پاپی:قهرمانینيمفصلبیمعنیاست

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

ا‌ز‌ديدار‌ ا‌ين‌تيم‌قبل ‌هكار‌سپاهان‌در‌مورد‌شرايط ‌حسين‌پاپی،‌هافبك‌كهن حساس‌امروز‌مقابل‌پرسپوليس‌گفت:‌فقط‌برای‌برد‌و‌گرفتن‌۳‌امتياز‌به‌ ‌مفصل‌گفت:‌قهرمان‌ ‌یرويم.‌پاپی‌همچنين‌در‌مورد‌قهرمانی‌ني ميدان‌م ‌یمعنی‌است‌و‌تنها‌چيزی‌كه‌اهميت‌دارد‌بردن‌ ‌مفصل‌كامال‌ب شدن‌در‌ني

جام‌در‌انتهای‌فصل‌است. مشكل‌خاصی‌نبود.‌در‌حين‌بازی‌ ‌یآيدا‌ماب‌عدب‌ا‌هم‌ درگيری‌پيش‌م دست‌داديم‌و‌همه‌چيز‌تمام‌شد‌

و‌رفت! ‌بااســتقاللدرتهرانچه

نتيجهایكسبمیكنيد؟ متأسفانه‌قبال‌در‌بهترين‌شرايط‌ما‌ ‌یمان‌را‌مقابلا‌ستقاللل‌غو‌كردند‌ باز اما‌با‌ايــن‌وجود‌با‌تمام‌قوا‌به‌مصاف‌ ‌جشــنبه‌با‌ ‌یرويــم‌تا‌روز‌پن آنها‌م پيــروزی‌مقابل‌تيم‌اســتقالل‌به‌ تعطيالت‌برويم.‌۳‌امتياز‌اين‌ديدار‌ ‌یمان‌مهما‌ست‌چه‌بسا‌كه‌ خيلی‌برا ‌مفصل‌ با‌آن‌حتی‌بتوانيم‌قهرمانی‌ني

را‌هم‌كسب‌كنيم. دوم‌غفلــت‌و‌گل‌بــدی‌را‌دريافت‌ ‌قمانب‌ردب‌ودا‌ما‌مانندب‌ازی‌ كرديم.‌ح با‌سپاهان‌كه‌تيم‌برتر‌ميدان‌بوديم‌

ن‌گرفتيم. نتيجه‌الزم‌را پديده مهاجم قاســمینژاد، اميــن ششمينگلفصلشراباشوتیسركش

بهماشينسازیزد. نكردی؟ شادی گل از بعد ‌چرا ماشين‌ســازی‌تيم‌سابقم‌ بودم.‌اين‌تيم‌را‌بعــد‌از‌حدود‌۲۲‌ ســال‌دوباره‌به‌ليــگ‌برتر‌آورديم‌ بنابرايــن‌طبيعی‌بــود‌مقابل‌تيم‌

ن‌كنم. سابقم‌شادی زيبايی به را تيمتان اول ‌گل زدیامادرنهايتبازیمساوی

شد. واقعا‌گل‌قشــنگی‌زدم،‌شوتی‌كه‌ روی‌پايم‌به‌خوبی‌جفت‌و‌جور‌شد‌ ‌لهای‌زيبای‌ تا‌در‌نهايت‌يكی‌از‌گ ليــگ‌را‌بزنــم‌اما‌حيــف‌كه‌گل‌

خوشگلم‌پرپر‌شد. اما بود خوب دقايقی ‌تيمتان

را الزم صالبــت ــی ق ي ا ق د

نداشتيد! تيم‌ما‌جــدا‌از‌موقعيتی‌كه‌من‌گل‌ كردم‌توســط‌ريگی‌و‌سعيد‌صادقی‌ ‌یتوانست‌در‌نيمه‌اول‌با‌سه‌گل‌از‌ م زميــن‌خارج‌شــود‌و‌قطعــا‌اگر‌از‌ ‌تهاا‌ستفاده‌كرده‌بوديم‌بازی‌با‌ فرص

‌یشد. نتيجه‌۳‌بر‌صفر‌به‌سود‌ما‌م برای ماشينسازی ‌تاكتيک

گلزنیچهبود؟ تيم‌مهمان‌روی‌دو‌ضربه‌ايستگاهی‌ به‌دو‌گل‌رسيد‌و‌متأسفانه‌ما‌روی‌گل‌ معجزه‌فوتبال‌در‌مشــهد‌را‌شاهد‌ بوديم.‌اين‌اجتماع‌از‌فوتبال‌مشهد‌ ‌لهاي‌سال‌بود‌كه‌نديده‌بوديم.‌با‌ سا ‌يدهد‌ اين‌فوتبالي‌كه‌پديدهن‌مايش‌م همه‌دوســت‌دارند‌به‌تماشاي‌بازي‌ ‌يگويند‌ ‌يها‌م اين‌تيمب‌نشينند.‌خيل پديده‌در‌حال‌حاضــر‌بهترين‌تيم‌ ا‌ست.‌ ا‌ز‌نظر‌سبك‌بازي ا‌يران فوتبال حيفا‌ستا‌زا‌ين‌تيم‌خوب‌كهب‌ه‌ثامن‌ برود‌و‌تماشاگرانش‌را‌از‌دست‌بدهد.‌ حيفا‌ستب‌هب‌هانه‌مشكالت‌ماليا‌ين‌ ‌لهاي‌ تيم‌از‌هم‌گسســته‌شود.‌سا سال‌گذشت‌تا‌چنين‌تيمي‌پديد‌آمد‌ ‌لهاي‌سال‌گذشت‌كها‌ستاديوم‌ و‌سا امام‌رضا‌(ع)‌مشــهد‌ساخته‌شد‌تا‌ امروز‌پذيــراي‌تيم‌خــوب‌يحيي‌ ‌يها‌بايد‌ ‌لمحمدي‌باشــد.‌مشهد گ ا‌مروز‌ ب‌دانند. اين‌روزهاي‌خوب‌را‌قدر فوتبــال‌و‌پديده‌ســاعاتي‌از‌اوقات‌ ‌يكنند.‌ فراغت‌جوانان‌مشهدي‌را‌پر‌م به‌درستي.ا‌ين‌يك‌موهبتا‌جتماعي‌ ا‌دامه‌ است‌و‌كمك‌به‌پديده‌كمك‌به ايــن‌موهبت‌اجتماعي‌اســت.‌اين‌ شكوه‌و‌شــادماني‌ميلياردها‌تومان‌ قيمــت‌دارد‌و‌بهايي‌كــه‌براي‌اين‌ ‌نقدر‌گران‌است‌كه‌ پرداخته‌شده‌اي

بايد‌قدر‌دانسته‌شود.‌ ا‌ين‌ اميدواريــم‌پديده‌بماند.‌به خاطر‌كه‌فوتبال‌باشــگاهي‌و‌ملي‌

‌يشود.‌ ‌يتر‌م قو تماشــاي‌بازي‌پديده‌به‌استاديوم‌ ‌يهاي‌خــوب‌پديده‌و‌ بياينــد.‌باز ‌هها‌صدرنشيني‌در‌نهايت‌كاري‌ هفت كرد‌كه‌ايــن‌اســتاديوم‌در‌بازي‌با‌

‌نسازي‌مملوا‌ز‌جمعيت‌شد.‌ ماشي حاال‌حال‌فوتبال‌مشهد‌خوب‌ شده،‌حاال‌تماشــاگران‌در‌مشهد‌با‌ فوتبال‌آشــتي‌كرد‌هانــد‌و‌خيلي‌از‌ ‌يزنند‌چون‌پديده‌ ابومسلم‌حرف‌نم ا‌بومسلم‌را‌براي‌آنها‌پر‌ به‌خوبي‌جاي ‌يتواند‌ كرده‌است.‌اين‌حال‌خوب‌م ا‌ستاديوم‌ ا‌ينكه باقي‌بماند‌به‌شــرط ا‌ز‌تيم‌پديده‌ امــام‌رضا‌(ع)‌همچنان پذيرايــي‌كنــد‌و‌اين‌حــال‌خوب‌ ‌يتواند‌باقي‌بماند‌به‌شــرط‌اينكه‌ م مديران‌پديــده‌درصد‌ناچيزي‌از‌در‌

ا‌ختصاص‌دهند.‌ آمدها‌را‌به‌تيم در‌بازي‌پديده-‌ماشين‌سازي‌ ‌نســازي‌در‌ ‌پديده‌مشــهد-‌ماشي حضور‌0۳‌هزار‌تماشاگر‌مشهدي‌در‌ استاديوم‌زيباي‌امام‌رضا‌(ع)‌برگزار‌ شــد.‌اتفاقا‌بازي‌زيبايــي‌هم‌از‌آب‌ درآمد‌و‌حاصل‌تالش‌دو‌تيم‌4‌گل‌و‌ ‌تهايي‌بود‌كه‌تبديل‌ خيليا‌ز‌موقعي

به‌گل‌نشد.‌ ‌يرويم.‌فصل‌گذشته‌ راه‌دور‌نم ‌يهاي‌پديده‌درا‌ستاديوم‌ثامن‌ كهب‌از ‌يشد‌تعداد‌تماشاگران‌تيم‌ برگزار‌م ‌يرســيد‌تا‌ پديده‌به‌هزار‌نفر‌هم‌نم جايي‌كه‌رضا‌مهاجري‌بارها‌و‌بارها‌ ا‌صال‌ گفت‌ما‌در‌خانه‌غريب‌هستيم‌و ‌يشويم‌اما‌اين‌ ميزباني‌را‌متوجه‌نم فصل‌حكايت‌متفاوت‌است.‌ميزباني‌ اســتاديوم‌امام‌رضا‌(ع)‌مشــهد‌از‌ ‌يهاي‌پديده‌موجب‌شده‌هرب‌ازي‌ باز دســت‌كم‌7‌-8‌هزار‌نفــري‌براي‌

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.