آنمــرد بازنشستهاست؟

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

تعدادی و رفتهاند آنها نمیکند! ترک را خود میز مرد آن میرود؟ مــرد آن دراتاقخودراقفلکردهاندونمیآیند!مردهاوزنانبازنشستهمرددماندهاند کهبروند؟مباداقانونعوضشودومباداحکموالیتبهدلیلشرایطحساس رفتنها روند ورزش در کنند. کار و بمانند بازنشستهها و شود صادر جامعه رئیس و رفت هم ورزش وزارت حراســت رئیس حتی میرود، پیش خوب و رفتند مدیره و هیئترئیسه اعضای و دبیران و رؤسا آمد. غیربازنشســته روی از را خــود کت و ماندهاند قانونــی تبصرههای بــه اتکا با تعــدادی چوبلباسیهابرنداشتهاند.درفوتبالداستانپیچیدهترازآناستکهبتوان فیفا داد. آن موفق رئیس ماندن یا و رفتن به رأی و کرد قضاوت دربــارهاش هنوز شود. قانون رعایت به قانع خاص مورد این در باید و است شده گیج هم شد آغاز سمت کدام و منطقه کدام از (بازنشستگی) زلزله این نیست روشن میرود! نفر یک تنها که نیست ساده رئیس یک رفتن افتاد. ورزش جان به و بههم و فدراسیون باخت و همگسیختگی از یعنی فوتبال رئیس یک رفتن طبق که باشد آن بر فرض حال کوتاهمدت. و درازمدت برنامههای ریختن مقرراتوبرایاجرایقانون،رئیسفوتبالبایدبرودکهدچارعنوانمجرمانه

نشود. مهم این که آنند دنبال به مجلس جوانان فراکسیون و پژوهش مرکز رئیس تاج، مهدی بیفتــد. اتفاق ســریعتر هرچه فوتبال فدراســیون در شده تصویب قانون است، گرفته قرار قانون دو برزخ در فوتبال فدراســیون و مجمع انتخابات قانون و بازنشسته یک عنوان به تاج استعفای و مجلس تأییدفیفا.وزارتورزشبرایشاخههایاصلیخودتالشمیکندتامهدی است تاج گلوی زیر شده مصوب قانون تیز تیغ دیگر طرف از بماند، باقی تاج میکند تالش اما شــود نزدیک آن به ندارد دوســت چندان ورزش وزیر و تنبیهی و تعلیق تا نماید درک موضوع این به نسبت نیز را فیفا حساسیت کوتاه فوتبال جهانی فدراسیون خاص مورد این در نشود. ما فوتبال متوجه در است حیف واقعا داشت. نخواهد هم بیمنطقی خشونت اما آمد نخواهد است الزم زمانی بزند. لطمه ما فوتبال به رفتنها این فوتبال، فعلی شرایط تا برنداریم را تاج بماند. قانون به استناد با یا و برود قانون طبق بر مرد آن تا صندلی سپس و برساند برنامههایش پایان به را فدراسیون این فوتبال، شاه

بدهد. پس فوتبال و ورزش به را ریاست اریکه یا و

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.