نيمكتنشينيادامهداراحمدزاده

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

ميکند دنبال را تیمش بازيهاي نیمکت، روي از همچنان احمدزاده فرشاد در وروسالو اسالســک تیم ایراني هافبک ندارد. کردن بازي براي فرصتي و همتیميهاي تالش نیمکت روي از دقیقه ۰9 لخپوزنان مقابل تیمش دیدار اما بود پیوسته وروسالو به فراواني امیدهاي با احمدزاده کرد. تماشــا را خود بلکه نميکند پیــدا را بازي زمیــن در حضور فرصت نهتنهــا روزها ایــن انتقاالت و نقل پنجره همین در لهستاني تیم از وي جدایي از صحبتهایي یک لهستان لیگ در خود هجدهم هفته دیدار در وروسالو ميشود. شنیده و بگذارد سر پشت را خود برد بدون هفته پنجمین تا خورد شکست دیگر بار بگیرد. قرار لهستان تیمي 16 لیگ سیزدهم رده در موقت طور به امتیاز ۷1 با

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.