نكونامبهدنبالتقویتنساجي

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

ا‌حتماال‌۵‌ ا‌ست‌و ‌مفصل‌درصدد‌تقويت‌تيمش ‌جواد‌نكونام‌در‌تعطيالت‌ني ب‌ازيكنان‌ ب‌رخي ا‌ضافه‌خواهند‌شد.‌مصدوميت ن‌ساجي ب‌ه ب‌ازيكن‌جديد يا‌۶ ‌تها‌باعث‌شده‌نكونام‌چند‌بازيكن‌را‌ و‌نياز‌به‌جذب‌بازيكن‌در‌برخي‌از‌پس زيرن‌ظرب‌گيرد.ا‌ين‌در‌حاليا‌ست‌كه‌تعداديا‌زب‌ازيكنانن‌ساجي‌هم‌خواهان‌

ا‌ين‌تيم‌هستند.‌ ا‌ز جدايي

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.