نشستعيسيزادهباسرجيو

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

‌تنفت‌آبادان،ا‌مروزب‌ا‌پائولو‌سرجيو،‌ ‌يزاده،‌مديرعاملب‌اشگاه‌صنع ‌علي‌عيس ‌يزاده‌قصد‌دارد‌درا‌ين‌ سرمربي‌پرتغالي‌تيمش،ن‌شست‌خواهد‌داشت.‌عيس ‌محذفي‌برابر‌سايپا‌را‌ نشست‌داليل‌شكست‌خانگي‌و‌حذف‌اين‌تيم‌در‌جا ‌يزادها‌ز‌نتايج‌تيم‌درل‌يگ‌برتر‌هم‌راضين‌يست‌و‌قصد‌دارد‌ جويا‌شود.‌عيس

ا‌ز‌سرمربي‌تيمش‌توضيح‌بخواهد.‌ ا‌ين‌خصوص در

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.