امروز است ديگرى روز

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

محمدرضا از غیر است! نیامده در صدایی ما فوتبال از که االن تا ساکت،کهزودترازبقیهاستعفادادورفتکهتا«منزل»بهدیگری بپردازد،بقیهخیلیمصمموصاحبعزمیجزم،هستندواینالبتهخودش

گزینش! از نوعی است، انتخاب از نوعی بود کسی خودش برای که حالی در هم آن نیستم، من که گفت ساکت

اول روز از نماندنشان یا ماندن نبودن، یا بودن که کسانی بقیه فوتبال! در فدراسیون اداری چارت از استفاده با داشت، سؤال جای و بود حرفدار هم

راند؟ خواهند حکمی چه فوتبال، یک کدام دید باید شد؟ خواهد خیر به ختم چگونه ماجرا، این دید باید خواهد تاج مهدی دید باید و میکند؟ پیدا را «نباید» حکــم «باید»ها، از آن فوتبال در و کند مدیریت متفاوتی، شکل به و دیگری جور که توانست بریز، ذرهذره و کجدار یا و مریز و کجدار راه همین به نه، یا بــه! آن که کند

داد؟ خواهد ادامه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.