كن پاسكاري زدن دريبل جاي آذري؛ به شفر توصيه

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

جوان بازیکن آذري رضا استقالل، ± سپیدرود تیمهاي دیدار گلزنان از یکي شد. مواجه شفر توصیه با میدان به ورود از پیش البته که بود تهراني آبيهاي به گفت کند حرکت آن با و برداشــته را توپ دارد عادت که آذري به شــفر کن. رد ضرب دو نهایتا یا یک با را آن کــردي دریافت را توپ اینکه محــض در استقالل گفت و زد حرف دربارهاش هم بازي از پس شفر البته که اقدامي

است. داشته دوست او که کرده بازي فوتبال سبکي همان دیدار این

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.