خليلزادهقربانيدفاعازكرانچار؟!

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

فصل او آنكه از بعد است. ديگري زمان هر از بهتر روزها اين خليلزاده شجاع گذشتهاشتباهاتفاحشيداشت،امسالتوانستتمركزبيشتريرويفوتبال اين است. شــده پرســپوليس كليدي بازيكنان از يكي به تبديل حاال و كند ثمربخشتر خليلزاده براي شود، همراه ملي تيم به دعوت با اگر درخشــش در وقتي تا است بعيد و دارد مشكل قرمزها مدافع با كیروش اما شد خواهد كه شد شروع روزي از شجاع و كیروش ماجراي كند. دعوت را او باشد، ايران زبانزد او پرشهاي زمان آن در ميدرخشيد. خوش كرمان مس در بازيكن اين قصد كیروش دهد. قرار ليست در را بازيكن اين گرفت تصميم كارلوس و بود بعد او اما كند بيشتري استفاده بازيكن اين از استراليا ملتهاي جام در داشت ازآنكهبرايجامجهانيدعوتنشد،تصميمگرفتيكمصاحبهعليهكارلوس نهايت آمده دســت به فرصت از زمان آن در هم پورعليگنجي مرتضي كند. گرفت. ليست در را شجاع جاي خوبي به ملتها جام در بعد و برد را استفاده كیروش ولي بود مياني دفاع پست در مرتضي حضور سر بر بحث زمان آن در ازاينبازيكندرپستهافبكدفاعياستفادهكرد.برسرخطخوردنبازيكني كیروش بين نظر اختالف جهاني، جام از قبل ملي تيم از ابراهيمي اميد چون سپاهان مربي سمت گرفت تصميم هم خليلزاده شجاع گرفت. باال كرانچار و كرانچار سپاهان، بازيكنان خوردن خط عامل گفت مصاحبهاي در او بگيرد. را نبودهبلكهخودكیروشباعثوبانيايناتفاقبودهاست.كارلوسهماينطور كیروش كه گفت اين از حتــي شــجاع ميبندد. را بازيكنان پرونده مواقع به «نميدانم كرد: تأكيد و نيستند ملي تيم حد در كه كرده دعوت بازيكناني باشگاهي كه هست «بازيكني كرد: اضافه شجاع شدهاند.» دعوت بهانهاي چه گذاشته.» ليست در جهاني جام براي را نامش كیروش ولي نميخواهد را او

پيچيده. هست، ملي تيم در كیروش كه زماني تا را او نسخه مصاحبه اين بازيكنــان باشــيد مطمئــن باشگاهها تمام از پرسپوليس گرفتهانــد. پــول كمتــر 10 شــايد ما، دريافتــي حال، اين با اما باشد درصد وجود تمــام با بازيكنــان و كردند دنبــال را بازيهــا ضربههاي ديگر نكردند. اعتراضي به اتفاقات اين دود كه ميزنند ما به مهلكي هزاران با حاال تا ميرود. هواداران چشــم اين ولي داشــتيم نگه را خودمان ضربــه امروز باشگاه، است. نهايي ضربات ضربات، در ولي باشد ادارياش امور انجام دنبال بايد با بايد كه شرايطي در مشــكالت، حل اوج و كنند ترميم را تيم جديد، بازيكنان جذب متأسفانه روز هر شوند، خوشحال هواداران صورت به تيمها همه خورديم. ضربه يــك عاديپولشانراميگيرند،كارشانراانجام حاال دارند. فرق ما بازيكنان ولي ميدهند اســت قرار انتقاالت و نقل فصــل در هم واقعاً بدهيم. دســت از را مديرعاملمــان به سپاهان با بازي براي بايد كه حاال همين چه اســت قرار نميدانيم برويم، اصفهان اداري سيستم يا گرشاســبي براي اتفاقي اين شد. خواهد چه و بخورد رقم باشــگاه وگرنه شــود حل زودتر چه هر بايد بحث

ميبرد. بين از را بازيكنان تمركز به بچهها و دارد ادامه تالشها مســائل اين با مطمئنا پرســپوليس نام و مردم خاطر قدرتجلويسپاهانهمبهميدانميروند. ‌يدانيد‌كه‌در‌فضاي‌مجازي‌مدام‌ ‌م

‌يشود‌ در‌مورد‌پرسپوليس‌صحبت‌م ‌تهايي‌كه‌از‌باشگاه‌شما‌شده،‌گاليه‌ و‌از‌حماي ‌تها‌را‌حس‌كرد‌هايد؟‌ ‌يكنند.‌شما‌اين‌حماي م كه شــرايطي دارم؛ كلي صحبت يك من پرسپوليسدارد،شرايطنرمالنيست.چند تمام در و گذرانديم را حســاس بسيار ماه به تيممان براي جديدي مشكالت هفتهها، وجودآمد.دركناراينمسائل،مداميكسري حمايت پرسپوليس از كه كردند شــايعه از حمايتي چه نفهميديم هم ما ميشــود. پرسپوليسكهبهفينالآسيارفتهبود،انجام از چطور كه كنيد تحقيق شــما شــده؟ ميرفتند، آسيا فينال به قبال كه تيمهايي شد. حمايت چطور ما از و ميشد حمايت كدام مورد در دوســتان نميدانم هنوز من حمايتهاصحبتميكنند.مردممراخوب بازي فوتبال سالهاست چون ميشناسند ميدانم. را فوتبال اين چيز همه و ميكنم سابقابهتيمهاييكهمنباآنهابهفينالليگ حــرف‌مي‌زننــد‌و‌كلمه‌ «خستگي»ب‌ه‌كليدواژه‌ادبيات‌ پرسپوليس‌تبديل‌شده.‌هنوز‌هم‌

‌يبينيد؟‌ اين‌وضعيت‌را‌در‌تيم‌م

صحبت خســتگي از بازيكنان اگر ببينيد نميتواند كسي و دارند حق واقعا ميكنند، ما بازيهاي تقويم بگيرد. آنها از را حق اين يك روز 5 4، هر ما كنيد؛ بررسي دوباره را مايه جان و دل از بچهها و كرديم بازي بــار ســختتر بازي يك هم حاال گذاشــتند. با ديدار جوري، همين دارد. قرار مقابلمان در اينكه به رسد چه بود ســخت سپاهان 19 كار اينجاي تا ما كنيــم. بازي اصفهان بازيكنانمان تعداد و دادهايــم انجام بازي با نيز حساس بازي هر از قبل بود. كم خيلي بازيكنان شديم. مواجه اساسي مشكل يك مشكلي هر با هواداران، خاطر به حال، اين با نميزنند. مشكالت اين از دم و ميســازند با باشند. شده خسته همه كه است طبيعي بايد و داد انجام نميتــوان كاري حال اين دچار بازيكنان همه هم حاال بدهيم. ادامه دردهاي حتي و آسيبديدگي و خستگي به توجه بدون ولي هستند عضالني فراوان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.