صميمی:اميدوارمدررأیگيریانصافرعایتشود!

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

ا‌يران،‌برای‌سومين‌ ‌عليرضا‌صميمی،‌درواز‌هبان‌بوشهری‌تيم‌ملی‌فوتسال سال‌پياپی‌نامش‌در‌ميان‌0۱‌درواز‌هبانب‌رتر‌دنيا‌قرار‌گرفتها‌ست.‌صميمی‌ ‌یگيری‌امسال‌انصاف‌رعايت‌شود‌تا‌ اظهار‌اميدواری‌كرد‌در‌انتخابات‌و‌رأ او‌در‌ميــان‌۳‌نفر‌برتر‌قرار‌بگيرد.‌صميمی‌همچنين‌در‌مورد‌قرار‌گرفتن‌ ب‌زرگی‌ ا‌فتخار ب‌رايم ا‌ين ل‌يست‌گفت:‌خيلی‌خوشحال‌هستم‌و ا‌ين نامش‌در ‌ههای‌تيم‌ملی‌و‌باشگاه‌مس‌ ‌یگيرد.ا‌ز‌بچ است‌كه‌نامم‌درا‌ينل‌يست‌قرار‌م

‌یداد.‌ ‌یكنم‌كه‌بدون‌كمك‌آنهاا‌ينا‌تفاقات‌رخ‌نم سونگون‌هم‌تشكر‌م

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.