بازگشتمصدومان،خطخوردنعباسيانوبهاروندی

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

به حساس فوقالعاده ديدار يك در امروز عصر پرسپوليس فوتبال تيم سرمربی ايوانكوويچ برانكو منظور همين به میرود. ســپاهان مصاف نكته كرد. اعالم اصفهان به رفتن برای را نفر 20 اسامی پرســپوليس جالبدراينليستبازگشتسيامكنعمتیوشايانمصلحدوبازيكن دو عباسيان شاهين و بهاروندی احمد خوردن خط و تيم اين مصدوم اين به سرخپوشان نفره 20 فهرست است. پرسپوليس جوان بازيكن بوژيدار درويشونــد، ابوالفضل بيرانونــد، عليرضــا اســت. ترتيب نعمتی، سيامك خليلزاده، شجاع حسينی، سيدجالل رادوشوويچ، احمد كاميابینيا، كمال ربيعخواه، محسن همتی، آدام مصلح، شايان سعيد عليپور، علی منشا، گادوين رسن، بشار عاليشاه، اميد نوراللهی، و اسدی محمدامين علوانزاده، احسان حسينی، احسان حسينپور،

حميدرضاطاهرخانی.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.