درآن2صحنهخیليخطرناكخداكمكمكرد

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

كردی؟

اكسينالبرز-شهرداریتبريز ‌گويابازیحاشيههایعجيبی

داشته؟! ‌نســازی‌بعد‌از‌گل‌ بازيكنان‌ماشي دوم‌به‌سمت‌نيمكت‌ما‌آمدند‌و‌به‌ شكل‌عجيبی‌شادی‌كردند،‌كاری‌ كه‌به‌نظرم‌چندان‌جالب‌و‌قشنگ‌ ا‌ز‌بازی‌هم‌ ا‌لبته‌شــنيدم‌بعد نبود. ‌یهايیب‌ه‌وجود‌آمده‌ولی‌من‌ درگير سريع‌به‌رختكن‌رفتم‌و‌ريز‌مسائل‌

‌یدانم! ران‌م ‌دريکصحنهسرچهموضوعی

بحث و جر كنعانــیزادگان با

شهرداریماهشهر-گلگهرسيرجان

مسكرمان-فجرسپاسی

بــازی‌با‌تيم‌پايين‌جــدول‌آن‌هم‌در‌خانه‌بهترين‌ اين‌نظر‌لطف‌شماست.‌آن‌دو‌صحنه‌را‌هم‌خدا‌ كمك‌كرد‌كه‌ســربلند‌خارج‌شــوم‌و‌به‌نوعي‌ ‌هام‌و‌تمرينات‌خيلي‌خوبي‌كه‌زيرن‌ظر‌مربي‌ تجرب ‌يدهم‌كمك‌كرد‌ ‌ممانا‌نجام‌م ‌نهاي‌تي درواز‌هبا

تا‌موفق‌شوم.‌ ‌تماشاگرانزيادحريفراتحتفشارقرار

ندادند؟ ‌نطور‌كه‌من‌شــنيدم‌تماشاي‌بازي‌رايگان‌ آ ا‌ستقبال‌ ‌هاي‌كه‌موجب‌شده‌بود بوده‌مســئل ‌قالعاداي‌از‌بازي‌انجام‌شــود‌به‌نوعي‌كه‌ فو حتي‌مســئوالن‌برگزاري‌بازي‌هم‌در‌مشهد‌ غافلگير‌شــده‌بودند‌و‌شــايد‌انتظار‌چنين‌

ن‌داشتند.‌ تماشاگري‌را روي پديده تيم دروازهبان تو خالف بر ‌

دوم گل روي خصوصــا تيمش گل دو

مقصربود! من‌در‌مورد‌درواز‌هبان‌دوم‌تيم‌خودمان‌هم‌نظر‌ ‌يدهم‌چه‌رسد‌به‌درواز‌هبان‌تيم‌حريف‌چون‌ نم ‌يتواند‌در‌ ‌يكنم‌فقط‌مربي‌تيم‌حريف‌م فكر‌م

مورد‌درواز‌هبانش‌نظر‌بدهد! فرنانــدودخســوسدروازهبــانبرزيليتيم با بازي خاص شرايط خصوص در ماشينســازي خودش اســتثنايي عكسالعملهاي و پديده

حرفميزند. بگو. پديده مقابل ديدار ‌از بازي‌خيلي‌خوب‌و‌سختيب‌ود‌وب‌ا‌توجه‌ ‌يكرد‌ به‌اينكه‌پديده‌در‌زمين‌خودش‌بازي‌م ‌يبرد‌شــرايط‌ و‌از‌حمايت‌هوادارانش‌بهره‌م ‌تتر‌شد.‌ما‌روي‌غافلگيري‌ بازي‌براي‌ما‌سخ در‌0۱‌دقيقه‌ابتدايي‌بــازي‌گل‌خورديم‌اما‌ ‌يمان‌از‌هم‌ خوشبختانه‌شــيرازه‌و‌نظم‌تيم نپاشــيد‌و‌با‌حفظ‌تمركز‌تيمي‌موفق‌شديم‌

بازي‌را‌به‌تساوي‌بكشانيم.‌ گذشت؟ تيمتان براي چگونه دوم ‌نيمه در‌نيمــه‌دوم‌روي‌تاكتيك‌حريف‌گل‌ خورديم‌اما‌خوشبختانه‌گل‌تساوي‌را‌زديم‌و‌در‌ نهايت‌يك‌امتياز‌خوب‌را‌دشــت‌كرديم‌كه‌در‌

خانه‌حريف‌براي‌ما‌مهم‌و‌ارزشمند‌بود.‌ مهار را ميزبان تيم صددرصد فرصت ‌دو

بودي؟ عالي بازي طول در و كردي

(رشت) عشقي دايان

بهزادوكيلي(تنكابن)

(قائمشهر) دروگر دانيال حسين،

عباسنوروزي(گلهشر)

عليرضاپيامي(رشت)

سيداحمدمحمدپور(رشت)

عليمحمدي(اردبيل)

سيدمجتبيقمي(سلماس) (كاشان) عليزاده جواد

خانجانكر(بندرتركمن)

(لنگرود) شالي اميد

(آذرشهر) الدوز شفيعي حسن

محموداعتمادي(بندرانزلي)

(خرمآباد) گندابي فيروز

(رويان) ساالر محمدحسين

(شيراز) كالنتري رسول

(انزلي) سپاسخواه علي

كاووسرحماني(تاكستان)

ياسمنقاسمي(فرديس)

صفرفروتني(اصفهان)

(بهشهر) زالي اكبر

رمضانعليعليزاده(سوادكوه)

(شيراز) زارع واحد

(انزلي) لطفينيا مژگان

(بابل) هومن كاظم

(خوزستان) كيانپور غالم

فرزادسبزيان(دلفان)

(بروجرد) گودرزي رحيم

(تنكابن) صادقي احمد فرشاد،

(كرج) درويشي هوشنگ

(دليجان) دالوري كامران

(ساري) بهرامپور بهروز

(همدان) سيفيان علي

(مشهد) ساالري مجتبي

حميدرضانصيري(تنكابن)

عليغياثبيگي(تهران)

(تهران) شياسي مهدي

سعيداماني(تهران)

(تهران) صفري رضا

(تهران) جعفري جالل

(تهران) رضاعلي صادق

فروغجعفري(تهران)

(تهران) عصار بهرام

‌.‌

.‌

ا‌گر‌سيســتم‌5$9‌تو‌ليگ‌برتر‌وجود‌داشت،

لطفا‌آد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.