گپوگفتبرانکوبامربیسابق فرودگاه در سپاهان

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

سپاهان با بازی انجام و اصفهان به رفتن برای که پرسپولیس کاروان دیروز عصر و پاکدشت سرخپوشان فنی کادر اعضای با بود شــده مهرآباد فرودگاه راهی بازیکناناینتیممواجهشد.فرهادکاظمی،سرمربیفعلیسرخپوشانپاکدشت سرمربی برانکو با گفتی و گپ دارد، کارنامه در را ســپاهان هدایت ســابقه که امیرحسین همچنین کردند. صحبت هم با دقایقی و داشــت پرســپولیس فشنگچی،بازیکنسابقپرسپولیسکهدرحالحاضردرسرخپوشانپاکدشت پرداخت. بش و خوش به آنها با پرسپولیس بازیکنان دیدن محض به دارد حضور

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.