مسبهدنبالشكستمقاومت گيتيپسندبهدنبالنوشيدنسنايچ

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

قعر از تا گرفته روحیه دوم نیمفصل عقابها قلعه در شــود، جدا جدول براي شهرونديها است. امتیاز دنبال قرارگرفتندرنیمهبااليپليآفباید برعکس و ببرند را خانگي بازي این باشند. قدرشناس پارسیان با بازي

‌يخواهد ‌‌‌ارژن‌برد‌م کمبود و مالي مشکالت با ارژنيها در حاال و هســتند روبهرو بازیکن فکر حفــاري شکســت به خانه نیمفصل در اهوازي تیم ميکنند. دومنتایجخوبيگرفتهونیمنگاهش شرایطي با تا است سومي سکوي به

شود. پليآف وارد خوب ‌يخواهد ‌شآرا‌بحران‌نم ‌‌فر چندین از پس قبل هفته فــرشآرا و چشید را شکست تلخ طعم هفته فانوسبهدست تیم با مصاف در حاال پیروزي اندیشه در ساوه شهرداري امیدوارند حسنزاده شاگردان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.