فوتسال ایران

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

با و ســاوه در گیتيپســند توقف اختالف مقاومت، دادن شکســت کنند. کم را اصفهاني تیــم با خود را خود حواس اگر تقيپور شاگردان امروز بازي در ميتوانند کنند، جمع

باشند. برنده ‌‌‌جدال‌حساس‌در‌پايين‌جدول این بازيهاي حساسترین از یکي با شهرقدس پارســیان تقابل هفته با مقاومتيها است. قرچک مقاومت تا کردهاند جمع که خوبي امتیازات کردهاند پیدا امنیت حاشیه حدودي در شکســت صورت در حال این با آنها وضعیت شــاید پارسیان خانه در بقا براي پارسیان شود. خطرناک و ببرد را خانگي بازيهای باید لیگ عزمش مقامت، دادن شکست براي

است. کرده جزم را ‌‌اهورا‌به‌دنبال‌امتياز

در برد دو بــا که بهبهــان اهورای فوتســال برتر لیگ نوزدهم هفته در که ميشــود برگزار امروز عصر در گیتيپسند دیدارها مهمترین سنایچ ســختکوش تیم با ساوه سونگون مس و ميشــود روبهرو است. البرز مقاومت میزبان

‌هها ‌‌جدال‌با‌باانگيز این باانگیزه تیمهاي از سنایچ تیم حریف خانــه در که اســت فصل آنها است. تیمي هر براي خطرناکي روند ادامه در تا هستند مصمم امروز مقابل خود اخیر هفتههاي روبهرشد تیم بگیرند. نتیجه هم گیتيپسند اصفهانيبراياستحکامبخشیدنبه پیروزي به محکوم خود صدرنشیني

است. بازي این در ‌يشكند ‌‌مس،‌مقاومت‌را‌م دوم نیمفصل در که البرز مقاومت عملکردخوبينداشته،مهمانمس با امیدوارند مسيها است. سونگون محمد که تیمی کرد. خواهد پذیرایی قعرنشــین بوشهر دیگر داشت که قعرنشینی و ضعیف نتایج دلیل به را نوازی

نمیبیند. خود کنار در همدان شهرداری هم هفته بازی آخرین در باالخره و

قرار کرمان نوین مــس مقابل دارد قرار دهم رده در کــه مس و است امتیازی همدان۰1 نماینده فعال گرفت. خواهد خودش آورد دست به قبل هفته که بردی با کرمان نوین قعر برای مهم بازی یک این تــا کرد جدا جدول قعــر از را بازی 6 داوران اسامی و برنامه بیاید. حســاب به جدولیها میبینید. زیر در را امروز اهواز استقالل :14:۰۰ اهواز) تختی (ورزشگاه بهروز دوســتان، محســن امیرنــژاد، محمــد داوران: صولتی رنجبر حامد و عالمیروشن بم شهرداری :14:۰۰

بم) فجر (ورزشگاه مرشدی احمد و لیالمی رضا رحمی، ناصر تمیزی، فرزین داوران: اهواز نوین فوالد گیالن داماش :14:۰۰

جنگل) سردار (ورزشگاه داوران:امیرسامانسلطانی،سعیدمحمدی،حسینباجان

عزیزی مصطفی و بوکان سردار :14:۰۰ خاتماالنبیا) (ورزشگاه بادپا صابر و نجفینژاد سجاد معصومینژاد، علی ایار، امیر داوران: کرمان نوین مس همدان شهرداری :14:۰۰

قدس) شهدای (ورزشگاه محسن مصری، ساســان رضاییمقدم، اشــکان داوران: شبنماحمدی صنعان و مشاکی

تهران مقاومت :14:۰۰ باقرشهر) سیب عطر (ورزشگاه حیدرعلی شیرزادی، عباس خســروی، مهرداد داوران:

سمیعی آرمان و صیامیان

تالش چوکا

بوشهر ایرانجوان

ساوه طالیی خوشه

کامیاران آواالن دیدار برگزاری6 با امروز از دو لیگ مسابقات سیزدهم هفته در شد. خواهد آغاز است اول گروه به متعلق آن همگی که (که تهران مقاومت تیم ابتدا آن مهمترین در و بازیها این هفتهگذشتهتوانستعنوانصدرنشینیرابهدستبیاورد) کمتر آنها از امتیاز دو تنها که کامیاران آواالن از تهران در بنابراین کرد، خواهد پذیرایی دارد قرار پنجم رده در و دارد یکدیگر با تیم دو این که امتیازی ناچیز اختالف همین با مسابقه این از را دشوار بازی یک پیشبینی میتوان دارند از بعد که ساوه طالیی خوشه تیم بعدی دیدار در داشــت. باید داد دست از را جدول صدر صدرنشینی، هفته چندین بهبوکانسفرکندتامقابلتیمپرهوادارامابحرانزدهسردار کم فرصت به توجــه با که دیداری بگیــرد، قرار بــوکان تیم، دو هر متفاوت شــرایط البته و نیمفصل تا باقیمانده

آمد. خواهد حساب به مهم بازی یک خانه در گیالن داماش هــم روز این ســوم بازی در

در و بود خواهد جدولی میانه اهــواز نوین فوالد میزبان صورتغلبهبراینتیممیتواندحتینسبتبهصدرنشینی با امتیاز یــک تنها داماشــیها که چرا باشــد امیدوار مقابل سوی در اما دارند فاصله مقاومت یعنی صدرنشین خوبی به نگرفتهاند نتیجه خوب خیلی که هم فوالدیها بهاینموضوعآگاههستندکهدرصورتنگرفتنسهامتیاز خداحافظی بودن مدعی با باید نوعی به بازی این کامل انگیزهای با بازی این در فوالدیها دلیل همین به و کنند باالبهمیدانخواهندرفتامادربازیبعدیچوکایتالش تا رفت خواهد ایران جنوب به شمال از طوالنی سفری در لطف به چوکاییها فعال بگیرد. قرار اهواز استقالل مقابل برای و هستند سوم رده در گرفتهاند خانه در که امتیازاتی هم خانه از خارج در تا کنند تالش باید جایگاه این حفظ اهواز نماینده جایگاه به توجه با که اتفاقی بگیرند، امتیاز

نیست. دسترس از دور چندان شاهد بم در را بعدی دیدار امروز، بازیهای ادامه در ایرانجوان از شهر این شــهرداری آن طی که بود خواهیم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.