پاسخترابیبهمنتقدانش

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

‌یپوش‌سايپان‌توانست‌مقابل‌پرسپوليسب‌ا‌وجود‌ وقتی‌مهدی‌ترابی،ب‌ازيكن‌مل ا‌ز‌منتقدان‌گفتند‌عمدا‌ تــالش‌فراوان‌بازی‌خوبی‌را‌به‌نمايش‌بگذارد،‌بعضی مقابل‌پرسپوليس‌تيم‌آيند‌هاش‌بازی‌خوبی‌ارائه‌نداده‌و‌انگيز‌ههای‌الزم‌برای‌ حضور‌در‌سايپا‌را‌ندارد‌اما‌ترابی‌با‌گلزنی‌در‌ديدار‌مقابل‌صنعت‌نفت‌آبادان‌در‌ ‌شهايش‌پاسخ‌محكمی‌به‌منتقدان‌داد. جام‌حذفی‌وا‌رائه‌يكیا‌ز‌بهترين‌نماي

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.