فراهاني:بازيهايخانگيراباحمایتطرفداران پيروزخواهيمشد

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

‌سيامك‌فراهاني،‌ســرمربي‌داماش‌گيالن،‌در‌مورد‌ديدار‌حساس‌امروز‌ ‌طمان‌در‌جدول‌بايد‌ تيمش‌مقابل‌فوالد‌نوينا‌هواز‌گفت:‌با‌توجه‌به‌شــراي ‌ت‌سر‌بگذاريم‌كه‌مطمئناًا‌ين‌ حتماً‌ديدارهاي‌خانگي‌خود‌را‌با‌پيروزي‌پش اتفاقب‌ا‌حمايت‌طرفداران‌عاشق‌داماش‌گيالنا‌تفاق‌خواهدا‌فتاد.‌ما‌در‌طول‌ ن‌وين‌داشتيم‌تمرينات‌خود‌را‌طبق‌يك‌تاكتيك‌ ا‌ز‌فوالد هفته‌با‌آناليزي‌كه ا‌گر‌كمي‌در‌زدن‌ضربات‌آخر‌دقت‌كنيم‌ ا‌جرا‌كرديم‌و ‌هريزي‌و ب‌رنام هجومي

‌يتوانيم‌با‌يك‌پيروزي‌شيرين‌از‌اين‌ديدار‌خارج‌شويم.‌ م

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.