سپيدروددرآستانهتغييرات

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

ا‌ستقالل‌تهران‌ ب‌ه‌شكست‌سنگين‌مقابل ب‌ا‌توجه ب‌ازيكنان‌سپيدرود‌رشت به‌دليل‌تعطيلي‌پنجاه‌روزهل‌يگب‌رترب‌عدا‌ز‌پنج‌روزا‌ستراحت‌تمرينات‌خود‌ ا‌ين‌بار‌با‌تغييراتی‌ ا‌لبته‌طبق‌شايعات‌شنيده‌شده را‌شروع‌خواهند‌كرد‌كه ‌يزند.‌بر‌ وســيع‌در‌بين‌بازيكنان،‌سپيدرود‌دور‌برگشت‌ليگ‌را‌استارت‌م اساس‌آخرين‌شــنيد‌هها‌پنج‌بازيكن‌از‌فهرست‌اين‌باشگاه‌خارج‌و‌چهار‌ ‌مفصل‌دوم‌سپيدرود‌اضافه‌خواهند‌شد.‌علي‌ بازيكن‌جديد‌به‌ليســت‌ني ‌مفصل‌دوم‌را‌با‌قدرت‌شــروع‌ ‌يخواهد‌ني كريمي‌با‌اين‌تغيير‌و‌تحوالت‌م

كرده‌و‌هيچ‌جاي‌حرفي‌براي‌موفقيت‌در‌ليگ‌برتر‌باقي‌نگذارد.‌

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.