فرشادنيمفصلدومدرايرانبازيميكند

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

ادامه قيد زودي به احمدزاده فرشــاد است حاكي رســيده خبرهاي ليگ به او برميگردد. ايران به و ميزنــد را ماندن لژيونر و رؤياپــردازي اتفاقي اما بسازد آيندهاش و خود براي تازهاي شرايط تا بود رفته لهستان نيمكتنشين يك به حاال او نبود. جالب كافي اندازه به افتاد، برايش كه تبديلشدهودرروزيكهتيمشمقابللخپوزنانبهبازيكنگلزناحتياج اسالنسك سرمربي شد. دوخته نيمكت به دقيقه 90 بازيكن اين داشت، تيم اين در احمدزاده فرشاد فعاليت ادامه ديگر بود گفته پيش هفته دو خواهد ترك را اسالنسك زمستاني، انتقاالت و نقل در او و ندارد فايدهاي به بيشتر شدهايم، نزديك انتقاالت و نقل پنجره شروع به كه حاال كرد. براي كار يعني فرشاد نيمكتنشيني تداوم كه ميبريم پي موضوع اين از يكي برگردد! خانه به زود خيلي احتماال بايد او و است تمام 10 شماره در او كه اســت اين هم خودمان «تصور گفت: ما به احمدزاده نزديكان بازي برتري ليگ تيمهاي از يكي براي و برگردد ايران به دوم، نيمفصل دارد پيشنهادي آيا و چيست خودش نهايي نظر ببينيم بايد البته كند.

شود.» ايران راهي ميكنم فكر اما نه يا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.