زردهاسرخها

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

پرسپولیس تیم دو

در فردا سپاهان و

چارچوبهفته

دیدار لیگ، دوازدهم

انجام را خود معوقه

به مربوط عکس این میدهند. پرسپولیس جدال و ۰۷ دهه اواخر در سراج بهنام است. سپاهان و خسروی علی به دادن توضیح حال انجام که خطایی درباره بازی داور کاپیتان بصیرت مجید است. داده، پطروسیان آرمناک با هم سپاهان سنگربانتیمشصحبتمیکند. سپاهان و پرسپولیس بازی

خواهد برگزار اصفهان در یکشنبه شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.