكى كه داراى مجوز فعاليت از سوى بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران هستند، اصل فيش واريز وجه نقد، ضمانت نامه صادره توسط مؤسسات بيمه گر داراى مجوز لازم براى فعاليت و صدور ضمانت نامه از سوى بيمه مركزى ايران، گواهى خالص مطالبات قطعى تأييد شده از سوى امور مالى مناقصه گزار، چك تضمين شده بانكى به نفع مناقصه گزار تهيه و ارائه گردد. به پيشنهادهاى فاقد سپرده، سپرده هاى مخدوش، سپرده هاى كمتر از ميزان مقرر، چك شخصى ترتيب اثر داده نخواهد شد. 12 ماه ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است. متقاضيان براى كسباطلاعات­بيشترمىتوا­نند سامانهتدار­كاتالكترون­يكىدولت (ستاد) بهآدرس: و شبكهاطلاعر­سانىمعاملا­ت توانير بهآدرس: ووبسايتشرك­تتوزيعنيرو­ىبرقشيرازب­هآدرس: مراجعهوياب­اشماره تلفن322996­85 امورتداركا­تتماسحاصلن­مايند. برابـر راى شـماره 1399603110­35004902 مـورخ 1399/6/17 موضوع پرونده كلاسـه شـماره 1397114411­035000850 هيات اول موضـوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و سـاختمانها­ى فاقد سـند رسمى مسـتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك شيراز- ناحيه 3 تصرفات مالكانه بلامعارض متقاضى آقاى موسى رهبر به شناسنامه شماره 1492 كد ملى 4230027321 صادره ياسوج فرزند على محمد در ششدانگ يك قطعه زمين محصور با بناى احداثى به مساحت 806 مترمربع به پلاك 41219/8 مفروز و مجزى شده از پلاك 17/8، واقع در فارس بخش 3 حوزه ثبت ملك شـيراز - ناحيه 3، به آدرس شـيراز صدرا تعاونى مسـكن دادگسـترى خريدارى از مالك رسـمى شـركت تعاونى مسـكن كاركنان دادگسترى شيراز محرز گرديده است. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشـته باشـند مى توانند از تاريخ انتشـار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتـراض خود را به اين اداره تسـليم و پس از اخذ رسـيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسـليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول www.setadiran.ir www.setadiran.ir 4- تاريخ بازگشايى پيشنهادها: 5- مبلغ تضمين شركت در مناقصه : 6- مدت انجام: -7 www.Setadiran.ir www.Tavanir.org.ir www.shirazedc.co.ir شركت توزيع نيروى برق شيراز شناسه آگهى : 1005513 6904/ م الف 2-2 آگهى مزايده مزارعه دانشـگاه آزاد اسـلامى واحد فيروزآباد در نظـر دارد بـه اسـتناد مجوز شـماره 01-45/3091 مورخـه 1399/6/26 دو قطعـه زميـن زراعـى واقـع در سـايت دانشـگاه و مزرعـه تحقيقاتى با مسـاحت تقريبى جمعـا 12 هكتار (6 هكتار ديـم، 6 هكتار آبى) را به مدت يكسال از تاريخ ‪8//1399 15‬ لغايت ‪1400/8/ 15‬ از طريق قرارداد مزارعه به بخش خصوصى واگذار نمايـد. لـذا از اشـخاص حقيقى و حقوقـى كه قصد شـركت در مزارعه را دارند دعـوت به عمل مى آيد ظرف ده روز كارى (شنبه تا چهارشنبه) از انتشار آگهـى جهت بازديد و ارائه اسـناد بـه دفتر حقوقى دانشگاه مراجعه فرمايند. 5174/ م الف اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: 6/27/99 تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/7/12 رئيس ثبت اسناد و املاك ناحيه 3 شيراز- محسن مرتضوى نيا 2-2 آگهى تغييرات شركت رامشگر پلاستيك پارس شركت سهامى خاص به شماره ثبت 1200 و شناسه ملى 1400472208­7 به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 4/4/98 تصميمات ذيل اتخاذ شد: 1- آقاى على حيدرى به شماره ملى 5649897638 به عنوان رييس هيات مديره و مديرعامل، خانم مريم حيدرى رامشه به شماره ملى 5649903638 به عنوان نايب رئيس هيات مديره، خانم كلثوم حيدرى رامشه به شماره ملى 5649479887­به عنوان عضو هيات مديره براى مدت دو سال انتخاب شدند. 2- كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور و اوراق عادى و ادارى شركت با امضاى آقاى على حيدرى همراه با مهر شركت معتبر خواهد بود. جهت كسب اطلاعات بيشتر با شـماره تلفن 38729701-4 - 071 (داخلى 350( تماس حاصل نماييد. هزينه درج آگهى به عهده برنده مزايده مى باشد. دانشگاه در رد يا قبول پيشنهادات داراى اختيار تام است. «729-9» روابط عمومى دانشگاه آزاد اسلامى واحد فيروزآباد «121-775» شناسه: 1004131 آگهى درخواست گواهى حصر وراثت اداره كل ثبت اسناد و املاك استان فارس مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى آباده خانم شـمايل قهرمانى به شـماره شناسـنامه 2294423585 به شـرح درخواستى كه به كلاسه ‪99//5 220‬اين شورا ثبت گرديده درخواسـت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعلام داشـته كه شـادروان بارانى سـلطانى جعفربيگلو فرزند مسيح خان به شماره شناسـنامه 120 صادره از فيروزآبـاد در تاريخ ‪5//92 1‬در اقامتگاه دائمى خود در شهرستان قيروكارزين درگذشته و وراث حين الفوت وى عبارتند از: 1- شمايل قهرمانى ش ش: 2294423585 كدملى: 2294423585 ت ت: ‪3//36 2‬صادره از فيروزآباد همسـر متوفى 2- زهرا سلطانى جعفربيگلو ش ش: - كدملى: 2452381683 ت ت: ‪1//66 13‬صـادره از فيروزآباد دختر متوفى 3- اميد سـلطلانى جعفربيگلـو ش ش - كدملـى 2440560251 ت ت: ‪80/2/ 4‬ صادره از فيروزآباد پسر متوفى 4- افسانه سلطانى جعفربيگلو ش ش - كدملـى 240134740 ت ت ‪12//68 2‬صـادره از فيروزآباد دختـر متوفـى 5- زهـره سـلطانى جعفربيگلـو ش ش:- كدملـى 1209488590 ت ت ‪6//61 1‬ صادره از فيروزآباد دختر متوفى 6 - نيلوفر سلطانى جعفربيگلو ش ش: - كدملى 6490023776 ت ت 74/9/18 صادره از فيروزآباد دختر متوفى ولاغير. اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركس اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او مى باشد از تاريخ انتشار آگهى ظرف يك ماه به اين شورا مراجعه و تقديم نمايد والا گواهى صادر مى گردد. اعتبار قانونى اين گواهينامه نامحدود مى باشد. تاريخ انتشار نوبت اول: 6/29/99 تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/7/12 آگهى تغييرات شركت صنايع جوشكارى و توليد الكترود شيراز شركت سهامى خاص به شماره ثبت 7706 و شناسه ملى 1053020237­0 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده مورخ 5/11/99 تصميمات ذيل اتخاذ شد: شركت مديريت ثروت پايا (سهامى خاص) ثبت شده به شماره 443747 و شناسه ملى 1053044422­2 و شركت مانا ثروت ايرانيان (سهامى خاص) ثبت شده به شماره 550548 و شناسه ملى 1400878532­3 و شركت گوهر سهام ايرانيان (سهامى خاص) ثبت شده به شماره 550545 و شناسه ملى1400878­5250 به عنوان اعضاى هيات مديره براى مدت دو سال انتخاب شدند. شناسه: 1004133 اداره كل ثبت اسناد و املاك استان فارس اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى شيراز »84 - ش ن« رئيس شوراى حل اختلاف شهر افزر - قدرت اله حسينى ‪PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R‬ ‪PressReade­r.com +1604278 4604‬ ‪. ORIGINAL COPY‬ ‪. ORIGINAL COPY‬ ‪. ORIGINAL COPY‬ ‪. ORIGINAL COPY‬ ‪. ORIGINAL COPY‬ ‪ORIGINAL COPY‬ ‪COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW‬