مرتضيوارددایرهشایعاتشد!

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

ب‌اشگاه‌تراكتورسازي‌ ن‌زديكان ا‌ز ن‌ظر‌يكي ا‌عالم ا‌ز ‌عصر‌جمعه‌گذشته‌و‌پس درا‌ينستاگرام‌مبنيب‌را‌ينكه‌مذاكراتيب‌راي‌جذب‌يك‌مدافع‌سرشناس‌آغاز‌ شده،‌هواداران‌اين‌تيم‌به‌دنبال‌پي‌بردن‌به‌نام‌اين‌مدافع‌هستند.‌يكي‌از‌ ‌لها‌بر‌زبان‌طرفداران‌تيم‌جاري‌شد،‌ ‌مهايي‌كه‌در‌اولين‌تحلي نخستين‌نا ‌مهاي‌متوسط‌ ا‌ز‌تي ‌يگنجي»‌بود.‌بازيكني‌كه‌حاال‌در‌يكي «مرتضي‌پورعل ‌يزند‌وا‌لبته‌مدتيا‌ست‌دوران‌مصدوميت‌را‌ ليگ‌بلژيك‌به‌نام‌يوپن‌توپ‌م ‌مشان‌ ‌يها‌شايعه‌حضورا‌ينب‌ازيكن‌در‌تي ‌يكند.‌پسا‌ز‌آنكه‌تراكتور سپري‌م ‌يگنجي‌مورد‌توجه‌مديرانب‌اشگاه‌ را‌دستب‌ه‌دست‌كردند،‌خبر‌رسيد‌پورعل ‌يها‌براي‌جذب‌اين‌بازيكن،‌ پرسپوليس‌وا‌ستقالل‌هم‌بوده‌و‌حاال‌تراكتور ‌يهاي‌پايتخت‌جدال‌داشتهب‌اشند.‌ ‌ننژادب‌ايدب‌ا‌سرخاب درست‌مثل‌رضا‌قوچا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.