كفاشيان جاي به را خودش تاج معرفيكرد!

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

فدراسیون از نرفتن و رفتن دار و گیر در که فوتبال فدراسیون رئیس، تاج مهدي کنفدراسیون نایبرئیسي کرسي تصاحب براي بلند خیز یک اســت، فوتبال ميشود برگزار $)& انتخابات آینده سال فروردینماه در برداشت. آسیا فوتبال در کفاشیان کند. حفظ کنفدراسیون در را نایبرئیسي پست ميخواهد ایران و با نزدیکي رابطه توانسته و داشته کنفدراسیون به زیادي آمد و رفت سالها این زود خیلي اما شود کاندیدا دوره دومین براي داشــت قصد او بگیرد. اعضا دیگر در ایران کنــد. تصاحب را صندلي ایــن خود تا دارد قصــد تاج شــد متوجه نایبرئیسي پست براي خاصي رقباي و دارد قرار مرکزي آسیاي کنفدراسیون و شده کاندیدا تاجیکستان از سلطانف حاضر حال در نميبیند. خود روبهروي در فدراســیون رئیس اخیراً بود. خواهد تاج مهدي و او بین رقابت ترتیب بدین از گذشته روز خبر ولي کرد مطرح را بحث این اینفانتینو و سلمان شیخ با دیدار او که صورتي در ترتیب بدین شد. رسانهاي آسیا فوتبال کنفدراســیون سوي بزرگترین شد. خواهد کفاشیان علي جانشین دهد شکست را خود رقیب بتواند مشکلتاجعدمتسلطبهزبانانگلیسياستکهبيشکبایددرصورتتصاحب پستنایبرئیسي،زبانشراتقویتکندچراکهدرخیليازجلساتممکناست فروردینماه 17 روز است قرار کنفدراسیون اعالم با نباشد. کنارش مترجم حتي

شود. برگزار آسیا فوتبال کنفدراسیون اجرایي کمیته انتخابات

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.