دوشادوشهم بیقانونیمیکنیم!

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

کدام هر زنوزی و ورزش وزارت هستیم. بیعدالتی اوج شاهد برتر لیگ در هر کس هر واقع در مسجدسلیمان) و (آبادان تیم دو هم نفت و دارند تیم ۲ کاریدلشمیخواهد،انجاممیدهدویکیمثلزنوزیهمدرتوجیهاینکه چراصاحبدوتیماست،میگویدمگروزارتورزشدوتیمندارد؟!حرف میپوشاند را زنوزی) و وزارت سوی (از بزرگ غلط یک که درستی نهادی چه و کسی چه که اینجاست سؤال حاال میکند. توجیه و عظمت آن با ورزش وزارت وقتی بگیرد؟ را تیمهها ۲ جلوی باید را زنوزی مثل یکی یقه باید چرا نمیکند، رعایت را قانون خودش هوشــنگ زنوزی، تیم دو از یکی مدیرعامل اینکــه جالب بگیرند؟ کلی حاال ولی بود معترض وضعیت این به زمانی خودش که است نصیرزاده ًًال اص که هم وزارت کند. توجیه را ماجرا تا میبافــد هم به را تبصره و قانــون همه خالصه بدهد. توضیحی مســائل قبیل این مورد در نمیبیند لزومــی

میآید. پیش چه ببینیم تا میرویم جلو بیقانونی با یکدیگر دوشادوش

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.