قشقایی،تنهابرندهروزاول هفتهشانزدهم

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

‌تهای‌ليگ‌دسته‌اول‌(جام‌آزادگان)‌ديروز‌با‌برگزاری‌۳‌ديدار‌وارد‌هفته‌ رقاب ‌یهای‌ديروز‌تنها‌تيم‌قشقايی‌شيراز‌موفق‌به‌كسب‌ شانزدهم‌شــد‌كه‌در‌باز پيروزی‌شد.‌قشقايی‌كهب‌رایب‌هبود‌شرايط‌خود‌چشمب‌ه‌۳ا‌متياز‌خانگی‌داشت،‌ به‌مصاف‌كارون‌اروند‌خرمشهر‌رفت‌كه‌با‌هومن‌افاضلی‌اميد‌به‌بهبود‌شرايط‌ ‌هاند.‌در‌ساير‌ ‌یها‌نشان‌داده‌فعالا‌نتخاب‌خوبی‌نداشت داشتا‌ما‌دو‌باختا‌روند ديدارهای‌ديروز،‌آلومينيوم‌اراك‌در‌خانه‌خود‌مقابل‌بادران‌تهران‌متوقف‌شد‌

تا‌ربيعی‌مقابل‌تيم‌سابقش‌به‌پيروزی‌نرسد.‌ هر‌دو‌تيم‌با‌اين‌نتيجه‌فرصت‌نزديك‌شدن‌به‌مدعيان‌را‌از‌دست‌دادند.‌ ‌هخونهب‌ابل‌و‌مس‌رفسنجان‌مقابل‌ ‌هب ‌مهای‌پايين‌جدولی‌خون ديروز‌همچنين‌تي ‌هخونه‌در‌اولين‌بازی‌ ‌هب هم‌قرار‌گرفتند‌كه‌تقابل‌اين‌دو‌تيم‌برنده‌نداشت.‌خون خانگی‌با‌هدايت‌ميثاقيان‌ابتدا‌به‌گل‌رسيد‌اما‌۲‌گل‌خورد‌تا‌در‌نهايت‌با‌زدن‌ گل‌تساوی،‌به‌يك‌امتياز‌رضايت‌بدهد‌كه‌در‌برهه‌كنونی‌نه‌برای‌اين‌تيم‌و‌نه‌

ن‌يست. حريفش‌چندان‌مطلوب

بازيكنانبادرانتهران

جتبی‌روشنگر،‌ميثم‌مجيدی،‌ م

محمد‌آشــتيانی،‌كريم‌اسالمی،‌

ميعاد‌يزدانــی،‌اويس‌كردجهان،‌

شــهاب‌كرمی،‌ســهيل‌رحمانی‌

۱+09-‌علــی‌فرهنــگ،‌مجتبی‌

‌بمجاز‌08-ا‌حمدا‌لجبوری،‌ محبو

‌قجــو‌0۶-‌كيانوش‌ مســعود‌ح

ا‌كبرخواه‌ ميرزايی‌و‌محمدعلی

سرمربی:فرشيداستحقاری سرمربی:محمدربيعی ‌ش‌از‌بازی‌از‌ابتدا‌درگيرانه‌آغاز‌شد‌و‌آلومينيوم‌با‌ بازی‌به‌دليل‌حواشی‌پي يك‌بازی‌برتر‌نيمه‌اول‌را‌يك‌بر‌صفر‌پيروز‌پايان‌داد.‌نيمه‌دوم‌آلومينيوم‌ تيم‌برتر‌ميدان‌بود‌اما‌اخراج‌ميثم‌آقايی‌روند‌بازی‌را‌تغيير‌داد‌و‌بادران‌با‌

‌یاش‌توانست‌نتيجه‌را‌به‌تساوی‌بكشاند. گل‌بازيكنا‌راك

بازيكنانقشقاييشيراز ‌قشناس،‌محمدحسين‌ مسلم‌ح چگينــي،‌ســروش‌ســعيدي،‌ كيانوش‌اقبالــي‌۲+09-‌حميد‌ فيدگري،‌محمدجواد‌عباسي،‌ س علــي‌حســامي09-‌حميدرضا‌ عبداللهي،‌مرتضي‌سنجانكي‌۵7-‌ محمد‌مهري،‌حســين‌صادقي،‌ مسعود‌اسدي،‌اميررضا‌كريمي‌و‌

هادي‌خادم سرمربي:محمدمهديفروردين ‌مهايب‌اال‌و‌پايين‌جدولي‌درن‌هايتب‌هب‌رد‌تيم‌شيرازيا‌نجاميد‌كه‌ ديدار‌تي در‌تالش‌اســت‌با‌بهبود‌بخشيدن‌به‌شرايط‌تيمش‌در‌جدول،‌خود‌را‌به‌ رد‌ههايا‌ول‌تا‌سومب‌رساند.ا‌ين‌تيمب‌ه‌همين‌منظورا‌زا‌بتدايب‌ازيب‌ا‌قدرت‌ ‌ياش‌را‌ وارد‌زمين‌شد‌تا‌با‌هدايت‌محمدرضا‌فروردين،‌مهمان‌خرمشهر ‌يها‌با‌بازي‌تهاجمي‌ مغلوب‌كند.ا‌ينا‌تفاق‌در‌نيمها‌ول‌رخ‌نداد‌و‌شــيراز ‌يرسيدند،ب‌ا‌ديوار‌دفاعي‌ ‌يهاي‌محوطه‌8۱‌قدم‌تيما‌روند‌م هرب‌ارب‌هن‌زديك ‌ياش‌آمده‌بود‌تا‌يك‌امتياز‌ ‌يشدند‌كه‌با‌تفكرات‌سرمرب اين‌تيم‌مواجه‌م ‌تتر‌ بگيرد‌وب‌ه‌خرمشهرب‌رگردد.ب‌اا‌ين‌وجود‌درن‌يمه‌دوم‌تيم‌قشقاييب‌اقدر به‌ميدان‌برگشــت‌و‌با‌را‌ههايي‌كه‌سرمربيا‌ين‌تيم‌پيش‌پاي‌بازيكنانش‌ گذاشــته‌بود،‌به‌گل‌برتري‌رسيد‌و‌در‌نهايت‌هم‌بازي‌با‌همين‌نتيجه‌به‌ ‌يرسيد‌تغيير‌سرمربي‌در‌اروند‌كارون‌هم‌چار‌هساز‌ پايان‌رسيد.‌به‌نظر‌م

‌يدارد.‌ نبوده‌و‌اين‌تيم‌كماكان‌روي‌نوار‌شكست‌گام‌برم

بازيكنانكاروناروندخرمشهر محمدحســين‌ناييجي،‌محسن‌ آقايي،‌علي‌صفتيان،‌جابر‌يوسفي،‌ كريم‌ عســكري،‌ حمدمهدي‌ م احمدي،‌سعيد‌حيدري،ا‌بوالفضل‌ ا‌حسان‌تأييدي،‌ پورموسوي‌۵۶‌- علي‌هزامي،‌علي‌پورمحمد‌۵7-‌ حامد‌سرلك‌و‌احسان‌پيرهادي‌

‌محمدجواد‌محمدي 9۶- سرمربي:هومنافاضلي

بازيكنانآلومينيوماراک محمدرضا‌قويدل،‌مجيد‌ايوبی،‌ ‌...اح‌ ‌نزاده،‌رو رامتيــن‌ســليما ‌یپور،‌عباس‌ نعمتی،‌اميــد‌نظام ‌یبيگی،‌رضــا‌معقولی‌98-‌ يحي علی‌عزيزی،‌سيدمهدی‌حسينی،‌ مهدی‌تركمــان‌۲+09-‌محمد‌ خليلی،‌حجت‌اســالمی‌و‌ميثم‌

آقايی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.