پستهایحساسمدیرمتخصص میخواهندنهسفارشی

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

مورد حتی باشند داشته پست باید ًا حتم که داریم مدیر یکسری ورزش در کسی اینکه برای و آمدهاند زیاد سفارشی مدیران از یکسری که داشتهایم باشند! هم دور همه تا کردهاند درست برایشان جدیدی پست نماند بیرون دوباره است، مطرح بازنشســتهها نرفتن یا رفتن بحث که روزها این شنیدهمیشودمسئوالنردهباالتریکسریمدیرزیادآوردهاندومیخواهند که کارهایی دست این از بدهند! قرار باشــگاهها مدیریت مســند بر را آنها

نیست. آن تکرار نگران هم کسی انگار و است سابقه به مسبوق ولی میخواهد را خودش متخصص مدیر جایگاهی هر دارند قبول همه ندارند قبول را مهمی نکته چنین اصال میکنند انتخاب را مدیران که آنهایی واقع در و هستند خودشان اعتماد مورد که برمیگزینند را مدیرانی بیشتر و این چوب میشوند. محسوب باالتریها دستورات گوشبسته و چشم مجری چون خب ولی خورده بارها و بارها ما فوتبال و ورزش هم را تخصص فقدان ادامه غلط افتخارات و کارها به باقدرت همانطور بگیریم درس نداریم عادت به رسیدن از سال ۴۴ فوتبالمان مثال که میشود این هم نتیجه و میدهیم آشنا و فامیل کلی عوض در میماند. محروم ملتها جام قهرمانی و المپیک میکشند. ملت رخ به را نداشتهشان تخصص و میروند کار سر ...و خوب ژن و

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.