جایتورویتختبيمارستاننيستآقامهرداد

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

مشتری حاال اما داریم خاطره کنارشان در سالها که همکارانی مورد در نوشــتن عزیز فرشیدی مهرداد دنیاست. کارهای سختترین از یکی شدهاند، بیمارستان با همکاری سابقه که رادیوســت قدیمی گزارشگران و ورزشینویســان از یکی و سرحال همیشه را آقامهرداد است. داشته گذشته سالیان طی هم خبرورزشــی بود خبرنگاران سایر با چمنی و سالنی فوتبال ثابت پای همواره و میدیدیم قبراق بستری بیمارستان در قلبی بیماری دلیل به است روزی چند شنیدیم وقتی ولی و بیمارستان با میشناسیم ما که آقامهردادی البته شدیم. ناراحت و شوکه شده، بیماریبیگانهاست.برایاینهمکارپیشکسوتآرزویسالمتیمیکنیمومطمئن

نیست. بیمارستان تخت روی او جای چون میشود بلند زود خیلی که هستیم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.