بردهايد! سود داوری از شما

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

از طرفین که آنجایی شد، حاشیهای قبل روز چند از پرسپولیس سپاهان- بازی واکنش در قلعهنویی دیروز بوده. رقیب تیم سود به که زدند حرف داوریهایی کنایه به سپاهان بازیهای داوری پیرامون برانکو قبل روز چند صحبتهای به همین در زده!» را حرفها این که است خســته بازیکنانش مثل «برانکو گفت: امتیاز 15 داوری با امسال سپاهان گفت گرشاسبی عالی مشاور خبیری حال در جایگاهی چه شما گفت هم تابش ادعا، این به واکنش در که کرده کســب داوری از مقابل طرف میگویند دو هر سپاهان و دارید؟!پرسپولیس پرسپولیس از بقیه از بیشتر تیم دو این مدعیاند لیگ بقیه که اینجاست جالب و برده سود

شدهاند. منتفع داوران ناخواسته اشتباهات

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.