زحماتماننرودرويهوا!

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

ملتها جام از ملــي تیم بیاید پیش رخ قطعا اتفاق این ميشــود. حذف مسئوالن حال هر به چراکه نميدهد ملي تیم ندارند دوست ایران بلندپایه امارات از نرفته تالش همه این از بعد از دوره ایــن در ایران شــود. حذف زیادي شانس ملتها جام رقابتهاي برايقهرمانيدارد.درهمینحالخبر شایعات از کیروش کارلوس ميرسد مبادا است نگران او است. نگران بسیار مسئوالن شــود. تعلیق ایران فوتبال پرتغالي مربي به فوتبال فدراســیون و رفته تعلیق سمت به فوتبال گفتهاند شاکي را کارلوس بدجور مسئله این حکایت رسیده خبرهاي است. کرده راه در پر توپ با کارلوس که دارد آن از وارد چهارشنبه روز او اســت. تهران او برود. تاج دیدار به تا ميشود کشور فدراسیون رئیس از کلیدي سؤال یک ملي تیم کــه اســت ایــن آن و دارد نه؟! یا برود ملتهــا جام به ميتواند گفته تهران در حضور از قبل کیروش ملي تیم براي زیادي «زحمات است: این که نباشد طوري شــده کشیده زحماتبههوابرود...»نگرانيکیروش او حال هر به اســت. درک قابل البته و دارد ملتها جام فتح به زیادي امید بیاورد دست به را جام این اگر ميداند

شد. خواهد جاودانه ایران فوتبال در زیاد فوتبال درباره شایعات روزها این بگیرید تاج برکناري ماجراي از است. نميداند کسي ایران. فوتبال تعلیق تا بیفتد. اتفاقي چه اســت قرار پایان در ميتواند تاج و ندارد مانعي گفتند ابتدا ادامه ملتها جام پایان تا فعالیتش به هیئترئیسه رســید خبر بعد دهد. نميخواهداستعفادهد.درهمینحال دلیل به کــه دادند هشــدار مقامات بازنشستهها حضور منع قانون اجراي در است روزي دو تاج بروند. همه باید اعضاي نميشود. حاضر کارش محل داستان ندادهاند. استعفا هیئترئیسه بین این در ميشود. پیچیدهتر روز هر از است تالش در فوتبال فدراســیون اتفاق این شوم سایه از و بگوید تعلیق بحث بزند. حــرف فوتبال براي تلخ دولت روي را فشار ناخواســته تعلیق به راضي ظاهرا تاج اســت. گذاشته بخواهد اگر طبیعتا و نیســت استعفا برکنارشودفوتبالتعلیقميشود.تاج که کرده کفش یــک در را خود پاي در هم هیئترئیسه بماند. ميخواهد جلسهآخرتأکیدداشتندبااوميمانند. برکنار را آنها بخواهد دولت اگر طبیعتا این در ميافتد. اتفاق واقعا تعلیق کند به هســتند. ملي تیم نگران همه بین زوديایرانقراراستدرجامملتهاي تعلیق بحث اگر و کند شرکت امارات

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.