آقايگلدستهاولعربستان بهاالهليپيوست

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

اولين از زمستاني پنجره آغاز تا هفته چند فاصله در عربستاني باشگاه جاري فصل در كه عربستان االهلي باشــگاه كرد. رونمايي خود خريد فاصله در دارد رياض شهر از قهرماني اول مدعي دو با نفسگيري رقابت داد انجام را خود خريد اولين زمستاني پنجره رسمي آغاز تا هفته چند سعودي رســانههاي اعالم به بنا كند. خود به معطوف را نگاهها همه تا 26 مهاجم الحاج عثمان شد موفق جده پرطرفدار و متمول باشگاه اين با را عربستان اول دسته ليگ حاضر حال گل آقاي و جده باشگاه ساله ساختار تا بگيرد خدمت به مالي نامعلوم شرايط با ساله پنج قراردادي آسيا قهرمانان ليگ همينطور و دوم نيمفصل براي را خود تهاجمي گلزني به موفق بار 9 تاكنون الرنيق به ملقب الحاج عثمان كند. تقويت آرژانتيني مهاجم به نسبت گل يك اختالف با تا شده جده باشگاه براي دسته جاري فصل گلزنان برترين جدول صدر در گوئيدي پائول يعني اختيار در به اميدوار االهلي تا شد باعث او حضور باشــد. ايستاده اول ليگ براي برزيلي مهاجمي و السوما عمر كنار در مرگبار مثلثي داشتن

باشد. آسيا قهرمانان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.