تماشایبازیشاهينرایگانشد!

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

‌مهای‌شاهين‌شهرداری‌بوشهر‌و‌سرخپوشان‌پاكدشت‌ تماشای‌ديدار‌تي ‌كشنبه‌برگزار‌خواهد‌شــد،‌رايگان‌است.‌با‌اعالم‌روابط‌عمومی‌ كه‌روز‌ي ‌یهای‌صورت‌گرفتهب‌ازی‌حساس‌دو‌ باشگاه‌شاهين‌شهرداری‌وب‌ا‌هماهنگ تيم‌شــاهين‌و‌سرخپوشان‌پاكدشت‌كه‌امروز‌ساعت‌0۳:4۱‌در‌ورزشگاه‌ ‌یشود‌حدود‌ ‌شبينی‌م ‌تفروشین‌دارد‌و‌پي ‌یشود،ب‌لي شهيدب‌هشتیب‌رگزار‌م ب‌ازی‌شاهين‌شهرداری‌ ب‌رای‌تماشای‌آخرين ب‌وشهر ا‌ستان ا‌ز ۵۱‌هزار‌هوادار

‌مفصل‌راهی‌ورزشگاه‌شوند.‌ در‌ني

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.