پرسپوليسميزنند خرينضرباتياستكهبه آ اين

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

ببينيدكهچهداستانهاييداريم.درابتداي جذب بازيكن 15 01، باشگاهي هر فصل، با همينطور ما پرسپوليس. از غير به كرد به هفدهم فصــل ابتداي كــه بازيكناني دو و كرديم شروع را كار بودند، آمده تيممان پنجرهمحرومبوديم.االنهمكهپنجرهنقل سيستم بايد و شود باز است قرار انتقاالت و بدهد، انجام را كارش باشــگاه مديريتــي اين ميشود. جدا گرشاســبي ميگويند كارهاي كه دارد نياز پرســپوليس روزها است ماه يك اما كند پيگيري را ادارياش در باالخــره نميداند گرشاســبي كــه نميدانيد واقعا نه. يا ميماند پرســپوليس مواجه شرايطي چه با پرسپوليس بازيكنان 50 بين ديگر باشگاههاي بازيكنان هستند. در اما داشــتند دريافتي درصــد 70 تــا

نميبينيد. را وضعيت اين پرسپوليس ‌دريافتي‌بازيكنان‌پرسپوليس‌تا‌به‌

حال‌چقدر‌بوده؟‌ بودم، رفته آسيا قهرمانان داده بينظيــري امكانات برابر چند حمايتها و ميشد يك روز هر ما متأســفانه ولي بود مهمتر، همه از روز! هر داشــتيم، مشكل حمايتهاي عدم بازيكن، نداشتن مشكل تنها فني كادر و بازيكنان همه ...و ملموس رخ اتفاقاتي هفتــه هر و روز هر اما بودنــد

ميزد. ضربه پرسپوليس به كه ميداد ‌به‌موضوع‌خوبي‌اشاره‌كردي.‌به‌نظر‌ ‌يرسد‌جدايي‌حميدرضا‌گرشاسبي‌ م مديرعامل‌باشگاه‌هم‌قطعي‌شده.‌دوست‌

داريم‌نظرت‌در‌اين‌مورد‌را‌بدانيم.‌ با مدت اين در پرسپوليس ميكنم فكر بله. خيلي بايد خورد، كه ضربههايي بــه توجه فني، كادر اما درميآمد پا از اينها از زودتــر روي تا كردند تالش گرشاسبي و بازيكنان اين در گرشاســبي جدايي حاال و بمانيم پا پرسپوليس به نهايي ضربه ميتواند شرايط داريم رقبايمان با حساس بازي دو ما باشد. فوراً و ميشود تمام نيمفصل طرف آن از و اين در شد. خواهد باز انتقاالت و نقل پرونده اما باشــيم تيم ترميم فكر به بايد وضعيت، ‌سيدجالل‌حسيني‌،‌فرد‌قابل‌اعتماد‌ برانكو‌ايوانكوويچ‌در‌داخل‌تيم‌است‌و‌ همچنين‌بازيكني‌كه‌بايد‌بين‌باشگاه،‌ كادر‌فني‌و‌بازيكنان‌توازن‌ايجاد‌كند.‌ با‌اين‌حساب،‌كامال‌طبيعي‌است‌كه‌او‌

‌يهايي‌ نسبت‌به‌اتفاقات‌اخير،‌نگران داشته‌باشد.‌ديروز‌و‌به‌فاصله‌اندك‌تا‌ ديدار‌مقابل‌سپاهان،‌ساعاتي‌پس‌از‌ تمرين‌پرسپوليس‌و‌پيش‌از‌سفر‌به‌ ‌خها‌تماس‌ سمت‌اصفهان،‌با‌سيد‌محبوب‌سر گرفتيم‌و‌دقايقي‌با‌او‌به‌صحبت‌پرداختيم.‌ ‌يهايش‌در‌مورد‌ديدار‌با‌ ســيدجالل‌نگران سپاهان،‌شرايط‌بازيكنان،‌وضعيت‌مديريت‌ باشگاه‌و‌شــايعاتي‌كه‌عليه‌پرسپوليس‌در‌ جريان‌است‌را‌با‌خبرورزشي‌در‌ميان‌گذاشت.‌ ‌از‌بازي‌با‌سپاهان‌شروع‌كنيم.‌اين‌

‌يكني؟‌ ديدار‌را‌چطور‌ارزيابي‌م سپاهان با بازي بلكه شرايط اين در فقط نه و سخت شرايطي هر تحت و هميشه قلعهنويي امير اســت. دشوار اين و بوده مدعي هميشــه همه كه اســت موضوعي ســپاهان هم ميداننــد. هموارهتيممدعيقهرماني بودهوهمپرسپوليستيمي به بيايد. كوتــاه كه نيســت همينعلتبازيكردندراصفهان است؛ سخت مربي و بازيكن تيم، هر براي

داريم. شرايطي چنين هم، ما ‌تهايي‌با‌ديدارهاي‌ ‌اين‌بازي‌يك‌تفاو قبلي‌دارد‌چون‌سپاهان‌و‌پرسپوليس‌ مدعي‌قهرماني‌هستند‌و‌در‌شرايطي‌با‌هم‌بازي‌ ‌يتواند‌ادعاي‌قهرماني‌ ‌يكنند‌كه‌برنده‌ديدار‌م م

داشته‌باشد.‌اين‌موضوع‌را‌قبول‌داريد؟‌ بلهصددرصد.بااينحالتأكيدميكنمبازي دو هر براي شرايط ماست. انتظار در دشواري اين شرايط ميكنم فكر من است. سخت تيم ديداربهشكليپيشبرودكههوادارانفوتبال باعث ميكنيم تالش هم ما و كند راضــي را شويم. پرسپوليس طرفداران خوشحالي

‌يكنيد؟‌ ‌شبيني‌م ‌نتيجه‌را‌پي

قابل غير تقابلهايــي، چنين نــه

و زيبا بازي اميدوارم فقط است. پيشبيني

شود. جذابي ‌با‌هر‌كدام‌از‌بازيكنان‌پرسپوليس‌كه‌ ‌يكنيم،‌در‌مورد‌خستگي‌ صحبت‌م

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.