شايدديگردرپرسپولیسنباشم

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

مدیرعامل شنیدیم ميدهم.» انجام باشگاهپرسپولیسهمچنینبهبرانکو مسئوالن اعالم منتظر که داد توضیح در تکلیفش تا اســت ورزش وزارت پرسپولیسمشخصشوداماکناراین پیش مشکلي تا بود خواهد باشــگاه به هم برانکو دیــدار این در نیایــد. آنها که گفت باشگاهش مدیرعامل هر به اما هستند گرشاســبي حامي نميتوان قانــون اجــراي در حال مطیع همه باید و داد انجام مداخلهاي کروات ســرمربي باشــند. قانــون امیدواري ابراز همچنین پرسپولیس تغییرات دستخوش تیم شرایط کرد

نشود. به پرسپولیسيها سفر شروع از پیش سمتاصفهان،حمیدرضاگرشاسبي مدیرعاملباشگاهپرسپولیسوبرانکو ایوانکوویچمربياینتیمبرايدقایقي در کردند. برگزار جلسهاي یکدیگر با شرایط درباره گرشاسبي دیدار این پیشآمدهمبنيبرعدماشتغالبهکار توضیحاتي برانکو براي بازنشستگان گفت: او به خطاب سپس و کرد ارائه «بهدلیلبحثبازنشستگيومسائلي نتوانیم دیگر شاید آمده، وجود به که و باشیم داشته حضور پرسپولیس در زماني تا اما کنیم همکاري یکدیگر با کهبهمناینموضوعبهصورترسمي را کارها پرسپولیس در نشود، گفته بماند 60 ماده با تاج که بود این نظرش سر به خود دوران پرافتخارترین از یکي عادي مجمــع ماه دي در ســپس و ميبرداینچنینودرآستانهجامملتها این آنها هدف شود. برگزار فدراسیون هم آن رواني جنگ و تخریب ســتاد با زمان تا اعالم زمان فاصلــه در که بود گریبان به دست پاسخگویي حق بدون اســت، روز 21 که مجمع برگــزاري «فدراسیون ميدهد: ادامه او نشود.» پژوهشهای مرکــز با ملــي کمیته بینالمللي مالحظات دلیل به فوتبال و شیخســلمان همینطور و مجلس تاکنونایننامههارامنتشرنکردهاست یک نهایت در تا کند مکاتبه اینفانتینو حقایق از باید مــردم حتم طور به اما فوتبال تا کنند پیدا مناســب حل راه فدراســیون رئیس از باشــند. مطلع امید تمام حاضر حال در نشود. تعلیق کنار را مالحظــات ميکنم خواهش مرکز که اســت این هیئترئیســه ورزش وزیر به ارسالي نامه سه و بگذارد نفع به را اوضاع مجلس پژوهشهاي رامنتشرکندتامردمبدانندچهکساني حال در ورزش وزارت دهد. تغییر آنها وزیر چرا چسبیدهاند.»حاال میزها به در طرح ایــن اجراي مجري حاضــر جوابنامههايفدراسیونرانميدهد؟ به نیست. هم قانونگذار است. ورزش که است دولتي فدراسیون بگوید او اگر همینخاطرنتوانستهجوابفدراسیون این غیر در ميشــود، تعلیق فوتبــال هر نهایت در امیدوارند همه بدهد. را قرار وزارت مقابــل مجلــس صورت وسط این فوتبال ميدهد، رخ اتفاقي ورزش وزارت وســط این ميگیــرد. تعلیق صورت در چراکــه نکند ضرر مثل نهادي و کشــیده کنار را خودش عالوهبرتیمملي،تیمهايایرانيحاضر است. کرده ورود المپیک ملي کمیته

بود. خواهند خطر در هم آسیا در کمیته این رئیــس صالحيامیــري، درروزيکهمجیدحسینيووحیدامیريبهعنوانبازیکنانتعویضيبهمیدان قونیهاسپور سد از صفر بر 3 نتیجه با شــد موفق ترابوزان فوتبال تیم رفتند، )89( اونازي و )77( اکوبان پنالتي)، -76( رودلگا را دیدار این گلهاي بگذرد.

رساندند. ثمر به بازیکن عنوان به 87 دقیقه از حسیني مجید و ۴8 دقیقه از امیري وحید شد امتیازي 25 پیروزي این با ترابوزان رفتند. میدان به ترابوزان براي تعویضي

گرفت. قرار جدول چهارم رده در موقت طور به و واقعاً سئول خیابان در گرفته. باال بحث سئول در فوتبال فدراسیون دعواست. ســئول در ورزش وزارت علیه جنوبی که آنها است. کرده علني را دعوا شمالی فوتبال فدراســیون هیئترئیسه در با ورزش وزارت ميکنند تصور هستند، آنها تا کرده یکي به دست سیما و صدا دارند اعتقاد آنها بگذارد. فشار تحت را مردم مقابل که است این هدف واقع در است علني آنقدر اختالف بگیرند. قرار هیئترئیســه عضو طالقانــي، کــه به راحت خیلــي فوتبال فدراســیون حمله ســیما و صــدا و ورزش وزارت «کاش ميگوید: باره این در او ميکند. جــاي بــه ورزش وزارت مســئوالن تخریب جهت سریالي مصاحبههاي جاي بــه و هیئترئیســه و فوتبــال برنامههاي و ورزش رادیو با هماهنگي نامه به هدف این ادامه جهت تلویزیوني فدراسیون هیئترئیسه پیش روز 8۴ در که فوتبال تا ميدادند پاسخ فوتبال

بپاشد. هم از را حریف بازي ابتدایي ‌کضرب‌ ‌منظور‌شفر‌از‌بازي‌ي

و‌دوضرب‌چيست؟

آنجا ميآید. آلمان فوتبال و اروپا از او اعتقاديبهبازيباتوپودریبلکردن را دوضرب یا تکضرب بازي و ندارند او ميدهند. قرار کاريشان برنامه در پاسکاري و حوصله با تیم دارد دوست

شود. نزدیک حریف دروازه به ‌هاي‌براي‌باقري‌داشتيد‌ ‌چه‌برنام

‌يکرد؟ که‌شفر‌از‌آن‌تعريف‌م

نظر زیر قبل فصل از را فرشــید من، و بود همهکاره هافبک یک او داشتم. فقطنقطهضعفششوتنزدنبودبراي یک ميخواهد اگر گفتم او بــه همین ضعف این باید شود ششدانگ هافبک چون البته کند. تقویت خودش در را شوتزن بازي دوران در هم خودم من او به اصولي را کار این روش و راه بودم آموختمونتیجهاشراهمدیدیم.البته همه به کــه اســت من وظیفه ایــن چیزي اگر و داده تمرین تیم بازیکنان

بدهم. قرار اختیارشان در هستم بلد ‌بــازي‌با‌پديــده‌را‌چطور‌

‌يکنيد؟ ‌شبيني‌م پي

ما ولي اســت جدولي صدر تیم پدیده در و بمانیم کــورس در اینکــه براي نیمفصلدومبهصدرجدولبرسیمباید

ببریم. هم را بازي این و کنیم تالش رخ بردهايمان در که وقفهاي از پس جامحذفي مســابقات درگیر و داد ولي برخوردیم مشکل به کمي شدیم

ميشود. بهتر تیم که ميدانستیم ‌برخي‌کارشناسان‌و‌منتقدان‌ بر‌اين‌اعتقادند‌که‌سپيدرود‌ تيم‌ضعيفي‌بوده‌و‌يا‌در‌يكي‌از‌بدترين‌ روزهايش‌به‌پست‌استقالل‌خورد.‌اين‌

را‌قبول‌داريد؟ برخي اما نیســت بدي تیم ســپیدرود خوب روز تیم یک و بد روز تیم یک اوقات ما براي اتفاق همین دقیقا بازي این دارد. با را بازي ما وقتي و داد رخ ســپیدرود و شدند. غافلگیر آنها کردیم شروع قدرت که بود ســپیدرودي همان این وگرنه بر یک سختي به تهران در پرسپولیس

داد. شکستش صفر ‌يتان‌در‌ ‌دســتورات‌تاکتيك

زمين‌اجرا‌شد؟

هفته طول در شفر شــد. اجرا مو به مو موارديرابهبازیکنانگفتهبودکهدیدید دقیقه 20 همــان در شــد باعث چطور ‌بيژن‌طاهري‌دربــاره‌برنامه‌ ‌هاي‌که‌براي‌فرشيد‌باقري‌ ويژ تدارك‌ديــده‌تا‌اين‌بازيكن‌به‌ شــرايط‌خوب‌امروزي‌تغيير‌ وضعيت‌دهــد‌توضيحاتي‌به‌ روزنامه‌خبرورزشــي‌داد.‌او‌ همچنين‌دربــاره‌اينكه‌گفته‌ ‌يشود‌سپيدرود‌تيم‌ضعيفي‌ م بوده‌که‌استقالل‌به‌آن‌5‌گل‌زده‌

پاسخ‌منتقدان‌را‌داد.‌ ‌برد‌روحيه‌بخشي‌به‌دست‌

آورديد.‌انتظارش‌را‌داشتيد؟

ولي برگردیم گذشته به نميخواهیم از را شــاخصش نفرات تیمي وقتــي دستميدهدزمانميبردکهبانفرات برگردد. مدنظر و مطلوب فرم به جدید انتظار نميتوان شــرایطي چنین در شود. درست یکشبه تیم یک داشت ‌پس‌به‌اين‌دليل‌حاال‌استقالل‌ ‌لهاي‌بــاال‌حريفانش‌را‌ با‌گ

‌يدهد؟ شكست‌م تیم است. شفر حوصله و صبر دلیلش باز ولي رسید اینجا به قدم به قدم ما مدنظر که نیست چیزي آن این هم ظرفیت استقالل این چون ماســت دارد جا همچنــان و دارد بیشــتري

پیشرفتکند. ‌شبيني‌ ‌يعني‌اين‌روزها‌را‌پي

‌يکرديد؟ م

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.