حسنزادهبهدنبالپرداختمطالباتبازیكنان

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

ا‌ين‌تيم‌ ب‌ازيكنان‌و‌كادرفني ا‌ز‌پرداخت‌مطالبات ‌هخونه ‌هب ب‌اشگاه‌خون ‌مالك

خبر‌داد.‌ ‌نزاده‌در‌جمعب‌ازيكنانا‌ين‌تيم‌گفت:‌تاا‌ينجاي‌فصل‌سعي‌كرديم‌ حس تيم‌را‌با‌وجود‌مشكالت‌اقتصادي‌كه‌بر‌كشور‌حاكم‌است،‌پيش‌ببريم‌و‌از‌ ‌نشاءا...‌ظرف‌روزهاي‌آينده‌ ‌يكنم.ا‌ شما‌هم‌بابت‌تحمل‌مشكالت‌تشكر‌م

مطالبات‌عوامل‌تيم‌پرداخت‌خواهد‌شد.‌ ‌لگهر‌سيرجان‌درب‌يرونا‌ز‌خانه‌و‌شاهينب‌وشهر‌و‌مس‌كرمان‌در‌خانهب‌ا‌حريفان‌ گ ا‌ين‌ ا‌ستارت‌خورد‌و‌پرونده ا‌ز‌ديروز ا‌ول‌(جام‌آزادگان) ل‌يگ‌دسته هفته‌شانزدهم

‌یها‌را‌باال‌ببرند. ا‌ول‌هيجان‌باز ‌مفصل ‌یشوند‌تا‌در‌آستانه‌پايان‌ني ‌هرو‌م خود‌روب ‌یشــود.‌دو‌تيم‌سرخپوشان‌پاكدشت‌و‌ هفتها‌مروز‌با‌برگزاری‌4‌ديدار‌بســته‌م ‌تنشان‌و‌مس‌كرمان‌است‌تا‌ فرصت‌برای‌نادر‌دس ‌مفصلا‌ول‌چشمكب‌زند. قهرمانین‌ي ‌یها‌كه‌تا‌صدر‌جدول‌ بحران‌راا‌ز‌خود‌دور‌كنند.‌مس هم‌پيش‌رفتند‌حاال‌در‌رده‌چهارم‌جدول‌قرار‌دارند‌ و‌برای‌اينكه‌فاصله‌آنها‌با‌مدعيان‌كم‌نشود‌بايد‌قدر‌

بازی‌خانگی‌را‌بدانند.

‌یها‌با‌سرمربی‌تازه‌خود‌سودای‌مدعی‌شدن‌ اكسين دارند.‌آنها‌حريف‌شهرداری‌تبريز‌ميانه‌جدولی‌هستند‌ اما‌با‌پيروزی‌در‌بازی‌خانگی‌اختالف‌امتيازشــان‌با‌ ‌یشــود‌هر‌چند‌شــهرداری‌تبريز‌هم‌ مدعيان‌كم‌م

‌یخواهد‌خود‌را‌به‌نيمه‌باالی‌جدول‌برساند. م

‌لگهر‌كه‌صدر‌جدول‌را‌از‌دســت‌داده‌هنوز‌به‌ گ ‌مفصل‌اول‌اميدوار‌اســت.‌ كســب‌قهرمانی‌در‌ني شــاگردان‌بگوويچ‌در‌خانه‌شهرداری‌ماهشهر‌به‌ ‌یدهند‌و‌اگر‌بتوانند‌ چيزی‌جز‌پيروزی‌رضايت‌نم ب‌وشهر‌ ا‌حتمالی‌شاهين ب‌ا‌شكست ب‌برند ب‌ازی‌را اين

‌یشوند. ‌مفصلا‌ميدوار‌م به‌قهرمانین‌ي

شاهينشهرداریبوشهر-سرخپوشانپاكدشت

‌سترين‌بازی‌اين‌هفته‌و‌شايد‌ بدون‌ترديد‌حســا ‌مفصل‌اول‌تقابل‌شاهين‌شــهرداری‌بوشهر‌با‌ ني ‌یسر‌و‌ سرخپوشان‌پاكدشت‌است.‌دو‌تيمی‌كه‌ب صدا‌خود‌را‌به‌رده‌اول‌و‌دوم‌جدول‌رســاند‌هاند‌در‌ ‌یشوند‌كه‌شاهين‌بوشهر‌ ‌هرو‌م شرايطی‌با‌هم‌روب ‌مفصل‌اول‌خود‌را‌پيش‌رو‌دارد‌و‌در‌ آخرين‌بازی‌ني ‌مفصل‌مســجل‌ ‌یاش‌در‌ني صورت‌پيروزی‌قهرمان خواهد‌شد‌در‌غير‌اين‌صورت‌كارش‌برای‌اين‌مهم‌ ا‌ز‌ ا‌ست.‌سرخپوشــان‌كه‌يك‌بازی‌كمتر دشــوار ‌یتواند‌به‌ شــاهين‌دارد‌با‌پيروزی‌درا‌يــن‌بازی‌م ‌مسئوالنب‌اشگاه‌سپاهان‌قرارا‌ست‌قبلا‌ز‌آغاز‌ديدارا‌ين‌تيم‌مقابل‌پرسپوليس،‌ ‌لها‌تالش‌و‌زحماتی‌كه‌ از‌سيدجالل‌حسينی‌كاپيتان‌پرسپوليس‌به‌پاس‌سا برای‌تيم‌ملی‌كشيده،‌تقدير‌كنند.‌قرار‌است‌اين‌مراسم‌توسط‌محرم‌نويدكيا‌ اســطوره‌باشگاه‌سپاهان‌و‌محمود‌كريمی‌مهاجم‌اسبق‌اين‌تيم‌كه‌همبازی‌ ا‌ست‌ديدار‌حساس‌سپاهان‌و‌پرسپوليس‌ ا‌نجام‌شود.‌گفتنی ب‌ودند، سيدجالل

‌یشود. عصرا‌مروز‌در‌ورزشگاه‌نقش‌جهانا‌صفهان‌برگزار‌م

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.