پرسپوليس سپاهان شكستناپذيراندرنقشجهان

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

مربي و ذوبآهن به که شکستي با برانکو میدان تلخ رکورد تنها نه کرد، تحمیل اســتقاللياش امتیاز 3 این با بلکه برد بین از را مربي این مقابل از سبقت با تا رسید پدیده و سپاهان یکقدمي به تراکتورسازيدرروزهايبحرانيشانسقهرماني برد این با پروفســور دارد. نگه زنده را نیمفصل 13 طي تا رساند ثبت به خود از بزرگي شــاهکار و مصدومیت بحران و فشــردگي با هم آن بازي به و تاخته پیش شکســت بدون بازیکن کمبود جنگي تیم، دو بر حاکم شرایط با برسد. سپاهان خواهیم شاهد شکستناپذیران میان تمامعیار بود،جنگيکهبرندهآنگاميبلندبرايقهرماني به رسیدن راه از نیمي کردن طي و نیمفصل

برميدارد. قهرماني جام

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.