توقفحریفاستقالل ریاض شهرآورد در

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

یکیازحریفانآسیاییاستقاللعصردیروزدرچارچوبلیگحرفهایعربستان از بهتر نتیجهای به النصر مقابل ریاض شهر شهرآورد در الهالل شــد. متوقف

نکرد. پیدا دست 2-2 تساوی قهرمانان لیگ در ایران استقالل و امارات العین قطر، الدحیل همراه الهالل اردیبهشت سوم و فروردین نوزدهم روزهای طی و بوده همگروه 2019 ســال لیگ قبل فصل در تیم این میرود. شفر وینفرد شاگردان مصاف به آینده سال قضاوت شد. استقالل مغلوب برگشت و رفت بازی دو هر طی آســیا قهرمانان

بود. جهانی جام فینال داور پیتانا، نستور برعهده النصر الهالل- بازی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.